QUIZ #1 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

Card Set Information

Author:
kluv76
ID:
53765
Filename:
QUIZ #1 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Updated:
2011-01-16 12:35:31
Tags:
JAPANESE
Folders:

Description:
LESSON 1-2
Show Answers:

  1. KOCHIRA ( ) SASAKI-SAN DESU.
    WA
  2. SUMISU-SAN WA ABC FUUZU ( ) BENGOSHI DESU
    NO
  3. BURAUN-SAN WA ENJINIA DESU ( ), BENGOSHI DESU ( )

    ENJINIA DESU
    KA KA
  4. KORE WA WATASHI ( ) HON DEWA ARIMASEN.

    SUZUKI-SAN ( ) DESU.
    NO NO
  5. HOFUMAN-SAN WA ( ) DESU KA

    HAI, DOITSU-JIN DESU.
    DOITSU-JIN
  6. KORE WA ( ) DESU KA

    TOKEI DESU
    NAN
  7. KORE WA ( ) NO KASA DESU KA

    IIE, SUMUSU-SAN NO DEWA ARIMASEN
    SUMISU-SAN
  8. ( ) NO DESU KA.

    BURAUN-SAN NO DESU
    DARE
  9. SUMISU-SAN NO UCHI NO DENWA-BANGO WA ( )DESU KA.

    52-5793 DESU
    NAN-BAN
  10. HOW DO YOU DO. MY NAME IS SMITH. PLEASE TO MEET YOU.
    HAJEMEMASHITE. SUMISU-SAN. YORO SHIKA ONEGAISHEMASU.
  11. THIS IS MR. SMITH FROM ABC FOODS
    KOCHIA WA ABC FUUZU NO SUMISU-SAN DESU
  12. THIS IS MY BUSINESS CARD
    KORE WA WATASHI NO MEISHI DESU
  13. WAT IS YOUR PHONE NUMBER
    DENWA BANGOO WA NAN-BAN DESU KA
  14. WHOSE BOOK IS THIS
    KORE WA DONATA NO HON DESU KA