Qiu zao

The flashcards below were created by user Salva on FreezingBlue Flashcards.

 1. Characteristics of Qiu Zao (autumn dryness)?
  • contract in autumn when weather is dry
  • attack Lu
  • deplete body fluids
 2. Contraction of Qiu Zao?
  • early autumn
  • newly contracted
 3. Onset of Qiu Zao?
  early autumn
 4. Pathogenic factor of Qiu Zao?
  external dryness
 5. Transmission of Qiu Zao?
  • mild condition
  • minimal condition
  • easily recovered
 6. Treatment of Qiu Zao?
  • moisten dryness, replenish fluids
  • Wei level: Sang Xing Tang
  • Qi Level: Qing Zao Jiu Fei Tang
 7. Main affected organ?
  Lung
 8. Wei level pattern?
  Sang Xing Tang

  • Herbs:
  • Sang Ye
  • Xing Ren
  • She Shen
  • Xiang Bei
  • Dou Chi
  • Zhi Zi
  • Li Pi
 9. Modifications of Wei level pattern?
  Sang Xing Tang ...

  • + more Zhi Zi, Mu Dan Pi (nosebleed)
  • + Niu Ban Zi, Xuan Shen, Jie Geng, Bo He (sore throat)
  • + Lu Gen, Tian Hua Fen (dry cough w/o phlegm)
  • + Gua Lou Pi, Sang Bai Pi (thick yellow sputum)
 10. Qi level pattern?
  Qing Zao Jiu Fei Tang

  • Herbs:
  • Shi Gao
  • Dong Sang Ye
  • Gan Cao
  • Ren Shen
  • Huo Ma Ren
  • E Jiao
  • Mai Dong
  • Xing Ren
  • Pi Pa Ye
 11. Modifications of Qi level pattern?
  Qing Zao Jiu Fei Tang ...

  • + Lian Qiao, Niu Bang Zi (heat in exterior & muscle layer)
  • + Jie Geng, Zhi Qiao (oppressed sensation in chest)
  • + Sheng Di Huang (Yin def. with heat)
  • + Gua Lou, Bei Mu (copious & sticky phlegm)
  • + Shi Gao (mild heat)
  • + Ce Bai Ye, Bai Ji, Sheng Di Huang (dry cough w/ blood streaked phlegm)
Author
ID
86716
Card Set
Qiu zao
Description
Qiu zao
Updated
Show Answers