Chinese L3

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. shou
 2. xin
 3. cai
 4. zhu
 5. guo zhi
  果只
 6. zhi
 7. xiang
 8. xu
 9. jiu
 10. shou dao
  收到
 11. dui
 12. yu mi
  玉米
 13. listen
 14. biao dian
  標點
Author
ID
89193
Card Set
Chinese L3
Description
vocabb
Updated
Show Answers