ChineseLink2L9

The flashcards below were created by user ravenhaired on FreezingBlue Flashcards.

 1. yuèláiyuè


  (more and more)
  越来越
 2. xūyào


  (to require)
  需要
 3. zhōngtóu


  (hour)
  钟头
 4. shòu


  (thin, slim, skinny)
 5. jiǎnféi


  (to lose weight)
  减肥
 6. jiānchí


  (to persist, persevere)
  坚持
 7. tǐzhòng


  (body weight)
  体重
 8. qīng


  (light)
 9. bàng


  (pound (weight))
 10. guàibude


  (no wonder)
  怪不得
 11. miáotiáo


  (slim)
  苗条
 12. nǚháizi


  (girl)
  女孩子
 13. kòngzhì


  (to control)
  控制
 14. yǐnshí


  (food and drink, eating)
  饮食
 15. zhùyì


  (attention, to pay attention to)
  注意
 16. tiánshí


  (sweet food)
  甜食
 17. zǎo


  (early, to emphasize long ago)
 18. gèzi


  (height, stature)
  个子
 19. ǎi


  (short)
 20. chǐ


  (foot (imperial))
 21. cùn


  (inch)
  [kou radical]寸
 22. chāoguò


  (to surpass)
  超过
 23. línghuó


  (dexterous, agile, flexible)
  灵活
 24. zǒngshì


  (always)
  总是
 25. zhòngyào


  (important)
  重要
 26. gèng


  (more)
Author:
ravenhaired
ID:
49689
Card Set:
ChineseLink2L9
Updated:
2010-11-15 14:51:23
Tags:
chinese link lesson nine
Folders:

Description:
Chinese Link 2 Lesson 9 core vocabulary
Show Answers: