ANS II: pars sympathica

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. které útvary tvoří centrální oddíl sympatiku?
  =nuclei hypothalamici medii (z med.skup.jader hypoTh) + ncl.intermediolateralis (protáhlý jad.komplex, kt.je uložen v postr.sloupcích šedé hmoty míšní v rozsahu segmentů C8-L2-3
 2. které útvary tvoří perfierní oddíl sympatiku?
  truncus sympathicus = párový nerv.provazec, který se táhne po obou stranách páteře od spodiny lební po kostrč
 3. na jaké části dělíme truncus sympathicus? kolik uzlin obsahují?
  pars cervicalis (3)+ thoracica(10-11) + abdominalis (4-5)+ pelvina (4-5 párů uzlin)

  za vývoje odpovídal počet ggl v jednotl.oddílech počtu míšních segmentů, postupně však někt.ggl splynula a jejich počet se zredukoval
 4. co je ggl.impar?
  poslední (kostrční) nepárová uzlina, ve které se pojí oba sympatické kmeny
 5. co to jsou rr.interganglionares?
  =úseky symp.kmenů, které leží mezi sousedními ggl v truncus sympaticus
 6. v rozsahu uložení ncl.intermediolateralis přicházejí preggl vlákna ke ggl z míšních nervů C8-L2/3 cestou....
  rr.comunicantes albi
 7. v rozsahu uložení ncl.intermediolateralis přicházejí ... vlákna ke ggl z míšních nervů C8-L2/3 cestou rr.comunicantes albi
  pregangliová
 8. v rozsahu uložení ncl.intermediolateralis přicházejí preggl vlákna ke ggl z míšních nervů (v rozsahu nervů: ... až ...) cestou rr.comunicantes albi
  C8-L2/3
 9. do uzlin uložených kraniálněji/kaudálněji než v rozsahu C8-L2/3, přicházejí preggl vlákna cestou.... Většina preggl vláken se v uzlinách přepojuje a z ggl vystupují eferentní větve.
  rr.interganglionares
 10. postggl. vlákna symp.ganglií jsou trojího typu:
  • rr.comunicantes grisei
  • rr.vasculares
  • rr.viscerales
 11. charekterizuj rr.communicantes grisei ve vztahu k truncus sympaticus
  • vystupují ze všech ggl sympatického kmene a spojují se se sousedními míšními nervy
  • jejich prostř.se dostávají postggl symp vlákna do oblastí, kt.jsou příslušnými nervy inervovány
 12. charakterizuj rr.vasculares sympatického kmenu
  přidávají se k cévám a v jejich adventii tvoří pleteně; podél cév se tak dostávají symp. post ggl. vlákna k cílovým orgánům
 13. charakterizuj rr.viscerales sympatického kmenu
  • směřují j.samostatné nervy k autonomním pletením orgánů tělních dutin - označovány j. nn.splachnici
  • část vláken v těchto nervech je postgangliová, jiná vlákna se však v gangliích symp.kmene nepřepojují a pokračují k prevertebrálním autonomním pletením
 14. bun.těla preggl.neuronů leží ve VM oblasti šedé hmoty míšní (ncl intermediolat.), kde vytvářejí tzv:
  postranní roh míšní/cornu laterale
 15. z kterých segmentů přesně vychází sympatický oddíl?
  Th1-L2
 16. v jakém vztahu k sobě jsou rami communicantes albi et grisei?
  albi běží laterálně od grisei
 17. kde přesně je uloženy pars cervicalis sympatiku?
  podél Ce páteře, před processus transversi Ce obratlů v praevertebrálním listu krční fascii
 18. vyjmenuj ganglia tvořící pars cervicalis:
  ggl.cervicale superius + medium + inferius/stellatum
 19. kde přesně leží ggl cervicale superius?
  velká protáhlá uzlina, před processus transversi Ce2-4
 20. vyjmenuj větve vystupující z ggl.cervicale superius
  • rr.comunicantes grisei
  • n.jugularis
  • n.caroticus internus
  • nn.carotici externi
  • rr.laryngopharyngei
  • n.cardiacus cervicalis superior
 21. s jakými uzlinami se pojí n.jugularis a kam směřuje?
  • ggl cervicale superius
  • směřuje k for.jugulare a pojí se s ggl.inf.n.glossopharyngei a ggl.inf.n.vagi
 22. jak dochází k vytvoření plexus caroticus internus et externus?
  ze stejnojm.nervů z ggl.cervicale sup, lteré se přikládají k cévám
 23. rr.laryngopharyngei vytvářejí smíšenou nerv.pleteň ve sliznici hrtanu a hltanu společně se kterými nervy?
  • rr.pharyngei z n.glossopharyngeus + z n.vagus
  • (rr.laryngopharyngei = ggl cervicale sup)
 24. které nervy (a kterých uzlin) se podílejí na vytvoření plexus cardiacus?
  • n.cardiacus cervicalis: superior (z ggl.ce.sup.) + medius (z ggl.ce.med.) + inferior (z ggl.ce.inf)
  • nn.cardiaci thoracici (2.-4.Th ggl)
 25. ggl cervicale medium je malá uzlina ovoidního tvaru uložená před proc.transversus kterého obratle?
  6.krční
 26. kde je a jak vzniká ansa subclavia?
  klička tvořená kolem a.subclavia prostř. rr.iterganglionares, které se od střední ke spodní krční uzlině rozdělují na několik svazků
 27. eferentní vlákna z ggl.cervicale medium vystupují prostřednictvím kterých nervů?
  • rr.communicantes grisei C5-6
  • rr.vasculares-plexus caroticus communis
  • rr.viscerales-ke gland.thyroidea+parathyroidea
  • n.cardiacus cervicalis medius
 28. kterými větvemi je tvořen plexus caroticus communis?
  rr.vasculares prostředního krčního ganglia
 29. rr.viscerales ganglia cervicale medium + inferius směřují ke kterým orgánům?
  glandulae thyroideae + parathyroideae
 30. co to je ggl stellatum?
  • ggl. cervicothoracicum
  • = splynutí ggl cervicale inferius + ggl 1.Th oddílu; velká uzlina nepravidelného hvězdicovitého tvaru
 31. kde leží ggl stellatum?
  před proc.transversi Ce7, za a.vertebralis a před hlavičkou 1.žebra
 32. jakou cestou jsou přiváděna preggl.vlákna do ggl stellatum?
  cestou rr.communicantes albi posledního krčního + 1.Th nervu
 33. vyjmenuj nervy vystupující z ggl stellatum
  • rr. communicantes grisei (C6-7+Th1) x (C7-8)
  • rr.vasculares - plexus subclavius
  • rr.viscerales
  • n.cardiacus cervicalis inf.
 34. kterými nervy je tvořen plexus subclavius?
  rr.vasculares ggl.stellatum
 35. popiš uložení pars thoracica partis sympathicae
  • po stranách Th páteře laterálně od obratlových těl a před hlavičkami žeber
  • kraniálně - v apertura thoracis sup- navazuje na Ce oddíl sympatiku, kaudálně přechází do břišního sympatiku (přes bránici skrz štěrbinu mezi crus mediale a laterale lumbální části)
 36. jakou cestou přicházejí k 10-11 ggll.thoracica aferentní preggl vlákna?
  z nn.intercostales prostř. rr.communicantes albi
 37. vyjmenuj eferentní větve odstupující z pars thoracica partis sympathicae
  • rr.comunicantes grisei
  • rr.vasculares-plexus aorticus thoracicus
  • nn.cardiaci thoracici
  • rr.pulmonales
  • rr.oesophagei
  • n.splachnicus maj+min.+imus (=r.renalis)
 38. rr.comunicantes grisei pars thoracica partis sympathicae  přivádějí postggl vlákna do...
  všech nn.intercostales
 39. rr. vasculares pars thoracica partis sympathicae vytváří pleteňkolem které cévy?
  aorta thoracica - plexus aorticus thoracicus
 40. n.splachnicus major vzniká spojením větví kterých hrudních ganglií?
  6.-9.
 41. který nerv se podílí na vytvoření plexus coeliacus?
  • n.splachnicus major - sestupuje šikmo mediokaudálně po lat.straně páteře k bránici. prostupuje přes její crus mediale spolu s v.azygos (hemiazygos vlevo) do dutiny bčišní, kde končí j.plexus coeliacus
  • +n.spl.minor
 42. část vláken n.splachnicus major se dostává až k..., což je vlastně modifikované symp.ggl
  glandula suprarenalis
 43. který nerv se podílí na vytvoření plexus coeliacus + renalis a vzniká z větviček vystupujících z 10.-11. Th ganglia?
  n.splachnicus minor
 44. charekterizuj n.splachnicus imus/r.renalis
  • neknstantní, odstupje z nejkaudálnějšího Th ganglia
  • spolu s n.splachnicus minor končí v plexus renalis
 45. nn.splachnici major, minor a imus obsahují většinou preggl myelinizovaná vlákna. Kde se tato vlákna přepojují?
  až v uzlinách smíšených autonomních prevertebrálních pletení
 46. kde je uložena pars andominalis+ pelvina partis sympathicae?
  • truncus sympathicus vstupuje do dut.břišní přes bránici. Leží ventrolaterálně od obratlových těl při med.okraji m.psoas major.
  • do pánve vstupuje přes promontorium a sestupuje po facies pelvina křížové kosti (mediálně od foramina sacralia pelvina) ke kostrči, kde se oba trunci spojují - ggl.impar
 47. pregangliová vlákna do uzlin břišní a pánevní části jsou přiváděna cestou...
  rr.comunicantes albi L1-3
 48. vyjmenuj eferentní větve břišního a pánevního oddílu sympatiku:
  • rr.comunicantes grisei L1-Co
  • nn.splachnici lumbales - plexus aorticus abdominalis
  • nn.splachnici sacrales - plexus hypogastricus
 49. které nervy vytvářejí plexus aorticus abdominalis?
  nn.splachnici lumbales
 50. které nervy vytvářejí plexus hypogastricus?
  nn.splachnici sacrales
Author:
iren
ID:
336142
Card Set:
ANS II: pars sympathica
Updated:
2017-11-20 20:35:02
Tags:
anatomy NS
Folders:
anatomy,NS
Description:
ns
Show Answers: