B3-16 Supplemental

The flashcards below were created by user debbidot on FreezingBlue Flashcards.

 1. view
  • 看法
  • kàn fǎ
 2. idea
  • 主意
  • zhú yì
 3. opinion - formal
  • 认为
  • rèn wéi
 4. perform
  • 表演
  • biǎo yǎn
 5. Stomach
  • wèi
 6. program
  • 节目
  • jié mù
 7. cartoon
  • 卡通
  • kǎ tōng
 8. happiness is
  • 快乐是
  • kuài lè shì
 9. chat and drink
  • 聊天喝酒
  • liáo tiān hē jiǔ
 10. bad
  • 糟糕
  • zāo gāo
 11. all
  • dōu
 12. good looking
  • 好看
  • hǎo kàn
 13. nine
  • jiǔ
 14. alcohol
  • jiǔ
 15. duration
  • jiǔ
 16. highly, extraordinarily
  • 非常
  • fēi cháng
 17. extreme, utmost
 18. health
  • 身体
  • shēn tǐ
 19. daily life
  • 生活
  • shēng huó
 20. Extremely tired (negative)
  • 累死了
  • lèi sì le
 21. Extremely tired (neutral)
  • 累极了
  • lèi jí le
 22. Easy
  • 容易
  • ròng yì
 23. Bad tasting, unpalatable
  • 难吃
  • nán chī
 24. Disagree, oppose
  • 反对
  • fǎn duì
Author:
debbidot
ID:
94975
Card Set:
B3-16 Supplemental
Updated:
2011-08-21 04:29:04
Tags:
Accent Mandarin B3 Chinese Feelings Opinions
Folders:

Description:
Additional words from chapter 16
Show Answers: