chinese Aug2011

The flashcards below were created by user Philippe on FreezingBlue Flashcards.

 1. smart
  congming
 2. read a book
  kan shu
 3. watch TV
  kan dianshi
 4. library
  tu shu guan
 5. run
  paobu
 6. big
  pang
 7. foreigner
  waiguoren
 8. what's your name?
  ni jiao shème (migzi) ?
 9. spicy
 10. xià yu
  pluie
 11. youde
  some
 12. jiàn miàn
  to meet
 13. to read
 14. shui jiào
  to sleep
 15. huàn
  to change money
 16. gèn
  with
 17. ni gèn shei qù kaffeidian?
  wjth who you went to the cofee shop?
 18. zhongwu
  noon
 19. youshihou
  sometimes
 20. changchang
  often
 21. bùchang
  not often
 22. henshao
  rarely
 23. ni de dianhuà hao mà shi dushao ?
  what is your phone number ? (fixe)
 24. shouji
  mobile phone
 25. youquianren
  riche people
 26. budong
  not understand
 27. dangao
  cake
 28. zìxingché
  bicycle
 29. diàndongché
  electric bike
 30. pigguo diannao
  Apple computer
 31. gongyuan
  parc
 32. ta shi na guo ren ?
  which country are you from?
 33. tonshi
  collegue
 34. xuesheng
  students
 35. laoshi
  teachers
 36. buguo
  but
 37. yiqian
  before
 38. shangdian
  shop
 39. dongxi
  stuff
 40. fuqian
  to pay
 41. xuanzé
  option
 42. xiaoshi
  hour
 43. yiyang
  same
 44. dazhe
  discount
 45. mafan
  trouble
 46. Dào
  Until
 47. anquan
  safe
 48. gongjiache
  bus
 49. likai
  leave
Author
ID
97650
Card Set
chinese Aug2011
Description
chinese
Updated
Show Answers