latin words.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. tumultus
  rumoer,oproer
 2. occasio, (gen.) (geslacht)
  occasionis(vrl.) - gelegenheid
 3. turbo (inf.)
  turbare- in verwarring brengen, verwarren
 4. opus, (gen.) (geslacht)
  operis (onz.) - werk
 5. accido, (perf.) (inf.)
  accidi (accidĕre) - gebeuren
 6. scribo, (perf.) (inf.)
  scripsi (scribĕre) - schrijven
 7. intentus, (vrl.), (onz.)
  intenta, intentum - (in)gespannen, in gespannen verwachting, oplettend
 8. doctus, (vrl.), (onz.)
  docta, doctum - geleerd
 9. studium
  • 1. ijver
  • 2. studie
 10. bona, (gen.) (geslacht + getal)
  bonorum (onz.mv.) - goederen, bezittingen
 11. factum
  • 1. feit
  • 2. daad
 12. parco, (perf.) (inf.) + welke naamval
  peperci (parcĕre) + dat. - sparen
 13. quaero, (perf.) (inf.) + welke voorzetsel + welke naamval
  quaesivi (quaerĕre) + ab/ex + abl. - vragen aan
 14. victoria
  overwinning
 15. libero (inf.) + welke vz + welke naamval
  (liberare) ab + abl. - bevrijden van
 16. septem (onverbuigbaar)
  zeven
 17. interficio, perf. (inf.)
  interfeci (interficĕre) - doden
 18. legatus
  • 1. gezant
  • 2. onderbevelhebber
 19. impedio (inf.)
  (impedire) - verhinderen
 20. plurimi (mv.)
  de meeste(n), zeer vele(n)
 21. ne + conj.
  • 1. (op)dat niet, om niet te, om te voorkomen dat
  • 2. dat, om te (na ww. van vrezen en verhinderen)
 22. impero (inf.) + welke naamval
  (imperare) + dat. - bevelen
 23. circum (soms + acc.)
  rondom
 24. sibi (welke naamval)
  (dat.) - aan hem/haar/hen (dat. van se)
 25. undique
  van alle kanten
 26. ius, (gen.) (geslacht)
  iuris (onz.) - recht
 27. aedificium
  gebouw
 28. exitus
  • 1. uitgang
  • 2. afloop, einde
 29. cura
  zorg
 30. quoniam
  aangezien, omdat
 31. aut
  of
 32. conspectus
  (aan)blik, (uit)zicht
 33. curia
  senaatsgebouw
 34. supersum, (perf.) (inf.)
  superfui (superesse) - over zijn, overblijven
 35. pauci (mv.)
  weinige(n), enkele(n)
 36. interrogo (inf.)
  (interrogare) - ondervragen
 37. haud
  (helemaal) niet
 38. copia
  voorraad, overvloed
 39. gaudeo (inf.)
  • gaudere - 1. blij zijn
  • 2. (+ abl.) zich verheugen over
 40. rumor, (gen.) (geslacht)
  rumoris (mnl.) - gerucht gepraat
 41. quisque
  ieder
 42. captivus
  • 1. (zelfst. nw.) krijgsgevangene
  • 2. (bijv. nw.) gevangen
 43. copiae (mv.)
  legermacht
 44. gaudium
  vreugde
 45. ipse, (vrl.), (onz.)
  • ipsa, ipsum - 1. zelf
  • 2. juist, precies
 46. et ... et
  en ... en, zowel ... als
 47. doleo, (perf.) (inf.)
  dolui (dolere) - pijn/ verdriet hebben, treuren (om)
Author
ID
99369
Card Set
latin words.txt
Description
Woorden Latijn 16
Updated
Show Answers