Vietnamese colours.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user tomsavanh on FreezingBlue Flashcards.


 1. Yellow
  Màu vàng
 2. Red
  Màu đở
 3. Blue
  Xanh da tròi
 4. Black
  Màu đen
 5. Brown
  Màu nâu
 6. Green
  Màu xanh là cây
 7. White
  Màu trắng
 8. Purple
  Màu tím

Card Set Information

Author:
tomsavanh
ID:
37916
Filename:
Vietnamese colours.txt
Updated:
2010-09-28 07:04:25
Tags:
Vietnamese colours
Folders:

Description:
Vietnamese colours
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview