Chemie.txt

The flashcards below were created by user EthicaNicomachea on FreezingBlue Flashcards.

 1. ionverbinding
  binding tusen ionen, metaal + niet metaal; ionrooster, zwakker; vast; polair; geen geleider
 2. metaalbinding
  binding tussen elektropositieve elementen links, ; metaalrooster sterk, vast behalve kwik; apolair; goede geleider
 3. normale covalente binding
  tussen 2 of meer elektronegatieve atomen; tussen identieke atomen; tussen atomen van verschillende elementen; meestal gas, sommige vloeibaar; polair of apolair; slechte geleider
 4. de datieve covalente binding
  donor-acceptor verbinding; meeest elektronegatief atoom krijgt elektron om octet vormen
 5. anorganische samengestelde bindingen
  oxiden, basen, zuren, zouten
 6. oxiden
  binaire verbinding MO of nMO; zuurstof +II
 7. Metaaloxiden
  basische oxiden; ionverbindingen metaalionen en oxideionen; Meeste lossen niet op in water, wel in zuren
 8. Niet-metaaloxiden
  zure oxiden, met water vormen een terniar zuur (oxozuur)
 9. Basen
  protonacceptors; Hydroxidebasen, aminebasen;
 10. Hydroxidebasen
  metaal+hydroxide-ionen, OG, hydroxide-ion= -I
 11. Aminebasen
  stikstof-atoom, mogelijkhijd om een proton op te nemen
 12. zuren
  protondonor, waterstofatoom+zuurrest; binaire en ternaire zuren
 13. Binaire zuren
  waterstof+nM
 14. Ternaire zuren
  oxozuren; Waterstof+nM+Zuurstof
 15. Waardigheid zuur
  hoeveelheid waterstofionen per moleculen
 16. Chloorzuur
  Waterstofchloraat HCLO3
 17. BroomZuur
  Waterstofbromaat HBrO3
 18. Joodzuur
  Waterstofjodaat HIO3
 19. Zwavelzuur
  Waterstofsulfaat H2SO4
 20. Salpeterzuur
  Waterstofnitraat HNO3
 21. Fosforzuur
  Waterstoffosfaat H3PO4
 22. Koolzuur
  waterstofcarbonaat H2CO3
 23. Kiezelzuur
  Waterstofsilicaat H4SiO4
 24. Boorzuur
  Waterstofboraat H3BO3
 25. Per...aatzuur
  1 zuurstofatoom meer
 26. ietzuur
  1 zuurstofatoom minder
 27. Hypo...ietzuur
  2 zuurstofatomen minder dan het overeenkomstige aatzuur
 28. Zouten
  ionverbindingen tussen metaalion+zuurrestion, afgeleid van een zuur-> waterstofatomen geheel of gedeeltelijk vervangen door metaalionen of een positieve groep eg.(NH4 1+); binaire zouten, ternaire zouten
 29. Binaire zouten
  MnM
 30. Ternaire zouten MnMO
 31. Zout bereikt men met
  metaal - ternair zuur; metaaloxiden - nietmetaaloxiden; metaaloxiden - ternair zuur; hydroxide - ternair zuur; hydroxide - niet-metaaloxide
 32. Sterke elektrolyten
  ionverbindingen: - hydroxiden, - de zouten; sterk polaire atoomverbindingen: - sterke zuren
 33. Zwak elektrolyten
  Zwakke zuren; zwakke basen
Author
ID
97020
Card Set
Chemie.txt
Description
Chemie 1
Updated
Show Answers