Lov og Rett

The flashcards below were created by user linnea on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pågripelse
  anholde en person som er mistenkt for straffbar handling.
 2. siktelse
  å beskylde eller mistenke noen for straffbart forhold.
 3. å tiltale
  å legge en anklage
 4. forelegg
  Et Forelegg er et tilbud fra politiet til siktede om å gjøre opp saken ved å betale en bot.
 5. lekdommere
  eller meddommer er en dommer som ikke er juridisk utdannet, men opptrer som dommer ut fra sin erfaring som samfunnsborger og kunnskap om hvordan samfunnet henger sammen
 6. forsvarer
  Den siktedes advokat. Hjelper siktede med å få fram argumenter
 7. Aktor
  Det samme som en anklager
 8. fornærmede
  Fornærmede er betegnelsen på den som har vært utsatt for en straffbar handling
 9. Betinget fengsel
  Du kan slippe å sone hvis du ikke gjør noe kriminelt på din prøvetid.
 10. Betinget fengsel
  Du må rett for å sone din dom i fengsel
 11. Anke
  Er et rettsmiddel som benyttes for å klage en dom, kjennelse eller beslutning inn for en høyere rettsinstans. Begrepet brukes både i sivile saker og i straffesaker
 12. sanksjon
  reaksjon mot noe. Straff er en reaksjon, og gebyr i form av en bot en annen reaksjon.
 13. Forbrytelse
  En forbrytelse er i Norge, juridisk sett et mer alvorlig straffbart lovbrudd
 14. Forseelse
  mindre straffbart lovbrudd
 15. Miljøforbrytelse
  forurensninger eller dyreplageri
 16. Økonomisk kriminalitet
  underslag, forsikringssvindel eller skattesnyteri.
 17. Preventivt
  den skyldige skal skjemmes fra å gjøre nye straffbare handlinger
 18. Konfliktråd
  statlig tjeneste som tilbyr gratis mekling i både straffesaker og sivile saker
Author:
linnea
ID:
84814
Card Set:
Lov og Rett
Updated:
2011-05-09 20:35:18
Tags:
begrep
Folders:

Description:
Samfunn
Show Answers: