Japanese Activities

Home > Preview

The flashcards below were created by user dancer4god808 on FreezingBlue Flashcards.


 1. tomodachi ni aimasu
 2. deeto o shimasu
 3. okimasu
 4. tomodachi to hanashimasu
 5. nemasu
 6. renshuu shimasu
 7. tegami o kakimasu
 8. undoo o shimasu
 9. gakko e ikimasu
 10. ongaku o kikimasu
 11. terebi o mimmasu
 12. benkyoo shimasu
 13. yakyuu o shimasu
  • asagohan o tabemasu
  • hirugohan
  • bangohan
 14. hon o yomimasu
 15. kaimono ni ikimasu
 16. denwa o shimasu
 17. ocha o nomimasu
 18. uchi e kaerimasu

Card Set Information

Author:
dancer4god808
ID:
43935
Filename:
Japanese Activities
Updated:
2010-10-21 05:37:00
Tags:
japanese activities
Folders:

Description:
Japanese Activity cards
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview