Vietnamese Vocabulary

The flashcards below were created by user AnnaQuyen on FreezingBlue Flashcards.

 1. vô tri bất mộ
  Direct: không biết không yêu. If you don't know it, you don't like it
 2. vô cùng / vô tận
  endless
 3. vô nhân bất nghĩa
  no humility, cruel
 4. vô tâm
  no hatrad, no grudges
Author:
AnnaQuyen
ID:
95208
Card Set:
Vietnamese Vocabulary
Updated:
2011-07-25 22:48:26
Tags:
Vietnamese vocabulary words
Folders:

Description:
Vietnamese vocabulary
Show Answers: