MM.ANTEBRACHII_ PŘEDNÍ SKUPINA

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jak dělíme přední skupinu mm.antebrachii?
  • Povrchová+prostřední+hluboká vrstva
  • Image Upload
 2. Vyjmenuj svaly povrchové vrstvy přední skupiny mm.antebrachii
  • M.pronator teres
  • M.flexor carpi radialis
  • M.palmaris longus
  • M.flexos carpi ulnaris
  • Image Upload
 3. Jaká je inervace povrchové vrstvy přední skupiny mm.antebrachii?
  • Plexus brachialis
  • Pronator teres+flexor carpi radialis+palmaris longus: n.medianus
  • Flexor carpi ulnaris: n.ulnaris
 4. Zač.m.pronator teres
  Epicondylus med.humeri+proc.coronoideus ulnae
 5. Úpon m.pronator teres
  Střední část lat.strany radia
 6. Fce m.pronator teres
  Pronace+flexe v lokti
 7. Zač.m.palmaris longus
  Epicondylus medialis humeri
 8. Úpon m.palmaris longus
  Aponeurosis palmaris
 9. Fce m.palmaris longus
  Flexe ruky
 10. Zač.m.flexor carpi radialis
  Epicondylus medialis humeri
 11. Úpon m.flexor carpi radialis
  Báze II.+III.metakarpu
 12. Fce m.flexor carpi radialis
  Flexe ruky a její radiální dukce
 13. Zač.m.flexor carpi ulnaris
  Epikondylus medialis humeri+olecranon ulnae
 14. Úpon m.flexor carpi ulnaris
  Os pisiforme+prostř.lig.pisometacarpale na bázi IV.+V.metakarpu
 15. Fce m.flexor carpi ulnaris
  Flexe ruky a její ulnární dukce
 16. Který ze svalů povrchové vrstvy přední skupiny mm.antebrachii je variabilní a někdy může i chybět?
  M.palmaris longus
 17. Svaly které vrstvy mm.antebrachii přispívají všechny k flexi v lokti?
  • Přední skupina-povrchová vrstva
  • Image Upload
 18. Které svaly tvoří prostřední vrstvu přední skupiny mm.antebrachii?
  M.flexor digitorum superficialis
 19. Zač.m.flexor digitorum spfc
  • Epicondylus medialis+prox.část radia
  • Image Upload
 20. Popiš průběh a úpon m.flexor digitorum spfc
  Sval přechází do čtyř šlach, které se u prox.článku tříčlánkových prstů dělí a inzerují na prostř.článku prstů
 21. Co prochází rozštěpenými částmi m.flexor digitorum spfc?
  Šlachy hlubokého ohýbače prstů
 22. Jak se nazývá překřížení šlach flexorů prstů?
  Chiasma tendineum
 23. Inervace m.flexor digitorum pspfc
  N.medianus
 24. Fce m.flexor digitorum spfc
  Flexe prox.a středního článku prstů a flexe ruky
 25. Které svaly řadíme do hluboké vrstvy přední skupiny mm.antebrachii?
  • M.flexor digitorum profundus
  • M.flexor pollicis longus
  • M.pronator quadratus
 26. Jaká je inervace hluboké vrstvy přední skupiny mm.antebrachii?
  • N.medianus
  • M.flexor digitorum prof.: rad část (pro II-III.prst) -n.medianus
  • Uln.část (pro IV-V.prst)-n.ulnaris
 27. Zač.m.flexor digitorum prof.
  • Přední strana ulny+membrana interossea antebrachii
  • Image Upload
 28. Úpon m.flexor digitorum prof.
  Dist.článek prstů po průchodu skrze chiasma tendineum
 29. Fce m.flexor digitorum prof.
  Flexe ruky a 3-článkových prstů
 30. Zač.m.flexor pollicis longus
  • Přední strana radia a část membr.interossea antebrachii
  • Image Upload
 31. Úpon m.flexor pollicis longus
  Dist.článek palce
 32. Fce m.flexor pollicis longus
  Flexe palce a ruky
 33. Zač.m.pronator quadratus
  Palmární strana ulny v dist.čtvrtině
 34. Úpon m.pronator quadratus
  Palmární strana radia v dist.čtvrvtině
 35. Fce m.pronator quadratus
  • Pronace předloktí
  • Image Upload
 36. Díky čemu je sulcus carpi proměněn v canalis carpi?
  Mezi eminentia carpi radialis+ulnaris napjatý vaz-retinaculum flexorum
 37. Co prochází karpálním tunelem?
  • N.medianus
  • Šlachy flexorů předloktí a prstů s výjimkou m.palmaris longus
 38. Co způsobí zmnožení vaziva v karpálním tunelu?
  Utlačování n.medianus - bolestivý syndrom karp.tunelu
 39. které svaly přední skupiny se jmenují pronator? do kterých podskupin náleží?
  • m.pronator teres - povrchová vrstva - proximálně
  • m.pronator quadratus - hluboká vrstva - distálně
 40. všechny svaly z povrchové vrstvy přední skupiny mm.antebrachii začínají na ...
  epicondylus medialis humeri
 41. který sval povrchové vrstvy přední skupiny mm.antebrachii jako jediný nezpůsobuje flexi ruky ale  pouze flexi v loketním kloubu?
  pronator teres
 42. který sval povrchové vrstvy přední skupiny mm.antebrachii se jako jediný upíná na os pisiforme?
  flexor carpi ulanris
 43. které svale přední skupiny mm.antebrachii mají v názvu digitorum a do kterých vrstev patří?
  • flexor digitorum prof - hluboká vrstva
  • flexor digitorum spfc - prostřední vrstva
 44. chiasma tendineum je tvořeno překřížením šlach kterých svalů?
  m.flexor digitorum spfc a prof.
Author:
iren
ID:
336322
Card Set:
MM.ANTEBRACHII_ PŘEDNÍ SKUPINA
Updated:
2017-11-30 19:54:18
Tags:
anatomy svaly
Folders:
anatomy,svaly
Description:
předloktí HK
Show Answers: