Controle beginselen hfdst 7, Tussentijdse controle

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Welke jaarrekeningposten hebben relatie tot het inkoop proces?
  • Materiele vaste activa
  • Voorraad grondstoffen
  • Liquide middelen
  • Crediteuren
  • Overige kosten
  • Kostprijs van de omzet
 2. Welke jaarrekeningposten hebben relatie tot het verkoopproces?
  • materiele vaste activa
  • Voorraad onderhanden werk
  • Voorraad gereed product
  • Debiteuren
  • Liquide middelen
  • Omzet
 3. Welke fases bestaan er in de tussentijdse controle? (5 fases)
  • 1.Systeemgerichten controles
  • 2.Tusssentijdse cijfer analyse
  • 3.Tussentijdse gegevensgerichte controles
  • 4.Tussentijdse evaluatie tolerantie en risco's
  • 5.Rapportering tussentijdscontrole
 4. Welke jaarrekeningposten hebben relatie tot het kas proces?
  • Liquide middelen
  • Debiteuren
  • Crediteuren
 5. Wat zijn de vijf elementen van de procesgerichte aanpak?
  • 1.Controle doelstelling
  • 2.Risico-inschatting
  • 3.Beoordeling interne beheersing
  • 4.Cijferbeoordeling
  • 5.Overige gegevensgerichte werkzaamheden
 6. Wat wordt er bedoeld met een postieve controle?
  Juistheid van elementen
 7. Wat wordt er bedoeld met een negatieve controle?
  volledigheid
 8. Positieve controle heeft tot doel vast te
  stellen dat:
  • 1.tegenover betalingen of verplichtingen ooktegelijkertijd handelsgoederen zijn verworven
  • 2.de balanswaardering van nog niet verkochtegoederen juist is.
 9. Negatieve controle heeft tot doel vast te
  stellen dat:
  • 1.weergave van de handelsvoorraden en –crediteuren
  • op de balans volledig is;
  • 2.de opbrengsten van verkochte handelsgoederen
  • volledig zijn verantwoord.
 10. Het stappen plan bij controleren van proces is als volgt:
  • 1. Bestaan
  • 2. Eigendom
  • 3. Volledigheid
  • 4.Waardering
 11. De risco bij inkoopproces zijn?
  • 1.Fictieve verantwoording van inkopen
  • 2. Inkopen worden niet tijdig verantwoord
  • 3. Onjuistheden in hoeveelheden (ontvangen/gefactureerd)
  • 4.onjuistheden in prijzen
  • 5. afwijking in kwaliteit
  • 6. valuta risco bij inkopen in vreemde valuta
  • risco's verbonden aan administratieve levering
  • 7.Onjuistheden in codering
  • 8. risco's voor controcat posities bij langlopende inkoopcontracten.
 12. Doelstelling bij inkoop proces primair is? (juistheid of volledigheid)
  Juistheid
 13. Hoe wordt de interne beheersing van een inkoopproces beoordeeld?
  • - Hoe zit het proces in elkaar, de opzet, Functiescheiding magazijn, inkoper, administratie, betaling
  • - De bevoegdheden
  • -Wijze van registeren ( bestelling/ontvangst, betaling)
  • -Wijze van interne controle op proces
  • - Met andere woorden kijken naar opzet, bestaan, werking
 14. Noem enkele voorbeelden van een cijferbeoordeling bij inkoop? waar kun je naar kijken?
  • Ontwikkeling van de voorraad
  • werkelijke inkoopprijs tegenover standaardprijs
  • Ontwikkeling tussenrekening nog te ontvangen goederen en nog te ontvangen facturen
 15. Noem enkele voorbeelden van overige gegevens gerichten werkzaamheden bij het inkoopproces:
  1. Factuurcontrole op bestelling, prijsafspraken, ontvangst, betaling, boeking in financiele administratie
 16. De debet posten worden gecontroleerd op ?
  Juistheid
 17. De creditposten worden gecontroleerd op?
  Volledigheid
 18. Hoe wordt de vaste activa gecontroleerd op bestaan?
  Fysiek langsgaan, ofwel bij roerende vaste activa is een activa registratie en daarmee inventariseren
 19. Hoe wordt de vaste activa gecontroleerd op eigendom?
  Via kadaster of bij roerende vaste activa via koopactes, nota, transactiebonnen of contract.
 20. Hoe wordt de controle bij eigendom op onroerende vaste activa ook wel genoemd?
  Kadastrale recherche
 21. Hoe wordt de waardering gecontroleerd van een onroerende vaste activa?
  • beoordeling afschrijvingsperiode
  • Aanschafprijs
  • en als het niet reel is via een taxatierapport
 22. Hoe wordt de waardering gecontroleerd van een roerende vaste activa?
  Via productie, als bijvoorbeeld een fabriek faxen maakt, is deze nu waardeloos
 23. Hoe worden voorraden primaire op gecontroleerd?
  Juistheid
 24. OP welke drie punten worden ze gecontroleerd?
  Bestaan, eigendom en waardering
 25. Hoe wordt het bestaan gecontroleerd?
  Via inventarisatie, dadewerkelijk tellen
 26. Welke vormen van iventariseren zijn er?
  • Partieel roulerende inventarisatie
  • Intergratele inventarisatie , (bij deze wordt slecht een keer gecontroleerd dus gevaarlijk, aangezien de chef dus in de voorgaande maanden flink kan kloten)
 27. Wat is het risico van de voorraad bij controleren van bestaan/eigendom?
  De binnengekomen exepditie producten, die net binnen of buiten zijn gebracht!
 28. Hoe moet iedere post worden gecontroleerd bij een interne lijst en jaarrekening?
  Sluit de balans wel aan met de lijst
 29. Hoe kan de waardering van de voorraad worden gecontroleerd?
  • Verkoopcijfers
  • Oudersdomsanalyse --> risico op trend producten en houdbare producten
  • Marktontwikkeling
 30. Hoe kan het bestaan, eigendom en waardering van debiteuren worden gecontroleerd?
  • Via afloopcontrole ( dus werkelijk nagaan of debiteur bestaat)
  • Debiteurenlijst
  • Werkelijk betaald (controle via bankafschrift)
 31. Hoe kunnen de liquide middelen worden gecontroleerd op bestaan, eigendom, waardering?
  Bankafschrift, standaard bankverklaring
 32. Hoe worden arbeidskosten gecontroleerd?
  Juistheid
 33. Wat zijn de risco's bij de arbeidskosten?
  Ten onrechte salaris betaald of een te hoog salaris gegeven.
 34. Hoe worden arbeidskosten beoordeelt op de interne controle?
  • Functiescheiding --> personeelszaken
  • : neemt mensen aan.
  • salarisadministratie : bruto / netto berekening
  • directie : betaling
  • administratie : boeking.

  Controle aanwezigheid --> uren verantwoording
 35. Noem enkele voorbeelden van een cijferanalyse op de arbeidskosten?
  • §Salariskosten
  • t.o.v. budget

  • §Gemiddeld
  • salaris per afdeling / per medewerker


  • §Verhouding
  • salaris / sociale lasten / pensioenkosten.
 36. Noem enkel overige gegevens gerichte werkzaamheden bij arbeidskosten?
  • 1.Aansluiting salarisadministratie --- personeelszaken.
  • 2.Aansluiting salarisadministratie --- financiele administratie
  • 3.Detailcontroleop salarisbetalingen :
  • . Bruto conform contract
  • . Aanwezige uren.
  • . Bruto / netto berekening
 37. Hoe moet verkoop primair moeten worden gecontroleerd?
  Volledigheid
 38. Noem enkele risico's bij het verkoopproces?
  • Niet alle verkopen zijn verantwoord
  • Verkopen tegen onjuiste prijs verantwoord
 39. Waar wordt er op gelet bij de controle op interne beoordeling van het verkoopproces?
  • Functiescheiding --> verkoop,
  • magazijn, facturing, debiteurenadministratie daarmee ontvangsten
  • Bevoegdheden geven van kortingen
  • Interne
  • controle op prijsvaststelling, order, levering, facturering, incasso.

  Dus weer naar opzet. bestaan, werking
 40. Noem enkele voorbeelden van een cijferbeoordeling voor de controle op het verkoopproces!
  • omzet t.o.v budget
  • Analyse bruto-winst marge
  • Analyse kortingen
  • Omloopsnelheid voorraden
 41. Noem enkele voorbeelden om de volledigheid te controleren met behulp van de overige gegevens gericht werkzaamhden met betrekking tot het verkoopproces!
  • Verbandscontroles
  • Kortingen
Author:
Anonymous
ID:
88796
Card Set:
Controle beginselen hfdst 7, Tussentijdse controle
Updated:
2011-06-02 13:02:44
Tags:
Hfdst
Folders:

Description:
Hfdst 7 tussentijdse controle
Show Answers: