Lesson 15

The flashcards below were created by user starlightangel2801 on FreezingBlue Flashcards.

  • zou3
  • to go; to walk
 1. 一直
  • yi4zhi2
  • straight
  • wang3
  • toward
  • dao4
  • to arrive; to reach
  • zi4
  • character
 2. 路口
  • lu4kou3
  • crossing; intersection
  • guai3
  • to turn
  • mi3
  • meter
 3. 公里
  • gong1li3
  • kilometer
  • che1
  • vehicle
  • guo4
  • to cross
 4. 马路
  • ma3lu4
  • avenue;street
  • xian1
  • first
  • lu4
  • routel no. (for bus); road
 5. 公共汽车
  • gong1gong4 qi4che1
  • bus
 6. 然后
  • ran2hou4
  • then
 7. 地铁
  • di4tie3
  • subway; underground
 8. 应该
  • ying1gai1
  • should
 9. 或者
  • huo4zhe3
  • or
  • qi2
  • to ride
 10. 技术
  • ji4shu4
  • skill
 11. 还是
  • hai2shi
  • expressing apreferencefor an alternative

  • eg: zuo huoche haishi zuo feji?
  • sit train or sit plane?
 12. 周末
  • zhou1mo4
  • weekend
 13. 火车
  • huo3che1
  • train
 14. 飞机
  • fei1ji1
  • plane
  • kuai4
  • fast
 15. 舒服
  • shu1fu
  • comfortable


  ie bu shu1fu = sick
 16. 可是
  • ke3shi
  • but
  • kuan1
  • wide
  • zhong4
  • heavy
 17. 出租汽车
  • chu1zu1 qi4che1
  • taxi
  • song4
  • to send
 18. 礼物
  • li3qu4
  • gift
  • hua1
  • flower
Author
ID
99585
Card Set
Lesson 15
Description
chinese 1B
Updated
Show Answers