MM.COXAE

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Které svaly řadíme do přední skupiny kyč.svalů?
  • M.iliopsoas - m.psoas major + m.iliacus
  • Image Upload 1
 2. Zač.m.iliopsoas
  • M.psoas major - od těl L obratlů a disci intervertebrales L páteře
  • M.iliacus - od fossa iliaca pánevní kosti
 3. Úpon m.iliopsoas
  Po prostopu skrze lacuna musculorum inzeruje na trochanter minor femoris
 4. Inervace m.iliopsoas
  Plexus lumbalis
 5. Fce m.iliopsoas
  • Flexe stehna, jeho addukce a supinace
  • Při fixované DK a oboustranné kontrakci předklání trup
  • Při jednostr.kontrakci otáčí pánev a trup na opačnou stranu
  • Napomáhá udržování rovnováhy trupu
 6. Co způsobí obrna m.iliopsoas?
  Nemožná chůze - vykročení
 7. Vyjmenuj svaly zadní skupiny kyč.svalů
  • 1.-3. M.glutaeus maximus, medius, minimus
  • 4. M.tensor fasciae latae
  • 5. M.piriformis
  • 6. M.obturatorius internus
  • 7.-8. M.gemellus sup.+inferior
  • 9. M.quadratus femoris
  • Image Upload 2
 8. Zač. M.glutaeus maximus
  • Dorz.od linea glutea post.na pánevní k.
  • Fascia thoracolumbalis
  • Od lat.okraje křížové kosti
  • Lig.sacrotuberale
  • Image Upload 3
 9. Úpon m.glutaeus maximus
  Tuberositas glutaea femoris, tractus iliotibialis
 10. Inervace m.glutaeus max.
  • N.glutaeus inferior (plex.sacralis)
  • Image Upload 4
 11. Fce m.glutaeus maximus
  • Extenze v kyč.kloubu
  • Tahem za tractus iliotibialis napomáhá extenzi v kol.kloubu a zabezpečuje tak vzpřímený postoj (u člověka proto mohutně vyvinutý)
  • Spolupůsobí při abdukci a supinaci stehna
 12. Které kyčelní svaly inervuje n.glutaeus superior?
  • M.glutaeus medius+ minimus, m.tensor fascia latae
  • Image Upload 5
 13. Zač.m.glutaeus medius
  • Mezi linea glutaea ant.+post. Na pánevní k.
  • Labium externum cristae iliacae
  • Image Upload 6
 14. Úpom m.glutaeus medius
  Trochanter major femoris
 15. Fce m.glutaeus med.+minimus
  • Ventrállní snopce provádějí přednožení a pronaci
  • Dorz.snopce zanožení a supinaci
  • Celý sval abdukuje stehno
 16. Zač.m.glutaeus minimus
  • Mezi linea glutaea ant.+inf. Na pánevní k.
  • Image Upload 7
 17. Úpon m.glutaeus minimus
  Trochanter major femoris
 18. Zač.m.tensor fasciae latae
  • V blízkosti spina iliaca ant.superior na pánevní k.
  • Image Upload 8
 19. Úpon m.tensor fasciae latae
  Tractus iliotibialis
 20. Fce m.tensor fasciae latae
  • Tahem za tractus iliotibialis - vzpřímený postoj (sám však extendovat kloub nedovede)
  • Spolupůsobí při flexi,abdukci, pronaci stehna
 21. Které kyč.svaly inervují svalové větve plex.sacralis?
  • M.piriformis
  • M.obturatorius internus
  • M.gemellus sup.+inf.
  • M.quadratus femoris
  • Image Upload 9
 22. Které kyč. Svaly prim.zajišťují femorální supinaci
  • M.piriformis
  • M.obturatorius internus
  • M.gemellus sup, inf
  • M.quadratus femoris
 23. Zač.m.piriformis
  • Lat.část facies pelvina křížové kosti
  • Image Upload 10
 24. Úpon m.piriformis
  Trochanter major femoris
 25. Skrze který otvor prochází m.piriformis a jak tento otvor dělí?
  Skrze for.ischiadicum maj. - dělí jej na for.supra+infrapiriforme (oba otvory slouží pro postup cév a nervů)
 26. Zač.m.obturatorius internus
  • Vnitřní plocha membr.obturatoria + okraje kostí, kt.ji lemují
  • Image Upload 11
 27. Průběh m.obturatorius internus
  Skrze for.ischiadicum minus, zahýbá lat.směrem
 28. Úpon m.obturatorius internus
  Fossa trochanterica femoris
 29. Zač.m.gemellus sup.
  Spina ischiadica pán.kosti
 30. Zač.m.gemellus inf.
  Tuber ischiadicum pánevní k.
 31. Úpon mm.gemelli
  Spolu se šlachu m.obturatorius int. Se upínají do fossa trochanterica femoris
 32. Zač.m.quadratus femoris
  Tuber ischiadicum pán.k.
 33. Úpon m.quadratus fem.
  Crista intertrochanterica+trochanter major femoris
 34. Vyjmenuj fascie kyč.svalů
  Glutaea, iliaca, fascia m.obturatorius internus
 35. Fascia glutaea pokrývá povrch hýžďových svalů a kaudálně přechází do...
  Fascia lata na stehně
 36. Jak vznikají lacuna vasorum+musculorum?
  • Fascia iliaca, kt.kryje m.iliacus vydává k tříselnému vazu proužek vaziva ARCUS ILIOPECTINEUS, který rozděluje prostor mezi třís.vazem a ramus sup.stydké kosti na dva otvory:
  • L.vasorum - med., prostup cév
  • L.musculorum - lat., prostup m.iliopsoas + n.femoralis
  • Image Upload 12
 37. Popiě průběh fascie m.obturatorius internus
  Od sulcus obturatorius na horní větvi stydké k. po spina ischiadica zesílena v ARCUS TENDINEUS M.LEVATORIS ANI, kde levátor konečníku začíná
 38. které svaly se upínají na trochanter major femuru?
  • m.gluteus medius+minumus
  • m.piriformis
  • quadratus femoris (+ na crista)
 39. ktré svaly se upínají fossa trochanterica femoris?
  • mm.gemelli
  • m.obturatorius internus
 40. rr.musculares plexus sacralis inervují:
  • m.piriformis
  • m.obturatorius internus
  • m.quadratus femoris
  • mm.gemmeli
Author:
iren
ID:
336494
Card Set:
MM.COXAE
Updated:
2017-12-06 11:55:28
Tags:
anatomy svaly
Folders:
anatomy,svaly
Description:
kyčelní svaly
Show Answers: