Viet_Grammar_words

Card Set Information

Author:
lien
ID:
33578
Filename:
Viet_Grammar_words
Updated:
2010-09-21 05:10:42
Tags:
vietnamese
Folders:

Description:
new words from the "summary of vietnamese grammar"
Show Answers:

 1. của quý
  precious property 자산
 2. tie 묶다
 3. nhân thức
  awareness 자각
 4. vất vả
  hard 어려운
 5. phức tạp
  complex 복잡한
 6. Ếch ngồi dáy giếng.
  우물 안 개구리
 7. Mạc tư khoa / Mát-cơ-va
  Moscow 모스크바
 8. Ba lê
  Paris 파리
 9. Me-hi-cô
  Mexico 멕시코
 10. hổ
  tiger 호랑이
 11. gấu
  bear 곰
 12. lúa
  rice 벼
 13. cỏ
  grass 풀
 14. sắt
  iron 쇠
 15. đá
  rock 돌
 16. muối
  salt 소금
 17. dầu
  oil 기름
 18. xăng
  gasoline 휘발유
 19. hơi
  steam 수증기
 20. khói
  smoke 연기
 21. tính
  heart 정
 22. nết
  모습
 23. tư duy
  thought 사유
 24. thái độ
  attitude 태도
 25. quan điểm
  point of view 관점