Sports, Memorial Day.txt

The flashcards below were created by user davidwork2 on FreezingBlue Flashcards.

 1. to melt
  rong2hua4
 2. flood (n), deluge
  hong2shui3
 3. to flood
  fa1 hong2shui3
 4. bay, gulf (body of water)
  hai3wan1
 5. SF Bay
  jiu4jin1shan1 wan1
 6. very flat
  hen3 ping2
 7. the middle of (CA, for example)
  zhong1bu4
 8. June through August
  liu4 qi1 ba1 san1 ge4 yue4
 9. School ends in June (the "yi1" in the translation is the chracter 一 [one] and the phrase means "a/one semester ends on June")
  liu4yue4fen4 yi1 xue2qi1 jie2shu4
 10. vacation starts in June
  liu4yue4 kai1shi3 fang4jia4
 11. ice hocky
  bing1qiu2
 12. finals (sports competition)
  jue2 sai4
 13. The Sharks are in the finals (playoffs)
  sha1yu2 dui4 zai4 da3 ji4hou4sai4
 14. The Lakers were eliminated
  hu2ren2 dui4 bei4 tao2tai4 le
 15. to attack, to assault, to go on the offensive; attack, assault; offense (sports)
  jin4gong1
 16. aggressiveness
  jin4gong1 xing4
 17. aggressive
  you3 jin4 gong1 xing4
 18. brains, mind
  tou2nao3
 19. smart
  you3 tou2nao3
 20. maid, housekeeper
  nv3yong1; bao3mu3
 21. do this kind of thing
  zuo4 zhe4 zhong3 shi4
 22. die (polite)
  qu4shi4
 23. fifty, sixty years old
  wu3 liu4 shi2 sui4 le
 24. memorialize
  ji4 nian4
 25. Qu Yuan (340-278 BC), famouns Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting, Lisao in Songs of Chu
  qu1yuan2
 26. to serve in the government offices
  dang1 guan1
 27. honest
  cheng2shi2
 28. king, emperor
  huang2 di4
 29. remote, desolate, far from the city
  pian1pi4
 30. Yangze River
  chang1 jiang1
 31. brook, small stream
  xiao3 xi1
 32. river basin, valley, drainage area
  liu2yu4
 33. army troops
  jun1 dui4
 34. memorial day
  ji4nian4 ri4
 35. military personnel; serviceman; soldier
  jun1 ren2
 36. long weekend
  da4 zhou1 mo4
 37. short vacation
  xiao3 jia4
 38. long vacation
  da4 jia4
 39. long vacation
  da4 jia4, chang2 jia4
 40. the soldiers lost in all of the wars
  zai4 suo3you3 de zhan4zheng1 zhong1 xi1sheng1 de jun1ren2
 41. to belong to the top level; to be reckoned the first or second best; one of the very best
  shu3 yi1 shu3 er4
 42. war
  zhan4zheng1
 43. to sacrifice oneself, to lay down one’s life; to do sth at the expense of; sacrifice
  xi1sheng1
Author:
davidwork2
ID:
88360
Card Set:
Sports, Memorial Day.txt
Updated:
Folders:

Description:
Mandarin Chinese Vocabulary Words
Show Answers: