ChineseLink2L3

The flashcards below were created by user ravenhaired on FreezingBlue Flashcards.

 1. wǎng/wàng


  (toward)
 2. gèwèi


  (everybody)
  各位
 3. lǚkè


  (traveler, passenger)
  旅客
 4. jiàngluò


  (to land, descend)
  降落
 5. ānquándài


  (seatbelt)
  安全带
 6. jìshàng


  (to tie, fasten, buckle up)
  系上
 7. jìsuànjī


  (computer)
  计算机
 8. diànzǐ


  (electronics)
  电子
 9. yòngpǐn


  (product)
  用品
 10. dāchéng


  (to take (transportation))
  搭乘
 11. hángkōng


  (aviation, airline)
  航空
 12. chūzū


  (to rent)
  出租
 13. lǚguǎn


  (hotel, hostel)
  旅馆
 14. lùrén


  (passerby)
  路人
 15. dòng


  (measure word for buildings)
 16. jiāochākǒu


  (intersection)
  交叉口
 17. zuǒ


  (left side)
 18. guǎi


  (to turn)
 19. yìzhí
  一直
 20. lùkǒu


  (block, diverging point of a route)
  路口
 21. sījī


  (driver)
  司机
 22. jiàrì


  (holiday)
  假日
 23. gōnglǐ


  (kilometer)
  公里
 24. hòuchēxiāng


  (trunk (of a car))
  后车箱
 25. fāzhǎn


  (to develop, development)
  发展
 26. biànhuà


  (to change, change)
  变化
 27. běnlái


  (originally)
  本来
 28. nóngtián


  (farmland, cropland)
  农田
 29. biànchéng


  (to become)
  变成
 30. mǎlù


  (road, avenue, street)
  马路
 31. ō


  (indicate realization)
 32. gōngchǐ


  (meter)
  公尺
 33. hónglǜdēng


  (traffic light)
  红绿灯
 34. xiàng


  (toward)
 35. yòu


  (right side)
 36. zhuǎn


  (to turn)
 37. xiǎochīdiàn


  (snack shop)
  小吃店
 38. wār


  (turn, detour)
  弯儿
 39. chēfèi


  (car fare)
  车费
 40. rénmínbì


  (RMB, currency in mainland China)
  人民币
 41. zhǎo


  (to seek, look for, to give change)
Author:
ravenhaired
ID:
37257
Card Set:
ChineseLink2L3
Updated:
2010-09-25 21:17:10
Tags:
chinese link lesson three
Folders:

Description:
Chinese Link 2 lesson 3
Show Answers: