PLEXUS LUMBALIS

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. plexus lumbalis leží po stranách bederní páteře uvnitř kterého svalu?
  m.psoas major

  Image Upload
 2. spojením kterých větví vzniká plexus lumbalis?
  spojením ventrálních větví L1-4, k nimž se pojí spojka Th12
 3. nervy z plexus lumbalis inervují kůži a svaly kterých oblastí?
  • motoricky:
  • někt.svaly břišní
  • svaly na med.a přední straně stehna
  • senzitivně:
  • kůže dolní poloviny stěny břišní
  • přední, med. a lat. strana stehna
 4. vyjmenuj větve plexus lumbalis
  • 1.rr.musculares
  • 2.n.iliohypogastricus
  • 3.n.iliolingualis
  • 4.n.genitofemoralis
  • 5.n.cutaneus femoris lateralis
  • 6.n.femoralis
  • 7.n.obturatorius

  Image Upload
 5. o kterém nervu je řeč? ... vystupuje z lat.okraje m.psoas major a probíhá po vnitřní straně m.quadratus lumborum (leží za ledvinou), klade se mezi m.transversus abd. a m.obliquus internus abd. a nad crista iliaca pokračuje obloukovitě dopředu a dolů až k anulus inguinalis spfc.
  n.iliohypogastricus

  Image Upload
 6. jakou oblast a prostř.kterých větví n.iliohypogastricus inervuje?
  • rr.musculares: mm.obliqui abdominis ; m.transversus abd.
  • rr.cutanei: kožní inervace lat.stěny břišní
 7. která dva nervy po svém výstupu z m.psoas major vnikají mezi m.obliquus internus abd. a m.transversus abdominis?
  n.ilioinguinalis + n.iliohypogastricus
 8. jaké větve vydává n.ilioinguinalis?
  rr.scrotales + rr.labiales
 9. popiš průběh n.ilioinguinalis
  • probíhá kaudálně od n.iliohypogastricus a rovnoběžně s ním. vniká rovněž mezi m.transversus abd. a m.obliquus internus abd..
  • konečný úsek vstupuje do can.inguinalis a po lat.straně funiculus spermaticus vniká u muže do scrota, jehož kůži senzitivně inervuje (rr.scrotales)
  • u ženy po prostupu přes can.inguinalis končí v kůži labium majus pudendi
 10. o kterém nervu je řeč? ... prostupuje přes m.psoas major a na jeho přední straně se dělí na r.genitalis + r.femoralis
  n.genitofemoralis

  Image Upload
 11. které útvary u muže inervuje r.genitalis n.genitofemoralis?
  m.cremaster, tunica dartos scroti, kůži scrota, med.stranu stehna
 12. které útvary u ženy inervuje r.genitalis n.genitofemoralis?
  kůži labium majus pudendi + kůži na med.straně stehna
 13. které nervy vstupují do canalis inguinalis, a z jaké strany se kladou k funiculus spermaticus?
  • n.ilioinguinalis - rr.scrotales - po lat.straně funiculu
  • r.genitalis n.genitofemoralis - z med.strany
 14. popiš průběh r.genitalis n.genitofemoralis u muže
  prostupuje skrze can.inguinalis, přidává se z med.strany k funiculus spermaticus a inervuje m.cremaster, tunica dartos scroti, kůži scrota a med.stranu stehna.
 15. popiš průběh r.genitalis n.genitofemoralis u ženy
  skrze can.inguinalis, spolu s lig.teres uteri se dostává do labium majus pudendi a inervuje jeho kůži + kůži na med.straně stehna
 16. popiš průběh r.femoralis n.genitofemoralis
  prochází skrze lacuna vasorum na přední stranu stehna a inervuje kůži cca v rozsahu trigonum femorale
 17. o kterém nervu je řeč?... sestupuje šikmo laterokaudálně po m.quadratus lumborum a m.iliacus ke spina iliaca ant.sup., podbíhá lat.část lig.inguinale a přechází na lat.stranu stehna
  • n.cutaneus femoris lateralis (kde jeho větve inervují kůži)
  • Image Upload
 18. o kterém nervu je řeč? ... sestupuje po lat.stěně m.psoas major do fossa iliaca a spolu s m.iliopsoas prostupuje přes lacuna musculorum na přední stranu stehna, kde se ve fossa iliopectinea dělí na řadu větví
  n.femoralis

  Image Upload
 19. jaké větve vydává n.femoralis?
  • rr.musculares
  • rr.cutanei anteriores
  • n.saphenus
 20. rr.musculares n.femoralis inervují...
  přední skupinu svalů stehna
 21. co inervují rr.cutanei anteriores n.femoralis?
  kůži na přední straně stehna
 22. o kterém nervu je řeč? ... prostupuje přes lamina vastoadductoria do podkoží a přidává se k v.saphena magna. Spolu s ní probíhá po vnitřmí straně kolena a bérce a zasahuje až na vnitřní okraj hřbetu nohy, kde inervuje kůži
  n.saphenus

  Image Upload
 23. n.obturatorius sestupuje do canalis obturatorius po které straně m.psoas major?
  po med.straně m.psoas major

  Image Upload
 24. po výstupu z can.obturatorius se n.obturatorius dělí na...
  r.anterior + posterior

  • Image Upload
 25. co inervuje n.obturatorius?
  adduktory stehna a v malém rozsahu i kůži na med.straně stehna
 26. které nervy procházejí skrze lacuna musculorum?
  n.femoralis + n.cutaneus femoris lateralis
 27. který nerv prochází skrze lacuna vasorum?
  r.femoralis n.genitofemoralis
Author:
iren
ID:
335964
Card Set:
PLEXUS LUMBALIS
Updated:
2018-01-13 16:51:59
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy,ns
Description:
nervy
Show Answers: