QUIZ #6 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

The flashcards below were created by user kluv76 on FreezingBlue Flashcards.

 1. II DESU NE. IKIMASHOO. NAN DE IKIMASHOO KA.
  THAT WOULD BE NICE. LET'S GO. HOW SHOULD WE GO
 2. SHUUMATSU NI ISSHO NI EIGA O MIMASEN KA
  WOULD YOU LIKE TO SEE A MOVIE WITH ME OVER THE WEEKEND
 3. NANI O TABEMASHOO KA
  WHAT SHOULD WE EAT?
 4. NANI O TABEMASHOO KA
  TEMPURA O TABEMASEN KA
  EE, SOO SHIMASHOO.
  • WHAT SHOULD WE EAT?
  • LET'S EAT TEMPURA
  • YES, LETS DO.
 5. ITSU AIMASHOO KA
  ASHITA NO SAN-JI WA DOO DESU KA
  EE,SOO SHIMASHOO
  • WHEN SHOULD WE MEET?
  • HOW ABOUT TOMORROW AT 3?
  • YES, LETS DO.
 6. DOKO DE AIMASHOO KA
  EKI NO MAE NI KOOBAN GA ARIMASU KARA, KOOBAN NO MAE DE AIMASEN KA
  EE, SO SHIMASHO
  • WHERE SHOULD WE MEET?
  • THERE IS A STATION IN FRONT OF THE POLICE BOX, SO WON'T YOU MEET ME IN FRONT OF THE POLICE BOX?
  • YES, LETS DO THAT.
 7. CHIZU O KAKIMASHOO KA
  SHALL I DRAW A MAP
 8. SUMISU-SAN WA EIGA NO KIPPU GA NI-MAI ARIMASU
  MR. SMITH HAS TWO MOVIE TICKETS.
 9. WATASHI WA KURUMA (______) ARIMASU.
  GA
 10. DO-YOOBI NI ASAKUSA DE O-MATSURI (_____) ARIMASU
  GA
 11. WATASHI WA EIGA NO KIPPU (_____) NI-MAI (_____) ARIMASU
  GA, X
 12. NICHI-YOOBI NI (_____) DE BAAGEN-SEERU GA ARIMASU KA

  TOOKYOO DEPAATO DE ARIMASU
  DOKO
 13. SHUUUMASTSU NI ISSHO NI EIGA O (_____) (MIMASU)
  EE, MIMASHOO
  DOKO DE (_____)(AIMASU)
  TOOKYOO EKI WA DOO DESU KA.
  MIMASEN, AIMASHOO KA
 14. EAKON O (_____) (AIMASU)
  IIE, KEKKOO DESU.
  DEWA, MADO O (_____) (TSUKEMASU)
  HAI, ONEGAISHIMASU
  TSUKEMASHOO KA, AKEMASHOO KA
Author
ID
63134
Card Set
QUIZ #6 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
QUIZ LESSON 15-16
Updated
Show Answers