TEST PTU

The flashcards below were created by user akajdy on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zależność między częstotliwością głowicy a głębokością penetracji wiązki ultradźwiękowej w tkankach jest:
  a. wprost proporcjonalna
  b. odwrotnie proporcjonalna
  c. nie ma zależności
  d. zależy od cosniusa kąta padania wiązki
  a
 2. Krwiak tkanek miękkich narządu ruschu w pierwszych kilku godzinach w badaniu USG może być:
  a. normo-, hipo-, lub hiperechogenny, o miesznej echogeniczności
  b. tylko hiperechogeniczny,
  c. tylko hipoechogeniczny,
  d. o mieszanej echogeniczności,
  e. tylko normoechogeniczny.
  c
 3. Głowica przezpochwowa:
  a. ma zazwyczaj wyższą częstotliwość niż sonda przezbrzuszna
  b. daje obraz o bliskim zasięgu
  c. wymaga wypełnienia pęcherza moczowego
  d. nie jest stosowana w położnictwie
  a/b
 4. Wodniak jajowodu może być trudny do różnoicowania z:
  a. torbielą jajnika,
  b. torbielą okołojajnikową,
  c. płynem w jamie macicy,
  d. zbiornikiem płynu w zatoce Douglasa,
  e. żylakami w przymaciczach
  a/b
 5. Pęcherzyk dominujący w prawidłowym, nieindukowanym cyklu owulacyjnym wzrasta przeciętnie ok. 5-6mm na dobę, a w okresie owulacyjnym osiąga on średnicę ok. 22-24 mm.
  a. pierwsza odpowiedź prawdziwa, druga fałszywa,
  b. pierwsza odpwiedź fałszywa, druga prawdziwa,
  c. obie odpowiedzi fałszywe,
  d. obie odpowiedzi prawdziwe,
  e. pęcherzyki wzrastają tylko w cyklach indukowancyh
  b
 6. W trakcie standardowego badania USG w 24 tygodniu ciąży ocenia się następujące parametry za wyjątkiemL
  a. pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej,
  b. pomiaru długości wymiaru dwuciemieniowego,
  c. powłoki jamy brzusznej,
  d. lokalizacji łożyska,
  e. przekroju czterojamowego serca.
  a
 7. W ocenie profilu biofizycznego płodu ocenia się następujące parametry płodu za wyjątkiem:
  a. przepływu w tętnicach pępowinowych,
  b. ruchów oddechowych,
  c. objętości płynu owodniowego,
  d. napięcia mięśniowego.
  a
 8. Do ocharakterystycznych cech ultrasonograficznej oceny jajników policystycznych nie należy:
  a. powiększenie jajników,
  b. pogrubienie osłonki,
  c. obecność licznych pęcherzyków o średnicy przekraczającej 15mm,
  d. przerost zrębu jajnika,
  e. kulisty kształt jajników.
  c
 9. IV stopień dojrzałości łożyska według Grannuma w 38 tygodniu ciąży jest:
  a. objawem fizjologicznym,
  b. wskazaniem do intensywnego nadzoru płodu,
  c. wskazaniemdo natychmiastowego cięcia cesarskiego,
  d. nie ma takiego stopnia dojrzałości według skali Grannuma.
  d
 10. Prędkość propagacji fali ultradźwiękowej zależy od:
  a. tłumienia fali,
  b. amplitudy fali nadawanej,
  c. własności ośrodka,
  d. częstotliwości fali
 11. Największa częstotliwość dopplerowską zmierzymym gdy kąt między wiązką ultradźwiękową i kierunkiem przepływu wynosi:
  a. 90'
  b. 0'
  c. 60'
  d. nie zależy od kąta
 12. Pomiaru BPD dokonuje się począwszy od:
  a. 6-7tyg
  b. 8-9 tyg
  c. 10-11 tyg
  d. 12-13 tyg
  e. od 15 tyg
  c
 13. Podczas badania ultrasonograficznego we wczesnej ciąży, brak obrazu zarodka w pęcherzyku ciążowym o średnicy 25 mm może świadczyć o:
  a. wadzie macicy
  b. guzie jajnika
  c. złej rozdzielczości aparatu ultrasonograficznego
  d. tzw. "pustym jaju płodowym"
  e. pustym pęcherzu moczowym pacjentki
  d
 14. W okresie pomenopauzalnym grubość endometrium u pacjentek stosujących substytucję hormonalną sekwencyjną, nie powinna przekraczać w ocenie USG:
  a. 5 mm
  b. 8 mm
  c. 10 mm
  d. 12 mm
  e. żadne z powyższych
  b
 15. Do objawów guza łągodnego jajnikaw obrazie USG nie należą:
  a. gładka torebka
  b. charakter wielotorbielowaty
  c. wyrośla endofityczne
  d. duża ruchomość guza
  e. wielkość powyżej 6 cm
  c
 16. Badania ultrasonograficznym możliwe do rozpoznawania są mięśniak:
  a. podśluzókowe
  b. podsurowicze
  c. śródścienne
  d. uszypułowane
  e. wszystkie powyższe
  e
 17. W przypadku gdy data ostatniej miesiączki jest nieznana lub niepewna, najdokładniejszą metodą oceny wieku ciąży i określają przypuszczalnego terminu porodu jest:
  a. wykonanie tak wcześnie jak to możliwe, w I trymestrze ciąży, oznaczenia wymiaru CRL
  b. przez pomiary wymiarów BPD i FL około przypuszczalnego 20 tygodnia ciąży
  c. poprzez łączy pomiar AC, HC, FL i uśrednienie wyników II trymestrze ciąży
  d. odpowiedź a i b
  e. odpowiedź b i c
  a
 18. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa jest:
  a. nie do stwierdzenia w trakcie badania USG
  b. w badaniu USG objawia się skróceniem szyjki macicy i lejkowatym kształtem ujścia wewnętrznego
  c. pomocne jest wykonanie badania przy pomocy sondy przezpochwowej
  d. objawem czynnościowym niemożliwym do oceny ultrasonograficznej
  e. b i c
  e
 19. Ocena ultrasonograficzna profilu biofizycznego płodu:
  a. powinna być wykonana w trakcie każdego rutynowego badania USG w ciąży powyżej 36 tyogdnia
  b. może być skłądową oceną dorbostanu płodu łąćznie z NST i oceną dojrzałości łożyska
  c. aby ocenić jako "0" ruch oddechowy badnaie musi trwać 30 min
  d. największą wartość diagnostyczną między 34 a 38 tygodniem ciąży
  e. b i c
  e
 20. Badanie USG w położnictwie jest:
  a. podstawowym badaniem diagnostycznym wykonanym w pierwszych 4 tygodniach ciąży
  b. badaniem dodatkowym o bardzo dużej wartości diagnostycznej
  c. powinno się wykonać co najmniej trzykrotnie w czsie ciąży (w I, II, III trymestrze)
  d. a,b i c
  e. b i c
Author:
akajdy
ID:
74436
Card Set:
TEST PTU
Updated:
Folders:

Description:
pytania z gieldy gin-pol
Show Answers: