UlpanGordonVocabAnorexia.txt

Card Set Information

Author:
jsvlad
ID:
97009
Filename:
UlpanGordonVocabAnorexia.txt
Updated:
2011-08-14 06:17:21
Tags:
UlpanGordonVocabAnorexia jsv ulpan gordon vocab anorexia
Folders:

Description:
UlpanGordonVocabAnorexia.txt jsv ulpan gordon vocab anorexia
Show Answers:

 1. 01. protest leaders
  01. ראש המחאה
 2. 02. dream, vision ; prophecy
  02. חָזוֹן
 3. 02._a. Personal vision creates a strong internal motivation
  02._a. חזון אישי יוצר מוטיבציה פנימית חזקה
 4. 02._c. Protest leaders presented their vision: a just and more humane state
  02._c. ראשי המחאה הציגו את חזונם: מדינה צודקת ואנושית יותר
 5. 03. according to his words
  03. לדבריהם
 6. 04. suggestion ; proposal ; offer
  04. הַצָּעָה
 7. 04._a. Bid is a legal term whose essence is an action to motivate a person or group to make something
  04._a. הצעה היא מונח משפטי שמהותה פעולה המיועדת להניע אדם או ציבור לבצע דבר מה
 8. 05. to be transported, to be transferred ; to be transmitted
  05. שתועבר הָעֳבַר
 9. 06. talked-about ; subject of discussion
  06. מְדֻבָּר 
 10. 07. attitude, treatment ; reference ; relationship
  07. להתייחסות הִתְיַחֲסוּת
 11. 07._a. Reference to events
  07._a. התייחסות לאירועים
 12. 07._b. Reference variables can point to the same object
  07._b. מספר משתני התייחסות יכולים להצביע אל אותו אובייקט
 13. 07._c. According to their saying, it is about the preliminary proposal which will be handed to the heads of the encampments around the country to be considered
  07._c. לדבריהם מדובר בהצעה ראשונית שתועבר לראשי המאהלים בכל הארץ להתייחסות.
 14. 08. recess, vacation
  08. פַּגְרָה 
 15. 08._a. That the public holidays of the court are not among the days to appeal before the Court
  08._a. כי ימי פגרה של בית המשפט אינם נמנים על הימים לצורכי ערעור בפני בית המשפט
 16. 09. to lag ; to be slow (a watch, clock) ; to be late
  09. פִּגֵּר 
 17. 09._a. Ma'ariv continues to lag behind competitors
  09._a. מעריב ממשיך לפגר אחרי המתחרים
 18. 10. competitor, adversary ; equal
  10. מִתְחָרֶה 
 19. 10._a. This is a national emergency situation
  10._a. מדובר במצב חירום לאומי
 20. 10._c. In addition, (they) called to cancel the summer break: it's about emergency national situation
  10._c. בנוסף קראו לביטול פגרת הקיץ: מדובר במצב חירום לאומי
 21. 11. Social protest leaders
  11. ראשי המחאה החברתית
 22. 11._c. Social protest leaders presented today (Monday)
  11._c. ראשי המחאה החברתית הציגו היום (שני)
 23. 12. document ; certificate, diploma
  12. מסמך מִסְמָךְ
 24. 12._c. Social protest leaders presented today (Monday), firstly (first time), a document THAT PRESENTS their vision about/for "a just Israel," THAT they would like to see
  12._c. ראשי המחאה החברתית הציגו היום (שני) לראשונה מסמך המציג את חזונם לגבי(LeGaBay) "ישראל הצודקת" שהם היו רוצים לראות
 25. 13. to wash away, to erode ; to carry away (wind) ; to enrapture
  13. שסחפה סָחַף
 26. 13._a. The sold game that attracted (after) the whole world
  13._a. המשחק המוכר שסחף אחריו את כל העולם
 27. 13._b. Almost a month after the start of the protest that swept hundreds of thousands in around country,
  13._b. כמעט חודש אחרי תחילת המחאה שסחפה אחריה מאות אלפים ברחבי הארץ
 28. 14. Throughout the country
  14. ברחבי הארץ
 29. 15. width, breadth ; wideness
  15. רֹחַב  רוחב
 30. 16. widthwise, crosswise
  16. לרוחב
 31. 17. broad, wide ; loose (garment
  17. רָחָב 
 32. 18. widthwise
  18. רָחְבִּי 
 33. 18._c. that swept hundreds of thousands around the country
  18._c. שסחפה אחריה מאות אלפים ברחבי הארץ
 34. 19. setting up ; arranging
  19. העמדות הַעֲמָדָה
 35. 20. organizer
  20. המארגנים מְאַרְגֵּן
 36. 20._c. The organizers presented a position paper
  20._c. הציגו המארגנים נייר העמדות
 37. 21. to be consolidated, to be unified, to be brought together
  21. שגובש גֻּבַּשׁ
 38. 21._a. Under the plan formulated by the Council of the honey will be planted WEB EXAMPLE
  21._a. על פי התוכנית שגובשה במועצת הדבש יינטעו
 39. 21._c. Formulated in meetings
  21._c. שגובש בישיבות
 40. 22. to be planted (a tree, shrub
  22. נִטַּע 
 41. 22._a. thousands around the country
  22._a. אלפים ברחבי הארץ
 42. 23. representative, delegate
  23. נציגי נָצִיג
 43. 23._a. that they would like to see
  23._a. שהם היו רוצים לראות
 44. 23._c. that was Formulated in meetings whichwere ATTENDED "IN" / by representatives of the students,
  23._c. שגובש בישיבות בהן השתתפו נציגי הסטודנטים,
 45. 24. after the start
  24. אחרי תחילת
 46. 24._c. Almost a month after the start of the protest that swept hundreds of thousands in around country, the organizers presented a paper of the positions that was formulated in meetings in "them" which were participated representatives of the students, encampments and social organizations
  24._c. כמעט חודש אחרי תחילת (middle of sentence, not התחלה) המחאה שסחפה אחריה מאות אלפים ברחבי הארץ הציגו המארגנים נייר העמדות(specific case: the paper and the positions) שגובש בישיבות בהן השתתפו נציגי הסטודנטים, המאהלים והארגונים החברתיים
 47. 25. the social organizations
  25. והארגונים החברתיים
 48. 25._c. The organizers called on Israel to "more just, more humane, state that cares for its citizens."
  25._c. המארגנים קראו לישראל "צודקת יותר, אנושית יותר, מדינה שדואגת לאזרחיה".
 49. 26. gap, rift // differences (in expectations)
  26. פַּעַר 
 50. 26._a. There is a difference/gap in fetal growth and I am also very worried about the ultrasound.
  26._a. ישנו פער בגדילת העובר ואני גם מאוד הדאיג אותי האולטראסאונד
 51. 26._b. There is a large gap between promise and reality
  26._b. יש פער גדול בין ההבטחה למציאות
 52. 26._c. Reducing the gaps in Israel:  : social, economic, gender and national
  26._c. צמצום הפערים במדינת ישראל: חברתיים, כלכליים, מגדריים ולאומיים
 53. 27. fetus, embryo
  27. עֻבָּר  עובר
 54. 28. gender
  28. מגדריים מִגְדָּר
 55. 28._a. Differentiate between gender and sex
  28._a. מבדילים בין מגדר לבין מין
 56. 29. trapping, hunting, catching, capturing, ensnaring
  29. לכידות
 57. 29._a. And he protected from capture
  29._a. והוא מוגן מפני לכידה
 58. 29._c. And creating social cohesion necessary
  29._c. ויצירת לכידות חברתית הנחוצה (נָחוּץ )
 59. 29. sociology) consolidation; cohesion ; coherence
  29. לְכִידוּת FEMININE
 60. 29._c. to a low level and creating social cohesion necessary FOR the existence/"holding" of the state
  29._c. לרמה נמוכה ויצירת לכידות חברתית הנחוצה לשם (FOR) קיום המדינה
 61. 30. coherent
  30. לָכִיד 
 62. 30._a. I did not write any coherent
  30._a. אני לא כתבתי שום לכיד
 63. 30._b. Coherent word translation in selected languages
  30._b. תרגום למילה לכיד לשפות נבחרות
 64. 30._c. Changing the PRINCIPLES of the economic system
  30._c. שינוי עיקרי השיטה הכלכלית
 65. 31. method, way ; system
  31. שִׁיטָה 
 66. 31._a. International cooperation led to the development of a method
  31._a. שיתוף פעולה בינלאומי הוליד פיתוחה של שיטה
 67. 32. The Economic System
  32. השיטה הכלכלית
 68. 32._a. Difficult to isolate the social than the economic system/ Difficult to isolate the economic system from the social
  32._a. קשה לבודד את השיטה הכלכלית מזו החברתית
 69. 33. to float (something) ; to row (a boat) ; to transport (via water) ; to travel (via water) ; to move (a waterborne vessel
  33. הֵשִׁיט 
 70. 33._a. (the) Beautiful sailing trips in Europe
  33._a. טיולי השיט היפים באירופה
 71. 33._b. Thus was born in competitive sailing
  33._b. כך נולד השיט התחרותי בישראל
 72. 34. budgeting
  34. תקצוב תִּקְצוּב
 73. 34._b. proper budgeting
  34._b. תקצוב ראוי
 74. 35. to allot, to budget
  35. קָצַב 
 75. 36. fitting, appropriate, proper, becoming ; fit for, suitable for (eating, drinking, publication) ; deserving o
  36. ראוי רָאוּי
 76. 36._a. Where should practice yoga/Where is it appropriate to practice yoga
  36._a. היכן ראוי לתרגל יוגה
 77. 36._b. what penalty should be/deserved/fitting
  36._b. איזה עונש ראוי
 78. 36._c. Changing the PRINCIPLES of the economic system in a way that will be possible for proper and satisfying budgeting
  36._c. שינוי עיקרי השיטה הכלכלית כך שיתאפשר תקצוב ראוי
 79. 37. to supply, to provide
  37. ומספק  סִפֵּק
 80. 37._a. Power Supply
  37._a. ספק כוח
 81. 37._c. Changing the PRINCIPLES of the economic system in a way that will be possible for proper and satisfying budgeting for the basic needs of citizens of the state
  37._c. שינוי עיקרי השיטה הכלכלית כך שיתאפשר תקצוב ראוי ומספק לצורכי היסוד של אזרחי המדינה
 82. 38. basis, essence ; (chemistry) element ; (flowery) origin, extraction ; יסודות - foundations
  38. יְסוֹד 
 83. 38._a. Fundamental human rights
  38._a. זכויות יסוד של האדם
 84. 38._b. Basic color is the color that is independent of other colors
  38._b. צבע יסוד הוא צבע שאינו תלוי בצבעים אחרים
 85. 39. founding, establishment
  39. יִסּוּד 
 86. 39._c. to the basic needs ofcitizens of the state
  39._c. לצורכי היסוד של אזרחי המדינה
 87. 40. cost-of-living
  40. יוקר המחיה יֹקֶר הַמִּחְיָה
 88. 40._a. You can not conclude that the average cost of living in other cities, is higher than the average cost of living in other countries where the standard of living relatively close to ours
  40._a. אי אפשר להסיק מכך שגם יוקר המחיה הממוצע בערים אחרות בישראל גבוה יותר מיוקר המחיה הממוצע במדינות אחרות שרמת החיים שבהן קרובה יחסית לשלנו
 89. 40._c. Reducing the cost of living,
  40._c. צמצום יוקר המחיה,
 90. 41. arrival ; reaching, attaining
  41. הגעה הַגָּעָה
 91. 41._a. Clinton found out and canceled Arrival
  41._a. קלינטון גילתה וביטלה הגעה
 92. 41._b. The euro will reach peak
  41._b. הגעה ליורו תהיה השיא
 93. 42. employment ; occupation
  42. תעסוקה תַּעֲסוּקָה
 94. 42._a. Employment services aim to help applicants find employment and help
  42._a. טרת שירות התעסוקה לעזור לפונים למצוא תעסוקה ולעזור
 95. 42._b. Tools for finding employment
  42._b. כלים למציאת תעסוקה
 96. 42._c. reaching full and decent employment AND government control/supervison on basic commodities
  42._c. הגעה לתעסוקה מלאה והוגנת ופיקוח ממשלתי על מוצרי יסוד
 97. 43. fair, upright, righteous ; reasonable, fitting, appropriate
  43. והוגנת הוֹגֵן
 98. 43._a. Fair Trade is part of the free economy.
  43._a. סחר הוגן הוא חלק מהכלכלה החופשית.
 99. 43._b. Good value and fair price
  43._b. תמורה טובה והוגנת למחיר
 100. 44. government control .. Supervision
  44. פיקוח ממשלתי ..פִּקּוּחַ
 101. 44._b. decent and government control on basic commodities.
  44._b. והוגנת ופיקוח ממשלתי על מוצרי יסוד.
 102. 44._c. Reducing the cost of living, reaching full and decent employment AND government control on basic commodities
  44._c. צמצום יוקר המחיה, הגעה לתעסוקה מלאה והוגנת ופיקוח ממשלתי על מוצרי יסוד