Lesson 62 - Lesoni ono ua

The flashcards below were created by user popeanthony on FreezingBlue Flashcards.

 1. engineer, engineering, mechanic
  'enisinia
 2. agriculure, farm
  faama
 3. Math
  fika
 4. celebration
  katoanga
 5. law
  lao
 6. science, scientist
  saienisi
 7. What did you study? (Specifically)
  Ko e ha e me'a na'a ke ako ki ai?
 8. I studed science.
  Na'a ku ako saienisi
 9. What did you ask about?
  Ko e ha e me'a na'a ke fehu'i ki ai?
 10. What are you concerned about?
  (polite form, what do you want?)
  Ko e ha e me'a oku ke tokanga ki ai?
 11. What did you study?
  Ko e ha e me'a na'a ke ako ki ai?
 12. What did you try for? (What thing did you make an effort to get?)
  Ko e ha e me'a na'a ke ako ki ai?
 13. What are you concerned about?
  Ko e ha e me'a 'oku mou tokanga ki ai?
 14. what are you talking about?
  Ko e ha e m'a 'oki mou talanoa ki ai?
 15. Did joe study?
  Ko e ha e me'a na'e ako ki ai 'a Sio?
 16. What did Joe ask about?
  Ko e ha e me'a na'e 'eke ki ai 'a Sio?
 17. I studied science.
  math
  engineering
  agriculture
  lao
  • Na'a ku ako saienisi
  • fika
  • 'enisinia
  • faama
  • lao
 18. We are preparing for the celebration
  'Oku mau teuteu ki he katoanga
 19. We want to go to the celebration
  'Oku mau fie o ki ha katoanga
 20. What story (rumor) have you heard?
  Ko e ha e talanoa kuo ke fanongo ki ai?
Author:
popeanthony
ID:
67304
Card Set:
Lesson 62 - Lesoni ono ua
Updated:
2011-02-18 17:56:02
Tags:
Tongan
Folders:

Description:
Cd 8
Show Answers: