friends.txt

The flashcards below were created by user sahar on FreezingBlue Flashcards.

  • author "me"
  • tags "frind"
  • description "test
  • "
  • fileName "friends"
  • freezingBlueDBID -1.0
  • idiot
  • خرفت احمق
 1. hump
  کوهان . قوز
 2. chalk
  گچ
 3. naked
  برهنه لخت
 4. all of a sudden
  ناگهان
 5. they were looking
  نگاه می کردند
 6. turn out
  با کلید خاموش کردن.به نتیجه رسیدن.وارونه کردن
 7. weired
  خارق العاده . غریب. جادو .مرموز
 8. grab
  قاپیدن.چنگ زدن.ربودن
 9. intestine
  روده . درونی
 10. pull out
  بیرون آمدن . ترک کردن
 11. aura
  هاله یا تشعشع نورانی
 12. cleanse
  تمیز و تطهیر کردن.تصفیه کردن
 13. murky
  تیره
 14. keep fixating
  متمرکز شدن. تثبیت کردن
 15. strip
  لخت کردن.تهی کردن. محروم کردن
 16. joints
  مفاصل
 17. bunch (of)
  گروه
 18. spoil
  تباه کردن.ضایع کردن
 19. ripe out
  لریدن . شکافتن
 20. flavor
  مزه .طعم
 21. upbean
  خوش بین. شادمان
 22. gesture
  ژست . قیافه
 23. vulnerability
  آسیب پذیری
 24. matrimony
  ازدواج نکاح
 25. hero
  پهلوان. قهرمان
 26. screamer
  داد زن
 27. invade
  تهاجم کردن.حمله کردن
 28. witness
  شواهد و مدارک.گواه
 29. stuff
  جنس
 30. abuse
  توهین . فحش
 31. are yiu kidding?
  بچه ای؟
 32. sofisticate
  مشکل و پیچیده. غیر طبیعی . مصنوعی
 33. beacon
  چراغ یا برج دریایی
 34. emotion . emotional (adj)
  احساس . هیجان
 35. cherry
  گیلاس
 36. horny
  شهوتی
 37. spiton
  آب دهن انداختن . تف کردن
 38. smash
  خرد کردن. در هم شکستن
 39. hammer
  چکش . چماق
 40. survivor
  باقی مانده
 41. bridesmaid
  ساقدوش
 42. gorgeous
  مجلل
 43. freak out
  دمدمی مزاج . علاقه دمدمی . وسواس
 44. dirift apart
  جمع شدن . بی مقصد رفتن . بی اراده کار کردن
 45. purse
  کیف زنانه
 46. metaphor
  استعاره . تشبیه
 47. buzz
  وزوز کردن. آوازه
 48. pear dairy moment
  دفتر خاطرات روزانه
 49. tip
  ضربه آهسته. نکته
 50. suppose
  گمان کردن . فرض کردن
 51. spot
  محل . نقطه . لکه
 52. hang out
  مسکن کردن
 53. lizard
  مارمولک . سوسمار . طفیلی
 54. maneuver
  مانور
 55. bra
  پستان بند
 56. sleeve
  آستین . در آستین داشتن
 57. pee
 58. blows
  ترکیدن دمیدن وزیدن
 59. breast
  سینه
 60. courage
  جرات رشادت . شجاعت
 61. awkward
  ناشی .زشت .سرهم بند
 62. gange
  دسته . جمعیت .جنایتواران . دسته جمعی عمل کردت.جمعیت تشکیل دادن
 63. strike
  ضربه زدن . خوردن به . اعتصاب کردن . ضربه . اعتصاب
 64. nutty
  پرگردو . پر فندق معطر
 65. scrunchie
  مچاله . منقبض .در هم شکسته
 66. break up
  تفکیک شدن . تجزیه
 67. chorus
  هن سرایی کردن
 68. dump
  آشغال. تفکر . خیال .در خیالات واهی فرو رفتن. روبرداری کردن
 69. glamour
  طلسم . جادو . فریبندگی
 70. freakish
  عجیب و غریب . دمدمی
 71. coibcidence
  تصادف انطباق توافق
 72. laundry
  لباس شویی خانه
 73. sheet
  ورق . ملافه
 74. fluffy
  کرکی . پرز دار . پف کردن
 75. audition
  آزمایش هنرپیشگی . شنوایی . قدرت استناع
 76. belch
  آروغ زدن
 77. tile
  آجر . کاشی
 78. underwear
  زیرجامه
 79. snuggle
  در بستر غنودن . در بر گرفتن
 80. puppy
  توله سگ . جوانک خودنما
 81. proof
  مدرک . دلیل
 82. delicate
  ظریف حساس
 83. disgusting
  منزجر کننده
 84. virgin
  باکره . دست نخورده
 85. cart
  ازابه گاری
 86. word of advice
  یه نصیحت
 87. bang
  محکم زدن
 88. mastodon
  پستانداری شبیه فیل
 89. glacier
  یخچال طبیعی
 90. erect
  عنودی . قایم . راست کردن .سیخ.افراشتن
 91. paranoid
  قاطی کردن
 92. pregnant
  حامله
 93. in such a hurry
  با عجله
 94. are you through with that
  کارت با این تموم شده؟
 95. swallow
  بلعیدن . قورت دادن
 96. ball of paper
  کاغذ مچاله شده
 97. pillow
  بالش
 98. fluff
  خواب پارچه. نرم کردن .
 99. ammuniton
  مهمات
 100. chaotic kaotic
  پر هرج و مرج . بی نظم
 101. twirly... torly
  درحال چرخش و کردش.آشفتگی
 102. dread
  ترس . بینم و وحشت....ترسیدن از
 103. stomp on
  لگد کردن
 104. doy
  شخصیت کارتونی به شکل الاغ
 105. ruin
  خراب کردن.فنا کردن .فاسد کردن
 106. curry
  ادویه کاری
 107. chubby
  خپل .چاق.گوشتالو
 108. folk
  قون و خویش
 109. pros
  حرفه ای
 110. tan
  برنزه
 111. nausea
  حالت تهوع
 112. welling up
  • درآندن اشک.....
  • .well....به سطح آمدن.رو آمدن آب . به بالا فوران کردن
 113. how did it go?
  چطور پیش رفت؟
 114. leather - clad
  کت چرم
 115. cushions the blow
  • با پنبه سر بریدن
  • cushion. بالش
 116. puy your dogs to sleep
  سر سگتو زیر آب کردن
 117. you are about to die
  قراره بمیری
 118. warden
  سرپرست.نگهبان.زندانبان
 119. puff
  • پک زدن
  • taking a puff
 120. its not rven worth
  ارزششو نداره
 121. satan
  شیطان seiten
 122. minion
  نوکر و چابلوس. سوگلی
 123. what you went through
  چه بلایی سرت تومد.چی بر تو رفت
 124. coyote
  گرگ
 125. herd
  گله
 126. crook
  کج کردن . کجی
 127. nursery
  پروشگاه
 128. rhyme
  شعر
 129. yardstick
  معیار . مقیاس
 130. impression
  احساس .ادراک .خاطره
 131. hasidic
  جهود.جود
 132. innate
  ذاتی .مادرزادی
 133. adore
  ستودن . پرستیدن
 134. tinfoil
  ورق نازک حلب
 135. contest
  جدل و دعوا. مشاجره . اعتراض داشتن بر
 136. unfair
  غیر منصفانه . بی انصاف. نادرست
 137. flaw
  عیب . درز . ترک برداشتن
 138. glove
  دستکش
 139. pretend
  وانمود کردن
 140. fair
  زیبا لطیف
 141. terific
  ترسناک.عظیم . فوق العاده
 142. ottoman
  چخار پایه کوتاه. کشور عثمانی
 143. fan out the magezine
  ورق زدن
 144. scratch your eyes
  خراشیدن . خاراندن
 145. raggedy
  ژنده
 146. madcap gal
  دختر دیوانه و بی پروا
 147. lanundry detergent
  پاک کننده لباس شویی
 148. grocery
  بقالی
 149. struggle
  کوشش و تقلا کردن . ستیز
 150. break .
  محلت . فرصت
 151. losing the robe (take off)
  ربدشام رو در بیار
 152. clenche
  پرچ کردن . گره کردن
 153. despration
  نا امیدی . بی چارگی
 154. regret
  پشیمانی. افسوس .حسرت
 155. obligate
  متعهد کردن. ثصامن سپردن . ضروری
 156. unattainable
  غیر قابل دسترس . نایل نشدنی
 157. disturb
  مزاحم شدن . مضطرب ساختن
 158. reckless
  بی پروا. بی ملاحظه
 159. haphazard
  بر حسب تصادف. اتفاقی
 160. looter
  دزد.غارتگر
 161. eligible
  • قابل انتخاب. واجد شرایط . مطلوب
  • elijible
 162. vestibule
  دالان سر پوشیده. راهرو
 163. officiate
  مراسم را بجا آوردن.اداره کردن.اجرا کردن
 164. stick...p.stuck
  گیر کردن . چسبیدن
 165. pool table
  میز بیلیارد
 166. weird...est
  خارق آلعاده . عجیب
 167. passion
  استباق شدید . شهوت .
 168. miniature golf course
  کوچک.کوتاه
 169. overrate
  زیاد اهمیت دادن به . زباد برآورد کردن
 170. mayor
  شهردار
 171. priesthood
  مقام کشیشی
 172. mangle
  له کردن. خرد کردن
 173. carcass
  لاشه . جنازه
 174. sour
  ترش بودن یا شدن . مزه اسید داستن
 175. dairy
  لبنیاتی . شیر بندی
 176. typical
  عادی
 177. peacock
  طاووس
 178. Bactine
  بتادین
 179. trample
  لگد کردن . پایمال کردن
 180. perfection
  بی عیب
 181. loathe
  بیزار بودن . منزجر بودن
 182. blow
  ترکیدن. وزیدن
 183. boyish
  پسرانه
 184. charm
  طلسم . افسوس . دلربایی
 185. impish
  شیطان صفت
 186. choke
  خفه کردن . مسدود کردن
 187. advance on salary
 188. wearing makeup
  آرایش کردن
 189. officially
  رسما
 190. asthma
  آسم
 191. lyme
  نیش کنه
 192. mashed potatoes
  پوره ی سیب زمینی
 193. lump
  قلمبه. قلمبه کردن . توده کردن . بزرگ شدن
 194. boycott
  تحریم کردن
 195. pilgrim
  زایر . زوار . مهاجر .زوار مذهبی
 196. every single one of them
  تک تک آنها را
 197. lunar
  قمری. وابسته به ماه .کمرنگ
 198. faculty meeting
  استادان دانشکده یا دانشگاه . استعداد . قوه دهنی
 199. skull
  جمجمه . کاسه سر
 200. turtle
  لاک پشت . لاک پشت شکار کردن
 201. belly
  شکم . شکم باد کردن
 202. turkey
  ترکیه . بوقلمون . سکست خورده . واخورده
 203. i am behind this experiment
  حامی این یا پشت این تجربه هستم
 204. we all chipped in
  ما همه دنگ گذاشتیم. دنگ گذاشتن . ژتن . دنگ
 205. you owe me
  به من بدهکاری .بدهکار بودن . مدیون بودن
 206. feast
  سور مهمانی .عید
 207. funyuns
  پیاز حلقه ای
 208. pumpkin pie
  کیک کدو
 209. mouthful
  دهن پر
 210. obsession
  وسواس . عقده روحی
 211. spritz
  سینه جلو دادن
 212. infectious
  مسری . واگیر
 213. precious
  گرانبها . با ارزش . فوقالعاده
 214. suicide
  خودکشی
 215. slap
  سیلی . سیلی زدن . صدای چلپ
 216. santa
  بابانویل
 217. be pathetic
  سوزناک. رقت انکیز . تاثر آور
 218. make pact
  پیمات بستت .میثاق . عهد
 219. enthusiasm
  شور و ذوق . دجد وسرور . اشتیاق. حریت
 220. bewitch . bewitchin
  افسون کردن . فریفتن .فریبنده
 221. ash
  خاکستر بقایای جسد انسان پس از مرگ
 222. conventional
  مرسوم مطابق آیین و قاعده . عرفی قراردادی
 223. luminous
  درخشان نورانی . تابان
 224. delicate
  ظریف . حساس . خوشمزه . لطیف
 225. yell
  فریاد زدن . نعره زدن
 226. smidge...smidgen
  یه ذره . یه کم
 227. metgidical
  مقرراتی
 228. i snapped
  گند زدم
 229. spatula
  ملاقه . کفگیر
 230. feces
  ندفوع انسان و حیوان
 231. partucal accelerator
  ذره شتاب دهنده
 232. phenomenal
  شگفا انگیز . فوق العاده . محسدس . پدیده ای . حادثه ای
 233. elf
  جن . پری
 234. vividly
  به وضوح.به روشنی
 235. urinate
  ادرار کردن
 236. embarrass
  شرمسار شدن . دست پاچه کردن
 237. mingle
  ممزوج شدن . آمیختن . مخلوط کردن
 238. jerk
  بی شعور . آدن احمق و نادان
 239. whistle
  سوت . سوت زدن
 240. crub
  لبه پیاده رو . محدود کردن . دارای دیوار کردن
 241. casket
  جعبه کوچک . صندوغ . تابوت
 242. glitter
  تابش . درخشندگی. درخشیدن
 243. diper
  کهنه بجه
 244. flea
  کک . کک گرفتن
 245. bitch
  زن هرزه
Author
ID
96421
Card Set
friends.txt
Description
friends words
Updated
Show Answers