VocabHebrewVerbsCoil.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. 01./67. Vocab Hebrew Verbs Co il verbs-
  01./67. VocabHebrewVerbsCoilverbs-
 2. 02./67. grammar) infinitive construct, gerund
  02./67. שם הפעל שֵׁם הַפֹּעַל
 3. 03./67. to buy, to purchase ; to acquire, to obtain
  03./67. לרכוש רָכַשׁ
 4. 03./67. _a. You should buy phone devices/gadgets
  03./67. _a. כדאי לרכוש את מכשירים סלולריים
 5. 04./67. to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\ adoption
  04./67. לאמץ אִמֵּץ \\\\ אִמּוּץ (le-ah-metz)
 6. 04./67. _a. Adoption Services
  04./67. _a. שירותי אימוץ
 7. 04./67. _b. he requests to adopt the minor
  04./67. _b. מבקש לאמץ את הקטין הִקְטִין
 8. 05./67. to advice
  05./67. לייעץ יִעֵץ
 9. 05./67. _a. I'll advise you about the problem
  05./67. _a. אני אייעץ לכם על בעיה .
 10. 06./67. to agree ; to consent ; to accept ; to permit, to acquiesce
  06./67. להסכים הִסְכִּים
 11. 07./67. to apologize
  07./67. להתנצל הִתְנַצֵּל
 12. 07./67. _a. Ministry/Office of Finance had already apologized
  07./67. _a. משרד האוצר כבר התנצל
 13. 07./67. _b. He apologizes to fans
  07./67. _b. הוא מתנצל בפני האוהדים
 14. 08./67. to appoint
  08./67. למנות , אני ממנה מיניתי , אמנה (ah-ma-neh) , מנה (mah-neh - male, singular, imperative)
 15. 08./67. _a. And I have no authority to appoint
  08./67. _a. ואין לי סמכות למנות
 16. 09./67. to approach, to come near ; to be near ; to become close
  09./67. להתקרב הִתְקָרֵב
 17. 09./67. _a. Do not be afraid to approach
  09./67. _a. אל תפחד להתקרב
 18. 09./67. _b. Autumn's coming
  09./67. _b. הסתיו מתקרב
 19. 10./67. to help, to aid, to assist ; to advise, to inform ; to collaborate
  10./67. לסייע סִיֵּעַ
 20. 10./67. _a. How to help
  10./67. _a. כיצד ניתן לסייע
 21. 11./67. to attack
  11./67. לתקוף תָּקַף תקוף (attack, make sing, imperative)
 22. 11./67. _a. We are about to attack the building.
  11./67. _a. אנו עומדים לתקוף את המבנה.
 23. 12./67. to borrow
  12./67. ללוות לָוָה
 24. 12./67. _a. He actually borrowed money from the bank
  12./67. _a. הוא בעצם לווה כספים מהבנק
 25. 13./67. hook 
  13./67. וָו קֶרֶס
 26. 14./67. inclusion 
  14./67. הַכְלָלָה
 27. 15./67. participation, inclusion ; sharing ; cooperation
  15./67. שיתופם שִׁתּוּף
 28. 16./67. to insist insist ; to be stubborn
  16./67. התעקש להתעקש התעקשות הִתְעַקֵּשׁ
 29. 17./67. to supervise ; to watch out for, to protect ; to notice MONITOR??
  17./67. הִשְׁגִּיחַ
 30. 18./67. exaggerated ; overdone
  18./67. מֻגְזָם מוגזם
 31. 19./67. to solve, to decipher
  19./67. פותר לפותר פָּתַר
 32. 19./67. _a. Quickly resolve the crisis
  19./67. _a. לפתור במהירות את המשבר
 33. 19./67. _b. Chinese solved won a scholarship
  19./67. _b. סיני פתר זכה במלגת לימודים
 34. 20./67. they impose a rule
  20./67. הם מטילים חוק
 35. 21./67. to remove the law
  21./67. להסיר את החוק
 36. 22./67. the benefits outweigh the disadvantages
  22./67. היתרונות עולים על תשלילים
 37. 23./67. disadvantage
  23./67. חִסָּרוֹן
 38. 24./67. confirmed the report
  24./67. אישר את הדיווח
 39. 25./67. to destroy, to kill, to wipe out, to liquidate
  25./67. לחסל חִסֵּל
 40. 26./67. Not even dare to think
  26./67. אפילו לא תעז לחשוב
 41. 27./67. to appear ; to come, to arrive, to turn up ; to appear (performance, stage) ; to come out (book, publication
  27./67. הוֹפִיעַ 
 42. 28./67. to plan ; to intend ; to draw up plans, to design
  28./67. תכננה תִּכְנֵן
 43. 29./67. to assassinate
  29./67. להתנקש הִתְנַקֵּשׁ
 44. 30./67. to arrange
  30./67. לסדר
 45. 31./67. to brake, to slow down ; to block, to obstruct ; to curb, to halt
  31./67. לבלום בָּלַם
 46. 31./67. _a. Trying to stop the Highway 1 Project
  31./67. _a. מנסים לבלום את פרויקט כביש 1
 47. 31./67. _b. sanctions will not going to stop the nuclear program
  31./67. _b. סנקציות לא יבלמו תכנית הגרעין
 48. 32./67. sealed, closed, stopped, arrested ; full to the brim, packed, stuffed full
  32./67. בָּלוּם 
 49. 33./67. nuclear
  33./67. גַּרְעִינִי הגרעין
 50. 34./67. to bump into ; to encounter ; to chance upon
  34./67. להיתקל נִתְקַל
 51. 34./67. _a. When you encounter\bump into a new problem or unknown
  34./67. _a. כשאתה נתקל בבעיה חדשה או לא מוכרת,
 52. 34./67. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  34./67. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 53. 35./67. bulldozer
  35./67. הדחפורים דַּחְפּוֹר
 54. 35./67. _a. The bulldozers will encounter not only the family but me
  35./67. _a. הדחפורים ייתקלו לא רק במשפחה אלא גם בי
 55. 36./67. violence
  36./67. אַלִּימוּת 
 56. 36./67. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  36./67. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 57. 37./67. bury
  37./67. לקבור
 58. 38./67. to capture ;to catch, to capture ; to trap, to ensnare
  38./67. ללכוד לָכַד
 59. 38./67. _a. He caught a bat
  38./67. _a. הוא לכד עטלף
 60. 38./67. _b. They will capture something
  38./67. _b. הם ילכדו משהו
 61. 39./67. zoology) bat
  39./67. עטלף עֲטַלֵּף
 62. 40./67. to be careful
  40./67. להיזהר
 63. 41./67. to chat
  41./67. לפטפט
 64. 41./67. _a. Less chat and more to do
  41./67. _a. פחות לפטפט ויותר לעשות"
 65. 42./67. to deceive ; to lie to
  42./67. לרמות רִמָּה
 66. 42./67. _a. Buy cheap forever and not rip you off
  42./67. _a. לקנות נצח בזול ושלא ירמו אתכם
 67. 43./67. to claim
  43./67. לטעון
 68. 44./67. to clarify, to explain ; to bleach, to lighten, to whiten
  44./67. להבהיר הִבְהִיר אבהיר
 69. 44./67. _a. Netanyahu will make clear to Obama
  44./67. _a. נתניהו יבהיר לאובמה
 70. 44./67. _b. The IDF Spokesperson wishes to clarify that the army has nothing to do explosion which sounded in Rafah
  44./67. _b. דובר צה"ל מבקש להבהיר כי לצה"ל אין שום קשר לפיצוץ אשר נשמע ברפיח
 71. 45./67. seize -- to catch ; to comprehend, to grasp ; to occupy, to take up space ; to apprehend
  45./67. לתפוס תָּפַס
 72. 45./67. _a. Who should take the lead
  45./67. _a. מי יתפוס את ההובלה
 73. 46./67. caught ; trapped ; occupied, taken (seat) ; busy, engaged (phone number) ; sprained (muscle) ; busy, occupied (person) ; caught up, engaged ; (colloquial) spoken for
  46./67. תָּפוּס 
 74. 46./67. _a. how to prevent attacks of stiff neck
  46./67. _a. כיצד למנוע התקפי צוואר תפוס
 75. 47./67. acceleration - momentum
  47./67. תאוצה תְּאוּצָה
 76. 47./67. _a. Acceleration is the rate of change in the speed of a body
  47./67. _a. תאוצה היא קצב שינוי המהירות של גוף כלשהו
 77. 48./67. any, whatsoever ; anything ; whatever, somewhat
  48./67. כָּלְשֶׁהוּ 
 78. 48./67. _a. any member no longer appears
  48./67. _a. חבר כלשהו אינו מופיע עוד
 79. 49./67. to settle - to sit down ; to settle, to inhabit
  49./67. להתיישב הִתְיַשֵּׁב
 80. 49./67. _a. Jews settle in region
  49./67. _a. היהודים יתיישבו בחבל ארץ
 81. 50./67. to sew
  50./67. לתפור תָּפַר
 82. 51./67. to comb
  51./67. להסתרק הִסְתָּרֵק
 83. 52./67. comprehend
  52./67. לקלוט
 84. 53./67. confirm
  53./67. לאשר אִשֵּׁר
 85. 54./67. to complete --to accept, to reconcile oneself to ; to make peace
  54./67. להשלים הִשְׁלִים
 86. 54./67. _a. He must be a wise person if he completed the test within an hour
  54./67. _a. הוא בוודאי איש חכם אם הוא השלים את המבחן תוך שעה
 87. 55./67. to concentrate
  55./67. להתרכז
 88. 56./67. condemn
  56./67. לגנות גִּנָּה
 89. 56./67. _a. Demands to condemn Israel
  56./67. _a. הדורשת לגנות את ישראל
 90. 56./67. _b. Europe has condemned Syria
  56./67. _b. גם אירופה מגנה את סוריה
 91. 57./67. to congratulate -- to wish, to greet, to bless WISH!!
  57./67. לאחל אִחֵל
 92. 57./67. _a. Palestinians wished happy holiday
  57./67. _a. פלסטינים איחלו חג שמח
 93. 57./67. _b. Wishing you luck
  57./67. _b. אאחל לך הצלחה
 94. 58./67. to convince persuade
  58./67. לשכנע שִׁכְנֵעַ
 95. 58./67. _a. Would be difficult to persuade Intel to build another plant
  58./67. _a. יהיה קשה לשכנע את אינטל להקים מפעל נוסף
 96. 59./67. to cough
  59./67. להשתעל
 97. 59./67. _a. People with diseases will cough a lot
  59./67. _a. בני אדם שחלו במחלות אלה ישתעלו הרבה
 98. 60./67. to cover ; to conceal, to hide
  60./67. לכסות כִּסָּה
 99. 60./67. _a. I covered my debts
  60./67. _a. כיסיתי את החובות שלי
 100. 60./67. _b. I covered him with a blanket because it was a cold nigh
  60./67. _b. כיסיתי אותו בשמיכה בגלל שזה היה לילה קר.
 101. 61./67. to crawl
  61./67. לזחול
 102. 62./67. to curse
  62./67. לקלל
 103. 63./67. to cut
  63./67. לחתוך
 104. 64./67. decorate - to decorate, to adorn
  64./67. לקשט קִשֵּׁט
 105. 65./67. to define
  65./67. להגדיר
 106. 65./67. _a. We must define our goals clearly before we try to achieve them
  65./67. _a. אנחנו חייבים להגדיר את המטרות שלנו בבהירות לפני שאנחנו מנסים להשיג אותן
 107. 66./67. to protest, to demonstrate ; to display, to show (emotions, knowledge
  66./67. להפגין הִפְגִּין
 108. 67./67. to bend, to curve
  67./67. כּוֹפֵף 
 109. 67./67. _a. he bends his knees
  67./67. _a. הוא כופף את הברכיים שלו

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
98705
Filename:
VocabHebrewVerbsCoil.txt
Updated:
2011-08-28 14:23:49
Tags:
jsv Vocab Hebrew Verbs Co il verbs
Folders:

Description:
jsv Vocab Hebrew Verbs Co il verbs-
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview