ChineseLink2L6

The flashcards below were created by user ravenhaired on FreezingBlue Flashcards.

 1. yínháng


  (bank)
  银行
 2. kāi


  (to open)
 3. zhànghù


  (account)
  帐户
 4. cún


  (to deposit)
 5. kuǎn


  (money) 6. (to withdraw)
 7. fāngbiàn


  (convenient)
  方便
 8. lìlǜ


  (interest rate)
  利率
 9. gāo


  (high)
 10. chǔxù


  (savings, to save money)
  储蓄
 11. bǎifēnzhī


  (percent)
  百分之
 12. lìxī


  (interest)
  利息
 13. zhīpiào


  (check)
  支票
 14. zhíyuán


  (staff, employee)
  职员 15. (low)
 16. zhǒng


  (kind)
 17. chàbùduō


  (similar, about the same)
  差不多
 18. gòu


  (enough)
 19. dānzi


  (form)
  单子
 20. tián


  (to fill in/up)
 21. qiān


  (thousand)
 22. yuán


  (dollar)
 23. měijīn


  (US dollar)
  美金 24. (to mail) 25. (checkbook)
  簿 26. (to take, fetch; to use)
 27. qǔkuǎnkǎ


  (ATM card)
  取款卡
 28. zìdòng


  (automatic)
  自动
 29. qǔkuǎnjī


  (ATM)
  取款机
 30. xiànjīn


  (cash)
  现金
 31. shēnqǐng


  (application, to apply)
  申请
 32. xìnyòngkǎ


  (credit card)
  信用卡
 33. dāngrán


  (of course)
  当然
 34. biǎo


  (form)
 35. huàn


  (to change)
 36. huìlǜ


  (exchange rate)
  汇率
 37. duìhuàn


  (exchange, to exchange)
  兑换
 38. wàibì


  (foreign currency)
  外币
 39. guìtái


  (counter)
  柜台
Author:
ravenhaired
ID:
44624
Card Set:
ChineseLink2L6
Updated:
2010-10-24 22:55:02
Tags:
chinese link two lesson six
Folders:

Description:
Chinese Link 2 Lesson 6 core vocabulary
Show Answers: