VerbsVocabHebrewVerbsCoil.txt

The flashcards below were created by user jsvlad on FreezingBlue Flashcards.

 1. 01./108.Verbs Vocab Hebrew Verbs Co il verbs- .. http://www.targemni.com/maya/learn/x/text?res=8090 ... http://www.hebrew-verbs.co.il/
  01./108. VocabHebrewVerbsCoilverbs-..http://www.targemni.com/maya/learn/x/text?res=8090...http://www.hebrew-verbs.co.il/
 2. 02./108. grammar) infinitive construct, gerund
  02./108. שם הפעל שֵׁם הַפֹּעַל
 3. 03./108. to buy, to purchase ; to acquire, to obtain
  03./108. לרכוש רָכַשׁ
 4. 03./108. _a. You should buy phone devices/gadgets
  03./108. _a. כדאי לרכוש את מכשירים סלולריים
 5. 04./108. to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\ adoption
  04./108. לאמץ אִמֵּץ \\\\ אִמּוּץ (le-ah-metz)
 6. 04./108. _a. Adoption Services
  04./108. _a. שירותי אימוץ
 7. 04./108. _b. he requests to adopt the minor
  04./108. _b. מבקש לאמץ את הקטין הִקְטִין
 8. 05./108. to advice
  05./108. לייעץ יִעֵץ
 9. 05./108. _a. I'll advise you about the problem
  05./108. _a. אני אייעץ לכם על בעיה .
 10. 06./108. to agree ; to consent ; to accept ; to permit, to acquiesce
  06./108. להסכים הִסְכִּים
 11. 07./108. to apologize
  07./108. להתנצל הִתְנַצֵּל
 12. 07./108. _a. Ministry/Office of Finance had already apologized
  07./108. _a. משרד האוצר כבר התנצל
 13. 07./108. _b. He apologizes to fans
  07./108. _b. הוא מתנצל בפני האוהדים
 14. 08./108. to appoint
  08./108. למנות , אני ממנה מיניתי , אמנה (ah-ma-neh) , מנה (mah-neh - male, singular, imperative)
 15. 08./108. _a. And I have no authority to appoint
  08./108. _a. ואין לי סמכות למנות
 16. 09./108. to approach, to come near ; to be near ; to become close
  09./108. להתקרב הִתְקָרֵב
 17. 09./108. _a. Do not be afraid to approach
  09./108. _a. אל תפחד להתקרב
 18. 09./108. _b. Autumn's coming
  09./108. _b. הסתיו מתקרב
 19. 10./108. to help, to aid, to assist ; to advise, to inform ; to collaborate
  10./108. לסייע סִיֵּעַ
 20. 10./108. _a. How to help
  10./108. _a. כיצד ניתן לסייע
 21. 11./108. to attack
  11./108. לתקוף תָּקַף תקוף (attack, make sing, imperative)
 22. 11./108. _a. We are about to attack the building.
  11./108. _a. אנו עומדים לתקוף את המבנה.
 23. 12./108. to borrow
  12./108. ללוות לָוָה
 24. 12./108. _a. He actually borrowed money from the bank
  12./108. _a. הוא בעצם לווה כספים מהבנק
 25. 13./108. hook 
  13./108. וָו קֶרֶס
 26. 14./108. inclusion 
  14./108. הַכְלָלָה
 27. 15./108. participation, inclusion ; sharing ; cooperation
  15./108. שיתופם שִׁתּוּף
 28. 16./108. to insist insist ; to be stubborn
  16./108. התעקש להתעקש התעקשות הִתְעַקֵּשׁ
 29. 17./108. to supervise ; to watch out for, to protect ; to notice MONITOR??
  17./108. הִשְׁגִּיחַ
 30. 18./108. exaggerated ; overdone
  18./108. מֻגְזָם מוגזם
 31. 19./108. to solve, to decipher
  19./108. פותר לפותר פָּתַר
 32. 19./108. _a. Quickly resolve the crisis
  19./108. _a. לפתור במהירות את המשבר
 33. 19./108. _b. Chinese solved won a scholarship
  19./108. _b. סיני פתר זכה במלגת לימודים
 34. 20./108. they impose a rule
  20./108. הם מטילים חוק
 35. 21./108. to remove the law
  21./108. להסיר את החוק
 36. 22./108. the benefits outweigh the disadvantages
  22./108. היתרונות עולים על החסרונות
 37. 23./108. disadvantage
  23./108. חִסָּרוֹן
 38. 24./108. confirmed the report
  24./108. אישר את הדיווח
 39. 25./108. to destroy, to kill, to wipe out, to liquidate
  25./108. לחסל חִסֵּל
 40. 26./108. Not even dare to think
  26./108. אפילו לא תעז לחשוב
 41. 27./108. to appear ; to come, to arrive, to turn up ; to appear (performance, stage) ; to come out (book, publication
  27./108. הוֹפִיעַ 
 42. 28./108. to plan ; to intend ; to draw up plans, to design
  28./108. תכננה תִּכְנֵן
 43. 29./108. to assassinate
  29./108. להתנקש הִתְנַקֵּשׁ
 44. 30./108. to arrange
  30./108. לסדר
 45. 31./108. to brake, to slow down ; to block, to obstruct ; to curb, to halt
  31./108. לבלום בָּלַם
 46. 31./108. _a. Trying to stop the Highway 1 Project
  31./108. _a. מנסים לבלום את פרויקט כביש 1
 47. 31./108. _b. sanctions will not going to stop the nuclear program
  31./108. _b. סנקציות לא יבלמו תכנית הגרעין
 48. 32./108. sealed, closed, stopped, arrested ; full to the brim, packed, stuffed full
  32./108. בָּלוּם 
 49. 33./108. nuclear
  33./108. גַּרְעִינִי הגרעין
 50. 34./108. to bump into ; to encounter ; to chance upon
  34./108. להיתקל נִתְקַל
 51. 34./108. _a. When you encounter\bump into a new problem or unknown
  34./108. _a. כשאתה נתקל בבעיה חדשה או לא מוכרת,
 52. 34./108. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  34./108. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 53. 35./108. bulldozer
  35./108. הדחפורים דַּחְפּוֹר
 54. 35./108. _a. The bulldozers will encounter not only the family but me
  35./108. _a. הדחפורים ייתקלו לא רק במשפחה אלא גם בי
 55. 36./108. violence
  36./108. אַלִּימוּת 
 56. 36./108. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  36./108. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 57. 37./108. bury
  37./108. לקבור
 58. 38./108. to capture ;to catch, to capture ; to trap, to ensnare
  38./108. ללכוד לָכַד
 59. 38./108. _a. He caught a bat
  38./108. _a. הוא לכד עטלף
 60. 38./108. _b. They will capture something
  38./108. _b. הם ילכדו משהו
 61. 39./108. zoology) bat
  39./108. עטלף עֲטַלֵּף
 62. 40./108. to be careful
  40./108. להיזהר
 63. 41./108. to chat
  41./108. לפטפט
 64. 41./108. _a. Less chat and more to do
  41./108. _a. פחות לפטפט ויותר לעשות"
 65. 42./108. to deceive ; to lie to
  42./108. לרמות רִמָּה
 66. 42./108. _a. Buy cheap forever and not rip you off
  42./108. _a. לקנות נצח בזול ושלא ירמו אתכם
 67. 43./108. to claim
  43./108. לטעון
 68. 44./108. to clarify, to explain ; to bleach, to lighten, to whiten
  44./108. להבהיר הִבְהִיר אבהיר
 69. 44./108. _a. Netanyahu will make clear to Obama
  44./108. _a. נתניהו יבהיר לאובמה
 70. 44./108. _b. The IDF Spokesperson wishes to clarify that the army has nothing to do explosion which sounded in Rafah
  44./108. _b. דובר צה"ל מבקש להבהיר כי לצה"ל אין שום קשר לפיצוץ אשר נשמע ברפיח
 71. 45./108. seize -- to catch ; to comprehend, to grasp ; to occupy, to take up space ; to apprehend
  45./108. לתפוס תָּפַס
 72. 45./108. _a. Who should take the lead
  45./108. _a. מי יתפוס את ההובלה
 73. 46./108. caught ; trapped ; occupied, taken (seat) ; busy, engaged (phone number) ; sprained (muscle) ; busy, occupied (person) ; caught up, engaged ; (colloquial) spoken for
  46./108. תָּפוּס 
 74. 46./108. _a. how to prevent attacks of stiff neck
  46./108. _a. כיצד למנוע התקפי צוואר תפוס
 75. 47./108. acceleration - momentum
  47./108. תאוצה תְּאוּצָה
 76. 47./108. _a. Acceleration is the rate of change in the speed of a body
  47./108. _a. תאוצה היא קצב שינוי המהירות של גוף כלשהו
 77. 48./108. any, whatsoever ; anything ; whatever, somewhat
  48./108. כָּלְשֶׁהוּ 
 78. 48./108. _a. any member no longer appears
  48./108. _a. חבר כלשהו אינו מופיע עוד
 79. 49./108. to settle - to sit down ; to settle, to inhabit
  49./108. להתיישב הִתְיַשֵּׁב
 80. 49./108. _a. Jews settle in region
  49./108. _a. היהודים יתיישבו בחבל ארץ
 81. 50./108. to sew
  50./108. לתפור תָּפַר
 82. 51./108. to comb
  51./108. להסתרק הִסְתָּרֵק
 83. 52./108. comprehend
  52./108. לקלוט
 84. 53./108. confirm
  53./108. לאשר אִשֵּׁר
 85. 54./108. to complete --to accept, to reconcile oneself to ; to make peace
  54./108. להשלים הִשְׁלִים
 86. 54./108. _a. He must be a wise person if he completed the test within an hour
  54./108. _a. הוא בוודאי איש חכם אם הוא השלים את המבחן תוך שעה
 87. 55./108. to concentrate
  55./108. להתרכז
 88. 56./108. condemn
  56./108. לגנות גִּנָּה
 89. 56./108. _a. Demands to condemn Israel
  56./108. _a. הדורשת לגנות את ישראל
 90. 56./108. _b. Europe has condemned Syria
  56./108. _b. גם אירופה מגנה את סוריה
 91. 57./108. to congratulate -- to wish, to greet, to bless WISH!!
  57./108. לאחל אִחֵל
 92. 57./108. _a. Palestinians wished happy holiday
  57./108. _a. פלסטינים איחלו חג שמח
 93. 57./108. _b. Wishing you luck
  57./108. _b. אאחל לך הצלחה
 94. 58./108. to convince persuade
  58./108. לשכנע שִׁכְנֵעַ
 95. 58./108. _a. Would be difficult to persuade Intel to build another plant
  58./108. _a. יהיה קשה לשכנע את אינטל להקים מפעל נוסף
 96. 59./108. to cough
  59./108. להשתעל הִשְׁתַּעֵל
 97. 59./108. _a. People with diseases will cough a lot
  59./108. _a. בני אדם שחלו במחלות אלה ישתעלו הרבה
 98. 60./108. to cover ; to conceal, to hide
  60./108. לכסות כִּסָּה
 99. 60./108. _a. I covered my debts
  60./108. _a. כיסיתי את החובות שלי
 100. 60./108. _b. I covered him with a blanket because it was a cold nigh
  60./108. _b. כיסיתי אותו בשמיכה בגלל שזה היה לילה קר.
 101. 61./108. to crawl
  61./108. לזחול
 102. 62./108. to curse
  62./108. לקלל
 103. 63./108. to cut
  63./108. לחתוך
 104. 64./108. decorate - to decorate, to adorn
  64./108. לקשט קִשֵּׁט
 105. 65./108. to define
  65./108. להגדיר
 106. 65./108. _a. We must define our goals clearly before we try to achieve them
  65./108. _a. אנחנו חייבים להגדיר את המטרות שלנו בבהירות לפני שאנחנו מנסים להשיג אותן
 107. 66./108. to protest, to demonstrate ; to display, to show (emotions, knowledge
  66./108. להפגין הִפְגִּין
 108. 67./108. to bend, to curve
  67./108. כּוֹפֵף 
 109. 67./108. _a. he bends his knees
  67./108. _a. הוא כופף את הברכיים שלו
 110. 68./108. to deposit
  68./108. להפקיד הִפְקִיד
 111. 69./108. to design, to tailor ; to mold, to form
  69./108. לעצב עִצֵּב
 112. 69./108. _a. He planned to style the new store in a very innovative way
  69./108. _a. הוא תכנן לעצב את החנות החדשה בצורה מאוד חדשנית
 113. 70./108. to decide, to rule ; to determine, to set ; to declare, to announce, to state, to assert ; to make (an appointment) ; to affix
  70./108. לקבוע קָבַע
 114. 70./108. _a. I also designed a can of Coca - Cola
  70./108. _a. גם אני עיצבתי פחית של קוקה-קולה
 115. 70./108. _b. Can we make an appointment with the manager for next week?
  70./108. _b. האם אנחנו יכולים לקבוע פגישה עם המנהל לשבוע הבא?
 116. 71./108. to dial (telephone
  71./108. לחייג חִיֵּג
 117. 72./108. to dictate -to dictate (text) ; to impose, to command
  72./108. להכתיב הִכְתִּיב
 118. 72./108. _a. Spelling errors is an important part of his work
  72./108. _a. לשגיאות הכתיב יש חלק חשוב ביצירתו
 119. 73./108. to dig
  73./108. לחפור LACH POOR
 120. 74./108. to disappear
  74./108. להיעלם נֶעֱלַם
 121. 75./108. to be disappointed to disappoint
  75./108. להתאכזב הִתְאַכְזֵב
 122. 76./108. to dive ; to sink ; to swoop ; to delve
  76./108. לצלול צָלַל
 123. 77./108. to drown - to drown ; to sink ; (colloquial) to "go under", to be overwhelmed (by work, duties) ; טובע - to be drowning
  77./108. טָבַע 
 124. 78./108. to earn
  78./108. להרוויח
 125. 79./108. to educate
  79./108. לחנך LEH CHA NECH
 126. 80./108. to enjoy-to enjoy, to have fun ; to derive pleasure from
  80./108. להיהנות נֶהֱנָה
 127. 81./108. to engrave - to smooth, to turn (on lathe), to chisel
  81./108. לחרוט
 128. 82./108. to exaggerate
  82./108. להפריז הִפְרִיז
 129. 83./108. to estimate - to estimate ; to appraise, to evaluate ; to appreciate, to value, to respect ; to assume
  83./108. להעריך
 130. 84./108. to change, to be changed ; to exchange
  84./108. להתחלף הִתְחַלֵּף
 131. 85./108. to excel
  85./108. להצטיין הִצְטַיֵּן
 132. 86./108. to export
  86./108. לייצא יִצֵּא
 133. 87./108. to express to express, to voice, to convey
  87./108. להביע הִבִּיעַ
 134. 88./108. to expose to expose ; to reveal ; to uncover
  88./108. לחשוף חָשַׂף
 135. 89./108. exposure, revelation
  89./108. חִשּׂוּף 
 136. 90./108. to extinguish - to extinguish, to put out (a fire, light, cigarette, etc.) ; to turn off (a light, machine, engine
  90./108. לכבות כִּבָּה
 137. 91./108. to fail ; to falter, to stumble
  91./108. להיכשל נִכְשַׁל
 138. 92./108. to fatten
  92./108. להשמין
 139. 93./108. to fish
  93./108. לדוג - LA DOOG
 140. 94./108. to follow
  94./108. לעקוב
 141. 95./108. to forbid
  95./108. לאסור
 142. 96./108. to fry
  96./108. לטגן LEH TAH GEN
 143. 96./108. _a. They use oil spray to fry meat
  96./108. _a. הם משתמשים בתרסיס שמן כדי לטגן בשר
 144. 97./108. to go down
  97./108. לרדת LAH REH DET
 145. 98./108. to grow old
  98./108. להזדקן
 146. 99./108. to hang
  99./108. לתלות LEET LOHT
 147. 100./108. to hesitate
  100./108. להסס LEH HA SEHS
 148. 101./108. to hint
  101./108. לרמוז
 149. 102./108. to hold - to grasp, grab ; to affect, overcome ; (archaic) to reach, to be up to
  102./108. לאחוז LEH EH CHOZ אָחַז
 150. 103./108. to hope
  103./108. לקוות
 151. 104./108. to hurry
  104./108. למהר
 152. 105./108. to hug
  105./108. לחבק
 153. 106./108. to hurt
  106./108. להכאיב LEH HACH EEVE
 154. 107./108. to illuminate
  107./108. להאיר - LEH HA EAR
 155. 108./108. to ignore
  108./108. להתעלם הִתְעַלֵּם
Author:
jsvlad
ID:
98855
Card Set:
VerbsVocabHebrewVerbsCoil.txt
Updated:
2011-08-29 14:18:54
Tags:
jsv Verbs Vocab Hebrew Co il verbs nhttp www targemni com maya learn text res http hebrew
Folders:

Description:
jsv 01./108.Verbs Vocab Hebrew Verbs Co il verbs- .. http://www.targemni.com/maya/learn/x/text?res=8090 ... http://www.hebrew-
Show Answers: