25. Carcinogenese

The flashcards below were created by user pukena on FreezingBlue Flashcards.

 1. kemisk carcinogenese
  • Bioaktivering: Fleste cercinogene kemikalier er i sig selv inaktive og skal bioaktiveres. Nogle har intermediære trin for de bliver til et carcinogen. reaktiv metabolit binder til et makromolekyle. Når det er DNA kan det forårsage punktmutationer, frameshidtmutationer eller andet. Forandringerne kan være reversible af cellen
  • Initiering: Mitose gør at forandringen bibeholdes= initieret celle.involverer generelt omdannelsen af protoonkogener til onkogener. Permanent
  • Promotion: initieret tumorceller med forandret genotype og fænotype kan være hvilende (normalt, da omgivende væv hæmmer væksten vha cellekommunikation) lang tid,, indtil celleproliferation startes ved tilstedeværelse af promotor. Kan ske ved apoptose, celledød sfa cytotoxiske kemikalier, cellefjernelse, vækstfaktorer osv. Ikke permanent, reversibel- cellen skal blive ved med at dele sig, altså udsættes for promotorerne kontinuerligt, for at blive til en egentlig tumorcelle
  • Konversion og videre udvikling: Biokemiske og/eller morfologiske forandringer i aktivitet eller struktur af genomet. Involverer måske aktivering af initierede celle ved eksponering af clastogener eller komplette carcinogener. Under denne periode kan der konverteres fra benign til malignt, som er både invasiv og metastatisk. dette er en irreversibel process.
 2. Krav til carcinogenicitet
  • 1: En stigning i frekvensen af en eller flere typer af tumorer der også ses i kontrolgruppen
  • 2: udvikling af tumorer ikke set på kontrollen
  • En stigning i antallet af tumorer i individuelle dyr, i sammenligning med kontrollerne.
 3. Genotoxiske carcinogener
  • 1: Direkte virkende; ultimative carcinogener- de er elektrofile og binder til DNA og andre makromolekyler. Eksempel epoxider
  • 2: Præcarcinogener eller procarcinogener- skal bioaktiveres enten direkte eller via intermediærstadier. Forskellige typer af bioaktivering nødvendigt. Kan også aktivere protoonkogener til onkogener og inaktivere tumorssupressorgener. De fleste nutidige carcinogener tilhører denne klasse. Eksempler aminer, polycykliskearomatiske hydrocarboner (PAH)
 4. Non-genotoxiske carcinogener
  • 1: co-carcinogener. oger effekten af et genotoxisk carcinogen når indgivet samtidig.Øger enten koncentrationen af initiatoren, det genotoxiske carcinogen eller den reaktive metabolit, eks. ved øget absorptino eller øget bioaktivering, eller ved at hæmme eliminering. Derudover kan de hæmme DNA-reparationen eller gøre DNA omdannelsen permanent. Eksempel Katecholer
  • 2: Promotorer. øger effekten af initiatorer når de gives efterfølgende, eksempelvis inducerer et carcinogent stof på huden ikke tumorer før promotoren også påføres. Mulige mekanismer er stimulering af celleproliferation ved cytotoxicitet eller hormonelle effekter, hæmning af intercellulær kommunikation (gap junction kommunikation) så forandrede celler ikke hæmmes af de omkringliggende (giver hyperplasi, ex pesticider, pento, diazepam). de er cytotoxicanter der stimulerer celleproliferation. eksempel hormoner (Estradiol)
 5. Kort-tids-test
  • I de senere år er der udviklet relativt simple og meget kortere test for at kunne detektere carcinogenicitet, ex. mutagenicitetstest, genmutationer og kromosomale skader.
  • Endepunkt: Celletransformation
  • Ikke alle mutagener er carcinogener, men der er en tæt sammenhæng
  • Bakteriel mutagenese (Ames test), mammal mutagenese mammal celle DNA repair, kromosom integritet, celletransformation
 6. Limited carcinogenicitets tests
  • Endepunkt. Tumorformation (gør testen bedre end mutagenesetests)
  • Kortere end langtidcarcinogenicitetsstudier
  • Hudtumorer hos mus: Topikal applikation af kemikalier
  • Pulmonære tumorer hos mus: Stamme A har 100% tumorer efter 24 måneder. Positive resultater fra carcinogener kan observeres efter 24 måneder, når testgruppe har flere tumorer end kontroller.
  • Forandrede foci i leveren: distinkte foci forkommer før udviklingen af hepatocarcinomer, og disse er resistente overfor jernakkumulering. Kan påvises histokemisk.
  • Brystkræft: Polycykliske hydrocarboner forårsager mammaetumorer.
 7. Langtidsstudier
  • Giver information om carcinogeniciteten af et kemikalie.
  • Dyrt og tidskrævende, så andre studier laves først
  • Rotter og mus foretrækkes- små, kort levetid, billige, megen information tilgængelig.
  • Foretrukne stamme har en kendt sensitivitet overfor for stoffer af lignende kemisk struktur, lav incidens af spontane tumorer (undtagen Fischer-rotten), og ligner mennesker mhp biotransformation.
  • Begge køn skal bruges, 50 dyr i hver gruppe inklusiv kontroller
  • Starter så tæt på fravænning (v. 6 uger), for at dyrene eksponeres max.
  • Varighed 24 mdr for rotter, 18 for mus. Kan forlænges til 30 og 24 mdr.
  • Adm. rute som hos mennesker- oftest oral, men kan også inhaleres
  • 2-3 dosisgruppe + kontrol. Vælges på baggrund af korttidsstudier. Højeste dosis skal give tegn på toxicitet uden at nedsætte levetiden. De lavere doser er fraktioner (½ og 1/4) og skal helst ikke påvirke dyrets velbefindende- de skal overleve til tumorudvikling.
  • MTD= max tolerated dose bruges oftest som højeste dosis. Evalueres udfra et 90 dages forsøg og defineres som den dosis der ikke giver anledning til morfologiske toxiske reaktioner, og som ikke udgør så stor en del af foderet så dyret underernæres.
  • Både negativ kontrol (dyrene behandles ikke) og positiv kontrol (dyrne behandles med kendt carcinogen) inkluderes.
  • Daglig observation for tegn på sygdom og mortalitet. Ved tumorvækst skal start, lokalisering, størrelse og vækst af andet usædvanligt væv noteres.
  • Alle dyr skal obduceres, så hurtigt som mulligt efter død.
  • Et antal organer vejes, væv til histologi.
Author:
pukena
ID:
90169
Card Set:
25. Carcinogenese
Updated:
2011-06-11 15:10:06
Tags:
Biomedicin kræft
Folders:

Description:
Eksamen i biomedicin 2b spørgsmål
Show Answers: