VocabHebrewVerbsCoil.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. 01./95. Vocab Hebrew Verbs Co il verbs-
  01./95. VocabHebrewVerbsCoilverbs-
 2. 02./95. grammar) infinitive construct, gerund
  02./95. שם הפעל שֵׁם הַפֹּעַל
 3. 03./95. to buy, to purchase ; to acquire, to obtain
  03./95. לרכוש רָכַשׁ
 4. 03./95. _a. You should buy phone devices/gadgets
  03./95. _a. כדאי לרכוש את מכשירים סלולריים
 5. 04./95. to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\ adoption
  04./95. לאמץ אִמֵּץ \\\\ אִמּוּץ (le-ah-metz)
 6. 04./95. _a. Adoption Services
  04./95. _a. שירותי אימוץ
 7. 04./95. _b. he requests to adopt the minor
  04./95. _b. מבקש לאמץ את הקטין הִקְטִין
 8. 05./95. to advice
  05./95. לייעץ יִעֵץ
 9. 05./95. _a. I'll advise you about the problem
  05./95. _a. אני אייעץ לכם על בעיה .
 10. 06./95. to agree ; to consent ; to accept ; to permit, to acquiesce
  06./95. להסכים הִסְכִּים
 11. 07./95. to apologize
  07./95. להתנצל הִתְנַצֵּל
 12. 07./95. _a. Ministry/Office of Finance had already apologized
  07./95. _a. משרד האוצר כבר התנצל
 13. 07./95. _b. He apologizes to fans
  07./95. _b. הוא מתנצל בפני האוהדים
 14. 08./95. to appoint
  08./95. למנות , אני ממנה מיניתי , אמנה (ah-ma-neh) , מנה (mah-neh - male, singular, imperative)
 15. 08./95. _a. And I have no authority to appoint
  08./95. _a. ואין לי סמכות למנות
 16. 09./95. to approach, to come near ; to be near ; to become close
  09./95. להתקרב הִתְקָרֵב
 17. 09./95. _a. Do not be afraid to approach
  09./95. _a. אל תפחד להתקרב
 18. 09./95. _b. Autumn's coming
  09./95. _b. הסתיו מתקרב
 19. 10./95. to help, to aid, to assist ; to advise, to inform ; to collaborate
  10./95. לסייע סִיֵּעַ
 20. 10./95. _a. How to help
  10./95. _a. כיצד ניתן לסייע
 21. 11./95. to attack
  11./95. לתקוף תָּקַף תקוף (attack, make sing, imperative)
 22. 11./95. _a. We are about to attack the building.
  11./95. _a. אנו עומדים לתקוף את המבנה.
 23. 12./95. to borrow
  12./95. ללוות לָוָה
 24. 12./95. _a. He actually borrowed money from the bank
  12./95. _a. הוא בעצם לווה כספים מהבנק
 25. 13./95. hook 
  13./95. וָו קֶרֶס
 26. 14./95. inclusion 
  14./95. הַכְלָלָה
 27. 15./95. participation, inclusion ; sharing ; cooperation
  15./95. שיתופם שִׁתּוּף
 28. 16./95. to insist insist ; to be stubborn
  16./95. התעקש להתעקש התעקשות הִתְעַקֵּשׁ
 29. 17./95. to supervise ; to watch out for, to protect ; to notice MONITOR??
  17./95. הִשְׁגִּיחַ
 30. 18./95. exaggerated ; overdone
  18./95. מֻגְזָם מוגזם
 31. 19./95. to solve, to decipher
  19./95. פותר לפותר פָּתַר
 32. 19./95. _a. Quickly resolve the crisis
  19./95. _a. לפתור במהירות את המשבר
 33. 19./95. _b. Chinese solved won a scholarship
  19./95. _b. סיני פתר זכה במלגת לימודים
 34. 20./95. they impose a rule
  20./95. הם מטילים חוק
 35. 21./95. to remove the law
  21./95. להסיר את החוק
 36. 22./95. the benefits outweigh the disadvantages
  22./95. היתרונות עולים על תשלילים
 37. 23./95. disadvantage
  23./95. חִסָּרוֹן
 38. 24./95. confirmed the report
  24./95. אישר את הדיווח
 39. 25./95. to destroy, to kill, to wipe out, to liquidate
  25./95. לחסל חִסֵּל
 40. 26./95. Not even dare to think
  26./95. אפילו לא תעז לחשוב
 41. 27./95. to appear ; to come, to arrive, to turn up ; to appear (performance, stage) ; to come out (book, publication
  27./95. הוֹפִיעַ 
 42. 28./95. to plan ; to intend ; to draw up plans, to design
  28./95. תכננה תִּכְנֵן
 43. 29./95. to assassinate
  29./95. להתנקש הִתְנַקֵּשׁ
 44. 30./95. to arrange
  30./95. לסדר
 45. 31./95. to brake, to slow down ; to block, to obstruct ; to curb, to halt
  31./95. לבלום בָּלַם
 46. 31./95. _a. Trying to stop the Highway 1 Project
  31./95. _a. מנסים לבלום את פרויקט כביש 1
 47. 31./95. _b. sanctions will not going to stop the nuclear program
  31./95. _b. סנקציות לא יבלמו תכנית הגרעין
 48. 32./95. sealed, closed, stopped, arrested ; full to the brim, packed, stuffed full
  32./95. בָּלוּם 
 49. 33./95. nuclear
  33./95. גַּרְעִינִי הגרעין
 50. 34./95. to bump into ; to encounter ; to chance upon
  34./95. להיתקל נִתְקַל
 51. 34./95. _a. When you encounter\bump into a new problem or unknown
  34./95. _a. כשאתה נתקל בבעיה חדשה או לא מוכרת,
 52. 34./95. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  34./95. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 53. 35./95. bulldozer
  35./95. הדחפורים דַּחְפּוֹר
 54. 35./95. _a. The bulldozers will encounter not only the family but me
  35./95. _a. הדחפורים ייתקלו לא רק במשפחה אלא גם בי
 55. 36./95. violence
  36./95. אַלִּימוּת 
 56. 36./95. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  36./95. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 57. 37./95. bury
  37./95. לקבור
 58. 38./95. to capture ;to catch, to capture ; to trap, to ensnare
  38./95. ללכוד לָכַד
 59. 38./95. _a. He caught a bat
  38./95. _a. הוא לכד עטלף
 60. 38./95. _b. They will capture something
  38./95. _b. הם ילכדו משהו
 61. 39./95. zoology) bat
  39./95. עטלף עֲטַלֵּף
 62. 40./95. to be careful
  40./95. להיזהר
 63. 41./95. to chat
  41./95. לפטפט
 64. 41./95. _a. Less chat and more to do
  41./95. _a. פחות לפטפט ויותר לעשות"
 65. 42./95. to deceive ; to lie to
  42./95. לרמות רִמָּה
 66. 42./95. _a. Buy cheap forever and not rip you off
  42./95. _a. לקנות נצח בזול ושלא ירמו אתכם
 67. 43./95. to claim
  43./95. לטעון
 68. 44./95. to clarify, to explain ; to bleach, to lighten, to whiten
  44./95. להבהיר הִבְהִיר אבהיר
 69. 44./95. _a. Netanyahu will make clear to Obama
  44./95. _a. נתניהו יבהיר לאובמה
 70. 44./95. _b. The IDF Spokesperson wishes to clarify that the army has nothing to do explosion which sounded in Rafah
  44./95. _b. דובר צה"ל מבקש להבהיר כי לצה"ל אין שום קשר לפיצוץ אשר נשמע ברפיח
 71. 45./95. seize -- to catch ; to comprehend, to grasp ; to occupy, to take up space ; to apprehend
  45./95. לתפוס תָּפַס
 72. 45./95. _a. Who should take the lead
  45./95. _a. מי יתפוס את ההובלה
 73. 46./95. caught ; trapped ; occupied, taken (seat) ; busy, engaged (phone number) ; sprained (muscle) ; busy, occupied (person) ; caught up, engaged ; (colloquial) spoken for
  46./95. תָּפוּס 
 74. 46./95. _a. how to prevent attacks of stiff neck
  46./95. _a. כיצד למנוע התקפי צוואר תפוס
 75. 47./95. acceleration - momentum
  47./95. תאוצה תְּאוּצָה
 76. 47./95. _a. Acceleration is the rate of change in the speed of a body
  47./95. _a. תאוצה היא קצב שינוי המהירות של גוף כלשהו
 77. 48./95. any, whatsoever ; anything ; whatever, somewhat
  48./95. כָּלְשֶׁהוּ 
 78. 48./95. _a. any member no longer appears
  48./95. _a. חבר כלשהו אינו מופיע עוד
 79. 49./95. to settle - to sit down ; to settle, to inhabit
  49./95. להתיישב הִתְיַשֵּׁב
 80. 49./95. _a. Jews settle in region
  49./95. _a. היהודים יתיישבו בחבל ארץ
 81. 50./95. to sew
  50./95. לתפור תָּפַר
 82. 51./95. to comb
  51./95. להסתרק הִסְתָּרֵק
 83. 52./95. comprehend
  52./95. לקלוט
 84. 53./95. confirm
  53./95. לאשר אִשֵּׁר
 85. 54./95. to complete --to accept, to reconcile oneself to ; to make peace
  54./95. להשלים הִשְׁלִים
 86. 54./95. _a. He must be a wise person if he completed the test within an hour
  54./95. _a. הוא בוודאי איש חכם אם הוא השלים את המבחן תוך שעה
 87. 55./95. to concentrate
  55./95. להתרכז
 88. 56./95. condemn
  56./95. לגנות גִּנָּה
 89. 56./95. _a. Demands to condemn Israel
  56./95. _a. הדורשת לגנות את ישראל
 90. 56./95. _b. Europe has condemned Syria
  56./95. _b. גם אירופה מגנה את סוריה
 91. 57./95. to congratulate -- to wish, to greet, to bless WISH!!
  57./95. לאחל אִחֵל
 92. 57./95. _a. Palestinians wished happy holiday
  57./95. _a. פלסטינים איחלו חג שמח
 93. 57./95. _b. Wishing you luck
  57./95. _b. אאחל לך הצלחה
 94. 58./95. to convince persuade
  58./95. לשכנע שִׁכְנֵעַ
 95. 58./95. _a. Would be difficult to persuade Intel to build another plant
  58./95. _a. יהיה קשה לשכנע את אינטל להקים מפעל נוסף
 96. 59./95. to cough
  59./95. להשתעל הִשְׁתַּעֵל
 97. 59./95. _a. People with diseases will cough a lot
  59./95. _a. בני אדם שחלו במחלות אלה ישתעלו הרבה
 98. 60./95. to cover ; to conceal, to hide
  60./95. לכסות כִּסָּה
 99. 60./95. _a. I covered my debts
  60./95. _a. כיסיתי את החובות שלי
 100. 60./95. _b. I covered him with a blanket because it was a cold nigh
  60./95. _b. כיסיתי אותו בשמיכה בגלל שזה היה לילה קר.
 101. 61./95. to crawl
  61./95. לזחול
 102. 62./95. to curse
  62./95. לקלל
 103. 63./95. to cut
  63./95. לחתוך
 104. 64./95. decorate - to decorate, to adorn
  64./95. לקשט קִשֵּׁט
 105. 65./95. to define
  65./95. להגדיר
 106. 65./95. _a. We must define our goals clearly before we try to achieve them
  65./95. _a. אנחנו חייבים להגדיר את המטרות שלנו בבהירות לפני שאנחנו מנסים להשיג אותן
 107. 66./95. to protest, to demonstrate ; to display, to show (emotions, knowledge
  66./95. להפגין הִפְגִּין
 108. 67./95. to bend, to curve
  67./95. כּוֹפֵף 
 109. 67./95. _a. he bends his knees
  67./95. _a. הוא כופף את הברכיים שלו
 110. 68./95. to deposit
  68./95. להפקיד הִפְקִיד
 111. 69./95. to design, to tailor ; to mold, to form
  69./95. לעצב עִצֵּב
 112. 69./95. _a. He planned to style the new store in a very innovative way
  69./95. _a. הוא תכנן לעצב את החנות החדשה בצורה מאוד חדשנית
 113. 70./95. to decide, to rule ; to determine, to set ; to declare, to announce, to state, to assert ; to make (an appointment) ; to affix
  70./95. לקבוע קָבַע
 114. 70./95. _a. I also designed a can of Coca - Cola
  70./95. _a. גם אני עיצבתי פחית של קוקה-קולה
 115. 70./95. _b. Can we make an appointment with the manager for next week?
  70./95. _b. האם אנחנו יכולים לקבוע פגישה עם המנהל לשבוע הבא?
 116. 71./95. to dial (telephone
  71./95. לחייג חִיֵּג
 117. 72./95. to dictate -to dictate (text) ; to impose, to command
  72./95. להכתיב הִכְתִּיב
 118. 72./95. _a. Spelling errors is an important part of his work
  72./95. _a. לשגיאות הכתיב יש חלק חשוב ביצירתו
 119. 73./95. to dig
  73./95. לחפור LACH POOR
 120. 74./95. to disappear
  74./95. להיעלם נֶעֱלַם
 121. 75./95. to be disappointed to disappoint
  75./95. להתאכזב הִתְאַכְזֵב
 122. 76./95. to dive ; to sink ; to swoop ; to delve
  76./95. לצלול צָלַל
 123. 77./95. to drown - to drown ; to sink ; (colloquial) to "go under", to be overwhelmed (by work, duties) ; טובע - to be drowning
  77./95. טָבַע 
 124. 78./95. to earn
  78./95. להרוויח
 125. 79./95. to educate
  79./95. לחנך LEH CHA NECH
 126. 80./95. to enjoy-to enjoy, to have fun ; to derive pleasure from
  80./95. להיהנות נֶהֱנָה
 127. 81./95. to engrave - to smooth, to turn (on lathe), to chisel
  81./95. לחרוט
 128. 82./95. to exaggerate
  82./95. להפריז הִפְרִיז
 129. 83./95. to estimate - to estimate ; to appraise, to evaluate ; to appreciate, to value, to respect ; to assume
  83./95. להעריך
 130. 84./95. to change, to be changed ; to exchange
  84./95. להתחלף הִתְחַלֵּף
 131. 85./95. to excel
  85./95. להצטיין הִצְטַיֵּן
 132. 86./95. to export
  86./95. לייצא יִצֵּא
 133. 87./95. to express to express, to voice, to convey
  87./95. להביע הִבִּיעַ
 134. 88./95. to expose to expose ; to reveal ; to uncover
  88./95. לחשוף חָשַׂף
 135. 89./95. exposure, revelation
  89./95. חִשּׂוּף 
 136. 90./95. to extinguish - to extinguish, to put out (a fire, light, cigarette, etc.) ; to turn off (a light, machine, engine
  90./95. לכבות כִּבָּה
 137. 91./95. to fail ; to falter, to stumble
  91./95. להיכשל נִכְשַׁל
 138. 92./95. to fatten
  92./95. להשמין
 139. 93./95. to fish
  93./95. לדוג - LA DOOG
 140. 94./95. to follow
  94./95. לעקוב
 141. 95./95. to forbid
  95./95. לאסור

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
98724
Filename:
VocabHebrewVerbsCoil.txt
Updated:
2011-08-28 18:41:26
Tags:
Vocab Hebrew Verbs Co il verbs jsv
Folders:

Description:
Vocab Hebrew Verbs Co il verbs- jsv
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview