Lesson 62 - Lesoni ono ua

Card Set Information

Author:
popeanthony
ID:
67304
Filename:
Lesson 62 - Lesoni ono ua
Updated:
2011-02-18 12:56:02
Tags:
Tongan
Folders:

Description:
Cd 8
Show Answers:

 1. engineer, engineering, mechanic
  'enisinia
 2. agriculure, farm
  faama
 3. Math
  fika
 4. celebration
  katoanga
 5. law
  lao
 6. science, scientist
  saienisi
 7. What did you study? (Specifically)
  Ko e ha e me'a na'a ke ako ki ai?
 8. I studed science.
  Na'a ku ako saienisi
 9. What did you ask about?
  Ko e ha e me'a na'a ke fehu'i ki ai?
 10. What are you concerned about?
  (polite form, what do you want?)
  Ko e ha e me'a oku ke tokanga ki ai?
 11. What did you study?
  Ko e ha e me'a na'a ke ako ki ai?
 12. What did you try for? (What thing did you make an effort to get?)
  Ko e ha e me'a na'a ke ako ki ai?
 13. What are you concerned about?
  Ko e ha e me'a 'oku mou tokanga ki ai?
 14. what are you talking about?
  Ko e ha e m'a 'oki mou talanoa ki ai?
 15. Did joe study?
  Ko e ha e me'a na'e ako ki ai 'a Sio?
 16. What did Joe ask about?
  Ko e ha e me'a na'e 'eke ki ai 'a Sio?
 17. I studied science.
  math
  engineering
  agriculture
  lao
  • Na'a ku ako saienisi
  • fika
  • 'enisinia
  • faama
  • lao
 18. We are preparing for the celebration
  'Oku mau teuteu ki he katoanga
 19. We want to go to the celebration
  'Oku mau fie o ki ha katoanga
 20. What story (rumor) have you heard?
  Ko e ha e talanoa kuo ke fanongo ki ai?