PARASYMPATICKÁ GANGLIA

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. vyjmenuj paras. ggll. vázaná na větve n.V.
  ggl.: ciliare + pterygopalatinum+submandibulare+ otticum
 2. preggll. parasympatická vlákna která se přepojují v paras.uzlinách jsou součástí kterých hlavových nervů..?
  III+VII+IX
 3. kde leží ggl.ciliare?
  drobná asi 2cmm dlouhá, čistě parasymp.uzlina; leží za oční koulí lat. od n.opticus
 4. do ggl.ciliare vstupují zezadu vlákna trojího typu:
  • radix oculomotoria
  • radix sympathica
  • radix nasociliaris

  Image Upload
 5. jaký typ vláken a odkud, přivádí do ggl.ciliare radix oculomotoria?
  parysymp.preggl.vlákna z ramus inferius n.III
 6. jaký typ vláken a odkud, přivádí do ggl.ciliare radix sympathica?
  postggl.symp.vlákna z pleteně kolem a.opthalmica (=pokračování plexus caroticus internus)
 7. jaký typ vláken a odkud, přivádí do ggl.ciliare radix nasociliaris?
  senzitivní, z n.nasociliaris
 8. které nervy vystupují z ggl.cilliare?
  nn.ciliares breves
 9. popiš průběh nn.ciliares breves:
  vystupují z předního okraje ggl.ciliare, jdou k zadní straně oční koule, prostupují sklérou do spatium perichoroideale a pokračují k řasnatému tělesu a duhovce
 10. které útvary inervují nn. ciliares breves?
  • paras.vlákna: m.ciliaris+m.sphincter pupillae(miosis)
  • symp.vlákna: m.dilator pupillae (mydriasis)
  • senz.vlákna: stěna oční koule (společn+ s nn.ciliares longi)
 11. která vlákna v paras.gangliích  se přepojují a která procházejí skrz bez interpolace?
  paras. se přepojují; symp.+senz.+ mot.(u ggl.otticum) pouze procházejí
 12. kde je uloženo ggl.pterygopalatinum?
  v horní části fossa pterygopalatina, pod kmenem n.maxillaris
 13. které nervy vstupují do ggl.pterygopalatinum?
  • n.petrosus major
  • n.petrosus profundus
  • nn.pterygopalatini
 14. jaký typ vláken a jakou cestou přináší do ggl.pterygopalatinum n.petrosus maj.?
  paras.preggl.vlákna z n.facialis, přes canalis pterygoideus
 15. jaký typ vláken a jakou cestou přináší do ggl.pterygopalatinum n.petrosus prof.?
  symp. postggl.vlákna z plexus caroticus internus, přes canalis pterygoideus
 16. co je n.canalis pterygoidei?
  n.petrosus maj.+prof.,kt.se v canalis pterygoideus většinou spojují do jednoho kmene
 17. jaký typ vláken přináší do ggl.pterygopalatinum nn.pterygopalatini?
  senz.vlákna z n.maxillaris
 18. z ggl.pterygopalatinum vystupuje řada smíš.eferentních nervů, vyjmenuj je:
  • rr.orbitales
  • rr.nasales + n.nasopalatinus
  • n.palatinus maj.
  • nn.palatini minores
  • nn.pterygopalatini - rr.glandulares

  • Image Upload
  • Image Upload
 19. přes který otvor vstupují do očnice rr.orbitales vystupující z ggl.pterygopalatinum?
  fis.orbitalis inf.
 20. jaké útvary (a jak) inervují rr.orbitales vystupující z ggl.pterygopalatinum?
  • symp.vlákna: hladké svaly očnice
  • +část vláken se přidává k n.ethmoidalis post. a inervuje sliznici sinus sphenoidalis+ cellulae ethmoidales
 21. jakou cestou se dostávají rr.nasales vystupující z ggl.pterygopalatinum do zadní části dut.nosní?
  for.sphenopalatinum
 22. které útvary senzitivně inervují rr.nasalales (uzliny pterygopalatinum)?
  sliznice dut.nosní, nosohltanu a nosohltanové části sluch.trubice
 23. popiš průběh n.nasopalatinus
  odpojuje se o rr.nasales (vystupujících z ggl.pterygopalatinum), sestupuje po nosní přepážce dolů a dopředu a prostupuje přes canalis incisivus k přední části sliznice tvrdého patra
 24. paras.vlákna rr.nasales zajišťují sekreční aktivitu kterého útvaru?
  galndulae nasales
 25. popiš průběh n.palatinus major
  • z ggl.pterygopalatinum sestupuje do canalis palatinus maj a po výstupu z foramen palatinum majus se větví ve sliznici tvrdého patra
  • paras.vlákna inervují slinné žlázky ve sliznici patra
 26. popiš průběh nn.palatines minores + jaký typ vláken obsahují?
  • z ggl.pterygopalatinum sestupují přes canales palatines minores ke sliznici měkkého patra
  • podobně j. n.palatinus maj. obsahují vedle obecně senz.vláken také vlákna chuťová a paras.
 27. popiě jakou cestou probíhají sekretorická vlákna pro slznou žlázu?
  nn. pterygopalatini - n.maxillaris - n.zygomaticus - r.communicans cum n.zygomatico - n.lacrimalis - rr.glandulares
 28. kde leží ggl.submandibulare?
  malá uzlina v trigonum submandibulare
 29. jaký typ vláken a odkud je přiváděn do ggl.submandibulare?
  • paras.vlákna: n.facialis - chorda tympani - n.lingualis - rr.ganglionares
  • senzitivní vlákna: ?
  • symp.vlákna: z pleteně podél a.facialis
 30. kam směřují smíšené eferentní větve rr.glandulares z ggl.submandibulare?
  ke gland.submandibularis+ gland.sublingualis
 31. kde leží ggl.otticum?
  drobná uzlina pod spodinou lebeční ve fossa infratemporalis pod for.ovale
 32. které nervy vstupují do ggl.oticum?
  • n.petrosus minor
  • n.mandibularis/auriculotemporalis
  • plexus caroticus externus/n.petrosus prof.minor
 33. skrze ggl.oticum v někt.případech procházejí motorické větve z kterého nervu...?
  • n.mandibularis:
  • n.m.tensoris tympani
  • n.m.tensoris veli palatini
 34. n.petrosus minor přivádí do ggl.oticum paras.vlákna z kterého hlav.nervu?
  • IX:
  • n.tympanicus-plexus tympanicus-n.petrosus min.
 35. n.mandibulariss, popř. jeho větev n.auriculotemporalis přívádí do ggl.oticum jaký typ vláken?
  • senzitivní
  • + někdy se připojují i motorické větve: n.m.tensoris tympani + n.m.tensoris veli palatini
 36. která nerv.pleteň, jež je součástí plexus caroticus externus, směřuje do ggl.otticum
  ?
  nerv.pleteň kolem a.meningea media (do ggl.oticum)
 37. které eferentní větve vystupují z ggl.oticum?
  • r.communicans cum n.auriculotemporali
  • n.m.tensoris tympani + n.musculi tensoris veli palatini
 38. z které větve se oddělují rr.parotidei obsahující sekretorická vlákna pro příušní žlázu?
  z n.auriculotemporalis (z ggl.oticum)
Author:
iren
ID:
335649
Card Set:
PARASYMPATICKÁ GANGLIA
Updated:
2018-01-16 18:13:31
Tags:
ANATOMY NS
Folders:
anatomy,ns
Description:
UZLINY
Show Answers: