mand 151 - lesson 3

The flashcards below were created by user tallicachild on FreezingBlue Flashcards.

 1. 九月
  Jiǔ yuè - September
 2. yuè - month
 3. 星期
  Xīngqí - week
 4. Tiān - day
 5. 生日
  Shēngrì - birthday
 6. Shēng - to give birth to / to be born
 7. rì - day / sun
 8. 今年
  Jīnnián - this year
 9. nián - year
 10. Duō - how many/much / to what extent; many
 11. Dà - big / old
 12. Suì - year (of age)
 13. Chī - to eat
 14. Fàn - meal; (cooked) rice
 15. 怎码洋
  Zěn mǎyáng - is it okay? / how is that / how does that sound?
 16. 谢谢
  Xièxiè - to thank
 17. 喜欢
  Xǐhuan - to like
 18. Cài - dishes / cuisine
 19. 还是
  Háishì - or
 20. 可是
  Kěshì - but
 21. 我们
  Wǒmen - we
 22. Diǎn - o'clock
 23. Bàn - half / half an hour
 24. 晚上
  Wǎnshàng - evening / night
 25. Jiàn - to see
 26. 再建
  Zàijiàn - goodbye / see you again
 27. 英国
  Yīngguó - Britain / England
 28. 现在
  Xiànzài - now
 29. Kè - quarter (of an hour)
 30. Shì - matter / affair / event
 31. 今天
  Jīntiān - today
 32. Hěn - very
 33. Máng - busy
 34. 明天
  Míngtiān - tomorrow
 35. 晚饭
  Wǎnfàn - dinner / supper
 36. 为什么
  Wèishéme - why
 37. 因为
  Yīnwèi - because
 38. Hái - also / too / well
 39. 同学
  Tóngxué - classmate
 40. 认识
  Rènshi - to be acquainted with / to recognise
 41. 朋友
  Péngyǒu - friend
Author
ID
84105
Card Set
mand 151 - lesson 3
Description
lesson 3 - dates and time
Updated
Show Answers