Mluvnice

Card Set Information

Author:
TeaTime
ID:
84858
Filename:
Mluvnice
Updated:
2011-05-10 05:13:16
Tags:
cj mluvnice
Folders:

Description:
Mluvnice
Show Answers:

 1. Indoevropské jazyky
  Do rodiny indoevropských jazyků spadají skupiny jako např. indické, slovanské, germánské, románské atd. Čeština patří do skupiny slovanských. Ty mají společného předka v praslovanštině. (jery, nosovky, duál)
 2. Rétorika
  Je nauka o mluveném projevu. Za jejího zakladatele se považuje Aristoteles. Je žádoucí aby takový projev byl srozumitelný a esteticky kvalitní. Útvary mluveného projevu jsou např. diskuze, proslov, přednáška.
 3. Historický vývoj jazyka
  Čeština se vyvinula z praslovanštiny. Postupně zanikly jery, nosovky a až na výjimky i duál (párové orgány). Dále také došlo ke stahování skupin souhlásek s "j" uprostřed na dlouhé souhlásky. (aja->á)
 4. Vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka + Český pravopis
  • Platí že, jedna hláska=jedno písmeno (až na "ch"). Řada písmen či skupin písmen se vyslovuje stejně (i/y, ů/ú, mně/mě...)
  • Pravopis je předpis určující korektní zápis řeči. Pochopitelně se vyvíjí a mění současně s jazykem. Nyní používáme pravopis ustanovený v roce 1993
 5. Tvaroslový sloves
  • Slovesa jsou slova vyjadřující děj, činnost nebo stav.
  • U sloves můžeme určit tyto mluvnické kategorie:
  • osoba (1. 2. 3.)
  • číslo (jednotné, množné)
  • čas (minulý, přítomný, budoucí)
  • způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
  • rod (činný, trpný)
  • vid (dokonavý, nedokonavý)
  • třída (1-5)
 6. Odborný styl
  • Styl odborných publikací, časopisů, učebnic. Hlavním cílem takového textu je poučit. Rysy a požadavky:(pravdivost, úplnost, slova bez citového zabarvení, termíny, učití závorek)
  • Slohové útvary:Článek, studie, výklad, vědeckopopularizační texty...
 7. Slovníky
  Je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Podle toho rozdelujeme slovníky na překladové (aj-cj), výkladové (encyklopedické a jazykové) a speciální (historické, cizých slov, retrográdní...)
 8. Myšlení a jazyk
  Spojitost mezi jazykem a myšlením je především v tom že pomocí jazyka vyjadřujeem myšlenky. Rozlišujeme několik metod myšlení: Analýza (rozklad na dílčí složky), Syntéza (sjednocování, nalézání vztahů mezi složkami), Abstrakce (zobecnění)
 9. Věty podle postoje mluvčího
  • oznamovací (.,prosté sdělení)
  • tázací (?,doplňovací, zjišťovací (ano/ne), vylučovací)
  • žádací (!, rozkazovací, přací)
  • zvolací (!, vyjadřuje citový stav)
 10. Tropy + Figury
  • Tropy: básnický prostředek při němž dochází k posunutí významu: metafora (je liška), personifikace, metnymie (poslochám mozarta), eufemismus, hyperbola, ironie...
  • Figury: básnický prostředek s pouze okrasnou fcí, minimální vliv na váznam, spočívá většinou v uspořádaní či volbě slov: apozipeze (nedokončená výpověď), elipsa, aliterace, efonie, inverze...
 11. Souřadná souvětí - parataxe
  • Souvětí=spojení dvou a více vět. Dvě věty souřadné právě tehdy pokud se vrozboru nachází na stejné úrovni. VV+VV, VH+VH. Dávaly by smysl i po rozdelení.
  • Spojky: Slučovací, vulučovací, odporovací, stupňovací, příčinné, důsledkové
 12. Slohové a úzení rozvrstvení slovní zásoby
  • Slovní zásoba je soubor všech známých slov daného jazyka.
  • Rozlišujeme:
  • Spisovný jazyk (oficiální utvar, čeština hovorová, knižní, odborná, básnická)
  • Nespisovný jazyk (Dialet=nářečí (mísně specifické), Obecná čeština (nadnářeční útvar, protetické "v"), Sociální zabarvení (profesní mluva, slang, argot)
 13. Publicistický styl
  • Jazyk médií.Požadavky: (věcnost, srozumitelnost, pravdivost)
  • Slohové útvary (zprávy, fejeton, kritika, recenze, reportáž, interview...)
 14. Slovo a jeho významy
  • Význam slova (slovní (neco si představíme), gramatický (význam pouze ve větě))
  • Podle toho slova lexikální (citoslovce), lexikálně-gramatická (npř. podstatné jméno(určujeme mluvnické kategorie)), gramatická (předložky, spojky)
  • Rozlišujeme synonyma, antonyma, homonyma
 15. Sytax věty jednoduché
  Základ každé jednduché věty je dvojice podmět a přísudek. Na ty můžou být navázány další větné členy v hypataxické vztahu jako přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk (váže se na podstatné jméno i sloveso)
 16. Druhy řeči
  • Přímá (podává řeč doslova tak jak byla pronesena (ovozovací v.,""))
  • Nepřímá (reprodukce projevu jednoho mluvčím jiným mluvčím (klára navrhla, že mě vezme sebou)
  • Polopřímá (řeč postav které je však členěna do řeči vypravěče, bez uvozovek, 3.o (spěchal, nedíval se na hodinky, to musí stihnout, musí doběhnout)
  • Nevlastní (projev bezezměny ale uveden bez uvozovek (Petr řekl kláře přijeď))
 17. Mluvnické kategorie jmen
  • můžeme u nich určit, pád, číslo a rod (m, ž, s)
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
 18. Zpracovávání informací
  • Základní infromaci o textu bez podrobnejšího čtení získáme z: anotace, obsahu, předmluvy, resumé, restříku.
  • metoda trojí čtení: zběžné, důkladné, výběrové
 19. Slohové postupy a útvary
  • Slohové postupy (způsob ztvárnění tématu):
  • informační (konstatování fakt)
  • vyprávěcí (průběh děje)
  • popisný (znaky a rysy skutečnosti (popis))
  • výkladový (popisuje vnitřní souvislosti)
  • úvahový (vlastní stanovisko)
 20. Umělecký styl
  • estetický fce, subejetivita, významová mnohoznačnost
  • utvary uměleckého stylu (poezie, próza, drama)
 21. Odchylky větné stavby
  • Njesou chybami:
  • Elipsa, apoziopeze (nedokončená výpověď)...
  • Jsou chybami:
  • Anakolut (člověk když není opatrný, hned se mu něco ztratí), Zeugma (letadla přistávájí a startují z letiště), Kontaminace (použítí jiné vazby)
 22. Spojení volná a těsná
  • volné-těsné
  • (.)-(souřadící spojka)-(podřadné)-(přechodník)-(užití větného členu)
  • Přišel domů. Naobědval se-Přišel domů a naobědval se-Jakmile přišel domů, naobědval se-Přišev domů se naobědval-Po příchodu se naobědval
 23. Zvuková stránka jazyka
  • Zabívá se jí věda zvaná fonetika (nauka o akustické stránce řeči)
  • Hlásky rozlišujeme na soulásky a samohlásky.
  • Čeština má stálý slovní přízvuk na první slabice. Větný přízvuk se mění v závisloti jaké slovo chceme zdůraznit.
 24. Souvětí podřadné - hypotaxe
  • Jeden větný člen či věta je závislý na řídícím členu či větě. Bez něj by nedával smysl.
  • Věty vedlejší začínájí spojkymi podřadícími (že, protože, aby, kdyby...),zájmeny vztažnými (který..), vztažnými příslovci (kde, kam..) nebo číslovkami (kolik)
 25. Obohacování slovní zásoby
  • Pomocí:
  • Tvoření nových slov:
  • -Odvozováním (pomocí přípon atd + kořen slova)
  • -Skládáním (2 x kořen slova)
  • -Zkracováním (čedok)
  • Přejímáním slov z cizích jazyků
  • Spojováním slov do souloví (zajíc polní)
  • Přenesením významu (oko)
  • Nyní se nejrychleji vyvíjí slovní zásoba. Nejpomaleji větná skladba