Fu shu

The flashcards below were created by user Salva on FreezingBlue Flashcards.

 1. Characteristics of Fu Shu (latent summer-heat)?
 2. Contraction of Fu Shu?
  summer
 3. Onset of Fu Shu?
  late autumn & winter (delayed onset due to incubation period, latent pathogenic warm disease)
 4. Pathological factor of Fu Shu?
  • summer-heat or
  • summer-damp
 5. Transmission of Fu Shu?
  • Initial stage: Wei+Qi pattern or Wei+Ying pattern
  • Development stage: damp-heat in LI, Bai Pei, Ban/Zhen
 6. Treatment of Fu Shu?
  • Wei+Qi level: release ext. & resolve summer-damp
  • Wei+Ying level: release ext. & clear Ying heat
  • Summer-heat-damp in Shaoyang: clear Shaoyang heat, transform damp
  • Damp-heat in LI: purge heat, resolve stagn., transform damp
  • Damp-heat enters Ying/Xue: clear heat in Ying/Xue
 7. Main organ affected?
  Sp/St
 8. Qi level pattern
  (pathogen in Shaoyang)
  Hao Qin Qing Dan Tang

  • Herbs:
  • Qing Hao
  • Huang Qin
  • Zhu Ru
  • Ban Xia
  • Zhi Qiao
  • Chen Pi
  • Chi Fu Ling
  • + Bi Yu San (Qing Dai, Hua Shi, Gan Cao)
 9. Modifications of Qi level pattern?
  Hao Qin Qing Dan Tang ...

  • + Dai Zhe Shi (vomiting)
  • + Shi Jue Ming, Bai Shao, Ze Xie (vertigo)
  • + Yu Jin, Yin Chen, Zhi Zi (jaundice)
  • + Shi Chang Pu, Ju Hua, Ze Xie (tinnitus)
Author
ID
86540
Card Set
Fu shu
Description
Fu shu
Updated
Show Answers