FxpPart4to11ishV1.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user jsvlad on FreezingBlue Flashcards.


 1. 01./136. Fxp Part5 Chatter http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=79117503#post79117503
  01./136. FxpPart5ChatterHttp://Www.Fxp.Co.Il/Showthread.Php?P=79117503#Post79117503
 2. 02./136. Chatter
  02./136. פִּטְפּוּט 
 3. 02./136. _a. The teacher shouted at the children, reduce the chatter! I have a lesson to teach you
  02./136. _a. המורה צעקה לילדים, תפחיתו את הפטפוט! יש לי שיעור ללמד אתכם. 
 4. 02./136. _b. When he looks at the girls talking, Danny ponders whether they're talking about/ When he looked at the girls talk, Danny wondered if they were talking about him
  02./136. _b. כאשר הוא מסתכל על הבנות מפטפטות, דני מהרהר אם הן מדברות עליו./ כאשר הוא הסתכל על הבנות מדברות, דני תהה אם הם מדברות עליו
 5. 02./136. _c. He chatters because it had a few drinks
  02./136. _c. הוא מפטפט מאחר והוא שתה כמה משקאות
 6. 03./136. to throw, to hurl, to cast, to drop ; to impose, to appoint ; to lay (an egg) ; to impose, to institute ; (psychology) to project
  03./136. הֵטִיל 
 7. 03./136. _a. Elephant (Mom) picked up the tree fell on her baby, and threw away to save him.
  03./136. _a. הפילה (אמא) הרימה את העץ שנפל על תינוקה, והטילה אותו רחוק כדי להציל לו.
 8. 03./136. _b. The government imposes a price lower law cottage.
  03./136. _b. הממשלה מטילה חוק להוריד את המחיר של קוטג'.
 9. 03./136. _c. The EU imposed sanctions on the Iranians assisted in the violent repression in Syria
  03./136. _c. האיחוד האירופי הטיל סנקציות על איראנים שסייעו לדיכוי האלים בסוריה
 10. 04./136. reduce
  04./136. הִפְחִית, הִקְטִין, צִמְצֵם
 11. 04./136. _a. The doctor recommended reducing the consumption of alcohol to improve health
  04./136. _a. הרופא ממליץ להפחית את הצְרִיכָה האלכוהול כדי לשפר את הבריאות
 12. 04./136. _b. If you reduce the chatter I can continue if the lesson
  04./136. _b. אם אתה תפחית את הפִּטְפּוּט אני אוכל להמשיך עם השיעור
 13. 04./136. _c. Seven reduced to six this one.
  04./136. _c. שבע פחות שש זה אחד
 14. 05./136. improve
  05./136. לשפר שִׁפֵּר
 15. 05./136. _a. The doctor recommended reducing the consumption of alcohol to improve health
  05./136. _a. הרופא ממליץ להפחית את הצְרִיכָה של אלכוהול לשפר את הבריאות
 16. 05./136. _b. Students will improve their level of hebrew therefore they will pass the test
  05./136. _b. התלמידים ישפרו את הרמת בעברית שכן רוצים לעבור המבחן. \התלמידים ישפרו את רמתם בעברית כדי לעבור את המבחן
 17. 05./136. _c. How to improve your results with women immediately
  05./136. _c. איך לשפר את התוצאות שלך עם נשים מיד
 18. 06./136.  adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan
  06./136. אִמֵּץ
 19. 06./136. _a. After Daddy and Danny's mother died in street traffic, aunt and uncle adopted him
  06./136. _a. אחרי שאבא ואמא של דני מתו בתאונת רחוב, דוד ודודה אמצו אותו.\לאחר מותם של אביו ואימו של דני בתנועה דרכים, דודו ודודתו אמצו אותו
 20. 06./136. _b. Hamas can not embrace the ideology that Israel is a country because they think it's against their religion.
  06./136. _b. מאס לא יכולים לאמץ את האידיאולוגיה שישראל היא מדינה מפני שהם חושבים שזה נגד הדת שלהם \ החמאס לא מסוגלים לאמץ האידיאולוגיה שישראל היא מדינה, מכיוון והם מאמינים שזה נגד דתם.
 21. 06./136. _c. Julius Caesar adopted Augustus in his will and made ​​him a legitimate son.
  06./136. _c. יוליוס קיסר אימץ בצוואתו את אוגוסטוס והפך אותו לבנו החוקי
 22. 07./136. to strengthen, to consolidate, to reinforce
  07./136. אִמֵּץ
 23. 07./136. _a. The organization of Coca-Cola adopts Prigat forming a monopoly on all drinks
  07./136. _a. קוקה קולה ארגון יאמץ (אני רוצה לאמץ ) פריגת ויצרו מונופול על כל המשקאות.
 24. 07./136. _b. The technician put glue to reinforce the door.
  07./136. _b. הטכנאי שם דבק לחיזוק הדלת
 25. 07./136. _c. Adopt a soldier
  07./136. _c. פרויקט אמץ חייל
 26. 08./136. bravery, courage, valor
  08./136. אֹומֶץ 
 27. 08./136. _a. The brave knight rescued the princess.
  08./136. _a. אביר אמיץ הציל את הנסיכה\\ האביר האמיץ הציל את הנסיכה
 28. 08./136. _b. The lion walked into a city of Ashmrgd (Emerald City) to receive bravery.
  08./136. _b. האריה צעד לעיר של אזמרגד (אמרלד סיטי) לקבל אומץ
 29. 08./136. _c. Life and passing of Elad Riven made ​​him a model of courage and self-sacrifice
  08./136. _c. חייו ונפילתו של אלעד ריבן עשו אותו למופת של אומץ לב והקרבה עצמית
 30. 09./136. to buy, to purchase ; to acquire, to obtain/ procurement = acquisition
  09./136. רָכַשׁ
 31. 09./136. _a. He ran to the ticket because he could not buy a ticket on the train.
  09./136. _a. הוא רץ לקופה לקנות כרטיס משום שהוא לא יכל לרכוש כרטיס על הרכבת.\הוא רץ לקופה לקנות כרטיס משום שלא יכול היה לרכוש כרטיס על הרכבת.\הוא רץ לקופה לקנות כרטיס מכיוון שלא יכול לרכוש כרטיס על הרכבת
 32. 09./136. _b. buy now while it is still two for the price of one!
  09./136. _b. תרכוש עכשיו בזמן שעדיין שניים הם במחיר של אחד!/ קנה עכשיו כשזה עדיין שניים במחיר אחד
 33. 09./136. _c. "Even without additional procurement Hapoel Tel Aviv will be good
  09./136. _c. גם בלי רכש נוסף הפועל תא תהיה טובה
 34. 10./136. to sink ; to become submerged ; to become engrossed ; to decline, to deteriorate
  10./136. שָׁקַע 
 35. 10./136. _a. he sinks into debt BECAUSE he cannot return his loan.
  10./136. _a. הוא שוקע בחוב הואיל והוא לא יכול להחזיר את ההלוואה שלו
 36. 10./136. _b. What is more dense will sink to bottom of the tank.
  10./136. _b. מה שיותר צפוף ישקע למטה במיכל.
 37. 10./136. _c. EL AL offers passengers flying long-range goals socket with a personal connection to a laptop in every seat
  10./136. _c. אל על מציעה לנוסעיה הטסים ליעדים ארוכי הטווח שקע עם חיבור אישי למחשב נישא בכל מושב
 38. 11./136. routine
  11./136. שִׁגְרָה 
 39. 11./136. _a. Routine produces efficiency
  11./136. _a. השגרה מוצר יעילות
 40. 11./136. _b. Routine life is boring.
  11./136. _b. חיי שגרה משעממים
 41. 11./136. _c. Certain routine and certainly also have a fixed order and a strict routine
  11./136. _c. שגרה מסוימת ובהחלט גם להם יש סדר קבוע ושגרה קבועה
 42. 12./136. to walk by foot
  12./136. צעד
 43. 12./136. _a. My car is broken so I walked to work
  12./136. _a. האוטו שלי שבור אז צעדתי לעבודה
 44. 12./136. _b. Improve health doctor recommends more step.
  12./136. _b. לשפר הבריאות הרופא ממליץ לעשות יותר צעידות.ללכת יותר/ לשיפור הבריאות הרופא ממליץ לעשות יותר צעידות.ללכת יותר\ רופא לשיפור הבריאות ממליץ לצעוד יותר
 45. 12./136. _c. First step method * Babies First Step workshops
  12./136. _c. שיטת צעד ראשון · סדנאות לתינוקות צעד ראשון
 46. 13./136. Fxp Part 8 to occur Piano http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=79338015#post79338015
  13./136. FxpPart8ToOccurPianoHttp://Www.Fxp.Co.Il/Showthread.Php?P=79338015#Post79338015
 47. 13./136. _b. The government applies a law to lower the price of cottage
  13./136. _b. הממשלה חל חוק לוריד המחיר של קוטג'.
 48. 13./136. _c. Imports of goods from countries that apply themfree import order
  13./136. _c. יבוא טובין ממדינות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי
 49. 14./136. to occur, to take place, to befall ; to apply (law, method
  14./136. חָל
 50. 14./136. _a. I aplly what I learned in class every day
  14./136. _a. אני מחיל את מה שלמדתי בכתה בכל יום
 51. 14./136. _b. Laws do not apply to Him, because he's an ambassador.
  14./136. _b. החוקים לא חלים עליו מפני שהוא שגריר
 52. 14./136. _c. She had an unclean animal ban, the prohibition applies not Nabila
  14./136. _c. היה עליה איסור בהמה טמאה, לא חל עליה איסור נבילה
 53. 15./136. saddness; mourning, sadness ; (Judaism) period of mourning-- FOR FUNERALS
  15./136. אֵבֶל 
 54. 15./136. _a. We do a week of mourning after he died
  15./136. _a. אנחנו עושים שבוע של אבל אחרי שהוא מת (אנחנו מתאבלים שבוע אחרי מותוֹ is better)
 55. 15./136. _b. Although everyone survived the bomb exploded, the families of the victims were mourning becauseeverything was so close and real
  15./136. _b. אף על פי שכולם שרדו מהפצצה שהתפוצצה, המשפחות של הקורבנות היו אבלות מפני שהכל היה כל כך קרוב ואמיתי
 56. 15./136. _c. Warden addressed the four phases of mourning
  15./136. _c. וורדן התייחס לארבעה שלבים של אבל
 57. 16./136. set (a table) ; arranged, prepared, organized ; edited
  16./136. עָרוּךְ 
 58. 16./136. _a. Before I submit the article, you'll edit it.
  16./136. _a. לפני שאני שוֹלֵח (או מגיש) את המאמר, אתה תערוך אותו
 59. 16./136. _b. Mom ordered her son, set the table!
  16./136. _b. אמא מצווה (צִוותה in the past) על הבן שלה לערוך את השולחן
 60. 16./136. _c. Table set on four columns exemplary genius friend
  16./136. _c. שולחן ערוך על ארבעה טורים חִבְּרוֹ הגאון מופת
 61. 17./136. organize, to manage, to handle, to arrange ; to draw up, to formulate ; to array ; to lead (a ceremony) ; to edit
  17./136. עָרַךְ 
 62. 17./136. _a. handle the bag carefully
  17./136. _a. תערוך את התיק בזהירות
 63. 17./136. _b. The manager formulated a plan to save the business
  17./136. _b. המנהל ערך תוכנית לחסוך את העסק.
 64. 17./136. _c. Not every case is attached to the ideal value
  17./136. _c. לא בכל מקרה מוצמד ערך לאידאל
 65. 18./136. feast, banquet
  18./136. מִשְׁתֶּה 
 66. 18./136. _a. where is your invite for the feast
  18./136. _a. איפה ההזמנה למשתה?
 67. 18./136. _b. she is so beautiful, she is like a feast for the eyes
  18./136. _b. היא כל כך יפת תואר, היא כמו משתה לעיניים
 68. 18./136. _c. A feast for one here is a varied collection of translations into many languages ​​and someoriginal writings of Dan D'
  18./136. _c. משתה לאדם בודד הוא אוסף מגוון של תרגומים משפות רבות ומעט כתבים מקוריים של דן דאור
 69. 19./136. will be able to (יכול) in the future
  19./136. אוכל
 70. 19./136. _a. I will be able to see my family when I get out of prison.
  19./136. _a. אני אוכל לראות את משפחתי אחרי שאני אצא מכלא
 71. 19./136. _b. when will I be able to see my family
  19./136. _b. מתי אני אוכל לראות את משפחתי?
 72. 19./136. _c. Gatlin: I could give prominent and Guy Pate
  19./136. _c. גאטלין: אני אוכל לתת פייט לבולט וגאי
 73. 20./136. embrace capable, able
  20./136. מסוגלים מְסֻגָּל
 74. 20./136. _a. The magician can use magic.
  20./136. _a. הקוסם מסוגל להשתמש בקסם.
 75. 20./136. _b. Mom and Dad are getting divorced because they can not reconcile
  20./136. _b. אמא ואבא מתגרשים כי הם לא מסוגלים להתפשר
 76. 20./136. _c. Oscar the cat can predict death
  20./136. _c. אוסקר החתול מסוגל לנבא את המוות
 77. 21./136. to hold ; to put aside, to store ; to be in possession of ; to maintain (idea, opinion) ; to comprise, to consist of ; (talmudic) to contain (capacity) ; (colloquial) to respect someone, to think highly of someone
  21./136. יחזיק הֶחְזִיק
 78. 21./136. _a. Organization - Coca-Cola will hold exclusive control over all the drinks Prigat
  21./136. _a. ארגון-קוקה קולה יחזיק בשליטה בלעדית על כל משקאות פריגת
 79. 21./136. _b. Although the judge decided the defendant is guilty, he still holds innocence.
  21./136. _b. אף על פי שהשופט החליט שהנֶאֱשָׁם אשם, הוא עדיין חזיק התְּמִימוּת. (you cannot translate holds innocence literally, and in Hebrew we say טוען שהוא חף־מפשע.)
 80. 21./136. _c. Will hold the fifth degree "was not holding up his nose
  21./136. _c. יחזיק במידה החמישית "לא החזיק לעד אפו
 81. 22./136. to understand, to comprehend ; to perceive ; to catch, to collect, to absorb ; to receive (a transmission - - Like a radio ; only use for "signals" radio tv
  22./136. לקָלַט
 82. 22./136. _a. The signal here is so weak, I cannot get a connection to the internet
  22./136. _a. הקליטה פה כל כך חלש, אני לא אוכל להתחבר לאינטרנט
 83. 22./136. _b. I did not understand the lesson
  22./136. _b. לא הבנתי השיעור - לא קלטתי את השיעור
 84. 22./136. _c. It is waiting for input only if no button is pressed
  22./136. _c. זה מחכה לקלט רק אם לא נלחץ כפתור
 85. 23./136. pioneer, spearhead ; (sport) striker, forward
  23./136. חָלוּץ 
 86. 23./136. _a. the striker must score a goal in order to save the group from losing
  23./136. _a. החלוץ חייב להבקיע גול כדי להצליח הקבוצה מאובדן
 87. 23./136. _b. the pioneer came to the new land, looked and claimed, that this new land will be the property of his king.
  23./136. _b. החלוץ בא לארץ החדשה, הסתכל וטען שהארץ יהיה רכוש של המלך שלו
 88. 23./136. _c. The term usually applied pioneer in the army
  23./136. _c. המושג חלוץ מיושם לרוב בתחומי הצבא
 89. 24./136. extrication, release, rescue
  24./136. חִלּוּץ 
 90. 24./136. _a. our goal is the release of our soldiers in our enemy's prison
  24./136. _a. המטרה שלנו היא לחלץ את החיילים שלו בכלא האויב
 91. 24./136. _b. the judge ordered the immediate release of the prisoners
  24./136. _b. השותף דרש שחרור מיידי של האסירים
 92. 24./136. _c. Oh, pioneer, pioneer perverted! What are you doing there in stone and mortar
  24./136. _c. הוֹי, חָלוּץ, חָלוּץ עִקֵּשׁ! מָה אַתָּה עוֹשֶׂה שָׁם בָּאֶבֶן וּבַטִּיט
 93. 25./136. relieved of, freed from
  25./136. חָלוּץ 
 94. 25./136. _a. Lincoln freed the black slaves in USA
  25./136. _a. לינקול חלץ העבודים שחורים בארה"ב
 95. 25./136. _b. The worker, asked, is there somebody to replace me? The manager answered, You cannot be releived from work because you only worked 5 minutes! You are lazy!
  25./136. _b. הפועל שאל, האם יש משהו שיחליף אותי? המנהל ענה, אין לך מחליף לעבודה כי רק עבדת חמש דקות! אתה עצלן!
 96. 25./136. _c. It pioneered the party's offices in Petah Tikva and performing its ranks
  25./136. _c. הגיע חלוץ למשרדי המפלגה בפתח תקווה והתפקד לשורותיה
 97. 26./136. Hebrew Words Extra
 98. 27./136. agriculturist, farmer, agronomist
  27./136. חַקְלַאי 
 99. 28./136. industry ; (colloquial) large output
  28./136. תַּעֲשִׂיָּה 
 100. 29./136. to concentrate, to think hard, to focus on ; to accumulate, to congregate, to assemble
  29./136. הִתְרַכֵּז 
 101. 30./136. drip irrigation system ; dropper
  30./136. טַפְטֶפֶת 
 102. 31./136. even, in spite of, although
  31./136. אַף-עַל-פִּי
 103. 32./136. to import
  32./136. יִבֵּא 
 104. 33./136. at all
  33./136. כְּלָל 
 105. 34./136. to include ; to generalize
  34./136. כָּלַל 
 106. 35./136. importing, importation ; imports, imported goods
  35./136. יְבוּא 
 107. 36./136. turn ; application ; petition ; facing, positioning
  36./136. פְּנִיָּה 
 108. 37./136. donor
  37./136. תּוֹרֵם 
 109. 38./136. compared with, as opposed to ; opposite, in front of, in the presence of
  38./136. לְעֻמַּת 
 110. 39./136.  advise, to recommend, to suggest ; to proffer ; to offer ; to propose ; to present oneself as a candidate
  39./136. הִצִּיעַ 
 111. 40./136.  build ; to establish, to found ; to erect, to raise ; to awaken ; to place upright
  40./136. הֵקִים 
 112. 41./136. to gird
  41./136. אָזַר 
 113. 42./136. humiliation ; lowering
  42./136. הַשְׁפָּלָה 
 114. 43./136. geography) plain
  43./136. שְׁפֵלָה 
 115. 44./136. output, production, products ; made in..
  44./136. תּוֹצֶרֶת 
 116. 45./136. chicken coop, poultry enclosure ; playpen
  45./136. לוּל 
 117. 46./136. suggestion ; proposal ; offer
  46./136. הַצָּעָה 
 118. 47./136. original
  47./136. מְקוֹרִי 
 119. 48./136. source ; origin ; (grammar) infinitive ; במקור - originally ; המקורות - Jewish holy and literary sources ; מקורות - tradition, heritage
  48./136. מָקוֹר 
 120. 49./136. dozen, twelve
  49./136. תְּרֵיסָר 
 121. 50./136. carpenter, woodworker
  50./136. נַגָּר 
 122. 51./136. to flow, to stream
  51./136. נִגַּר 
 123. 52./136. mass ; common, vulgar, unrefined
  52./136. הֲמוֹנִי 
 124. 53./136. separately, individually
  53./136. לְחוּד 
 125. 54./136. to quiz, to pose a riddle
  54./136. חָד 
 126. 55./136. authentic, true ; credible, reliable, trustworthy, faithful
  55./136. אָמִין 
 127. 56./136. point of view, aspect ; מבחינתו - as far as he is concerned, from his point view
  56./136. בְּחִינָה 
 128. 57./136. examination ; inquiry, investigation
  57./136. בְּחִינָה 
 129. 58./136. quality, standard, level ; nature, characteristic, make-up
  58./136. טִיב 
 130. 59./136. annual
  59./136. שְׁנָתִי 
 131. 60./136. to compete
  60./136. הִתְחָרָה 
 132. 61./136. frame ; framework
  61./136. מִסְגֶּרֶת 
 133. 62./136. about
  62./136. לגבי
 134. 63./136. FXP PART 4 DENTIST 2 http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=78842552#post78842552
  63./136. FxpPart4Dentist2Http://Www.Fxp.Co.Il/Showthread.Php?P=78842552#Post78842552
 135. 64./136. FXP PART 4 DENTIST 2 http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=78842552#post78842552
  64./136. FxpPart4Dentist2Http://Www.Fxp.Co.Il/Showthread.Php?P=78842552#Post78842552
 136. 65./136. drilling
  65./136. קידוחים
 137. 65./136. _a. There is traffic on the road because the workers are drilling on the road.
  65./136. _a. יש תנועה ברחוב כי הפועלים קודחים בכביש
 138. 66./136. drilling
  66./136. קידוחים
 139. 67./136. spring - as in spring to mind
  67./136. שקופצות 
 140. 67./136. _a. what is the word that jumps do your mind when I say pet? Dog? Cat
  67./136. _a. מה המילה שקופצת למוח שלך כאשר אני אומר חיות מחמד? כלב? חתול
 141. 68./136. pets
  68./136. חיות מחמד
 142. 68./136. _a. what is the word that jumps do your mind when I say pet? Dog? Cat
  68./136. _a. מה המילה שקופצת למוח שלך כאשר אני אומר חיות מחמד? כלב? חתול
 143. 69./136. world of imagery
  69./136. עולם הדימויים
 144. 70./136. expect
  70./136. צפוי
 145. 70./136. _a. many of the men expect the world to change ,but I doubt it
  70./136. _a. רוב האנשים צופים שהעולם ישתנה ,אבל יש לי ספק
 146. 71./136. to change
  71./136. להשתנות
 147. 71./136. _a. the president and congress expect to change the word, but I doubt it
  71./136. _a. הנשיא וקונגרס צפויים להשתנות העולם ,אבל יש לי ספק.
 148. 72./136. to obtain ; to succeed, to achieve ; to catch up with ; to surpass ; (literary) to comprehend, to conceive ; (literary) to object to, to criticize
  72./136. להשיג.
 149. 72./136. _a. after a few hours of studying, we obtain
  72./136. _a. אחרי כמה שעות של לימודים, אנחנו נשיג ציון טוב מאד במבחן...
 150. 72./136. _b. Action in an attempt to achieve the goals of the revolution
  72./136. _b. פעולה בניסיון להשיג את מטרות המהפכה
 151. 73./136. The entire medical world recently through preventative medicine that is more than minimally invasive and the trend has not skipped the field of dentistry.
  73./136. עולם הרפואה כולו עובר לאחרונה לרפואב שהוא חותר מניעתית מאשר פולשנית והטרנד הזה לו פוסח גם על תחום רפואת השיניים.
 152. 74./136. recently
  74./136. לאחרונה
 153. 74./136. _a. I recently read a newspaper article about a dentist.
  74./136. _a. לאחרונה קראתי בעיתון מאמר על רופאת\רופא שיניים
 154. 74./136. _b. The robbery was recent; it happened yesterday.
  74./136. _b. השוד היה לאחרונה , זה התרחש אתמול
 155. 75./136. preventive
  75./136. מניעתית
 156. 75./136. _a. Exercise and eating healthy are preventative ways against sickness
  75./136. _a. להתאמן בחדר כושר ולאכול בריא, הם דרכים למניעת מחלה
 157. 75./136. _b. Flouride prevents cavities.
  75./136. _b. פלואוריד מונע עששת.
 158. 76./136. to prevent
  76./136. למונע
 159. 76./136. _a. Exercising and eating healthy are the best ways to prevent disease.
  76./136. _a. להתאמן בחדר כושר ולאכול בריא הן הדרכים הטובות ביותר למנוע מחלה
 160. 77./136. that; than
  77./136. מאשר 
 161. 77./136. _a. it is easier to do a task the first time slow and correct rather than do it twice
  77./136. _a. יותר קל לעשות משימה פעם ראשון לאט לאט ונכון מאשר פעמיים
 162. 77./136. _b. It is better to put an implant than a bridge for a tooth.
  77./136. _b. יותר טוב להוסיף השתל\שתל מאשר גשר כאן
 163. 78./136. taskף mission, assignment, task
  78./136. משימה
 164. 78./136. _a. it is easier to do a task the first time slow and correct rather than do it twice
  78./136. _a. יותר קל לעשות משימה פעם ראשון לאת לאת ונכון מאשר פעמיים.
 165. 78./136. _b. The agent had a secret mission.
  78./136. _b. לסוכן הייתה משימה סודית
 166. 79./136. invasive
  79./136. פולשנית ; פּוֹלְשָׁנִי
 167. 79./136. _a. during the invasive surgery, the surgeon accidently cut the artery.
  79./136. _a. במשך הניתוח הפולשני , המנתח חתך העורק במקרה
 168. 79./136. _b. The guard performed an invasive search
  79./136. _b. השומר ביצעו חיפוש פולשני
 169. 80./136. accidentally
  80./136. במקרה
 170. 80./136. _a. sometimes, falling in love is an accident.
  80./136. _a. לפעמים, ההתאהבות היא במקרה
 171. 80./136. _b. He accidentally fell in love.
  80./136. _b. במקרה הוא התאהב
 172. 81./136. Skip/to go over פוסח is archaic; use קפצתי or דילגתי
  81./136. פוסח 
 173. 81./136. _a. I skipped class because I didn't have time to attend.
  81./136. _a. דילגתי כתה כי לא היה לי זמן להשתתף\להגיע
 174. 81./136. _b. the angel skipped over our house.
  81./136. _b. המלאך פסח על ביתנו
 175. 82./136. area, range, zone ; discipline, field (of endeavor, knowledge) ; limit, domain
  82./136. תחום 
 176. 82./136. _a. I want to be a dentist, but specialize in the field of gums.
  82./136. _a. אני רוצה להיות רופא שיניים, אך להִתְמַחָה בתחום של חניכיים.
 177. 83./136. Today, caries treatment using caulking is considered obsolete and the trend is to look at another in the mouth and teeth, to treat tooth decay as a treatable illness and not just deal with guys who are the symptoms of the disease
  83./136. כיום טיפול בעששת באמצעות סתימת חורים נחשב מיושן והמגמה היא להתבונן אחרת במצב הפה והשיניים, להתייחס לעששת כאל מחלה הניתנת לטיפול ולא רק לטפל בחורים שהם הסימפטומים של המחלה
 178. 84./136. caries
  84./136. בעששת
 179. 84./136. _a. Caries is a disease that affects 90% of the population
  84./136. _a. עששת היא מחלה המשפיעה על תשעים אחוז מהאוכלוסיה
 180. 84./136. _b. Dentists call it caries, but people call it cavities.
  84./136. _b. רופאי שיניים קוראים לה עששת, אך אנשים קוראים לה חורים
 181. 85./136. affects
  85./136. משפיע
 182. 85./136. _a. Caries is a disease that affects 90% of the population
  85./136. _a. עששת היא מחלה המשפיעה על תשעים אחוז מהאוכלוסיה
 183. 85./136. _b. Your words do not effect me.
  85./136. _b. המילים שלך לא משפיע לי
 184. 86./136. currently, presently, nowadays
  86./136. כיום 
 185. 86./136. _a. Nowadays, everybody owns a pelephone, even little kids
  86./136. _a. כיום, כולם בעלי פלאפון, אפילו פעוטות\תינוקות
 186. 87./136. FXP PART 4 DENTIST 2 http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=78842552#post78842552
  87./136. FxpPart4Dentist2Http://Www.Fxp.Co.Il/Showthread.Php?P=78842552#Post78842552
 187. 88./136. drilling
  88./136. קידוחים
 188. 88./136. _a. יש תנועה ברחוב כי הפועלים קודחים בכביש
  88./136. _a. There is traffic on the road because the workers are drilling on the road.
 189. 89./136. drilling
  89./136. קידוחים
 190. 90./136. spring - as in spring to mind
  90./136. שקופצות 
 191. 90./136. _a. what is the word that jumps do your mind when I say pet? Dog? Cat
  90./136. _a. מה המילה שקופצת למוח שלך כאשר אני אומר חיות מחמד? כלב? חתול
 192. 91./136. pets
  91./136. חיות מחמד
 193. 91./136. _a. what is the word that jumps do your mind when I say pet? Dog? Cat
  91./136. _a. מה המילה שקופצת למוח שלך כאשר אני אומר חיות מחמד? כלב? חתול
 194. 92./136. world of imagery
  92./136. עולם הדימויים
 195. 93./136. expect
  93./136. צפוי
 196. 93./136. _a. many of the men expect the world to change ,but I doubt it
  93./136. _a. רוב האנשים צופים שהעולם ישתנה ,אבל יש לי ספק
 197. 94./136. to change
  94./136. להשתנות
 198. 94./136. _a. the president and congress expect to change the word, but I doubt it
  94./136. _a. הנשיא וקונגרס צפויים להשתנות העולם ,אבל יש לי ספק.
 199. 95./136. to obtain ; to succeed, to achieve ; to catch up with ; to surpass ; (literary) to comprehend, to conceive ; (literary) to object to, to criticize
  95./136. להשיג.
 200. 95./136. _a. after a few house of studying, we obtain
  95./136. _a. אחרי כמה שעות של לימודים, אנחנו נשיג ציון טוב מאד במבחן...
 201. 95./136. _b. Action in an attempt to achieve the goals of the revolution
  95./136. _b. פעולה בניסיון להשיג את מטרות המהפכה
 202. 96./136. The entire medical world recently through preventative medicine that is more than minimally invasive and the trend has not skipped the field of dentistry.
  96./136. עולם הרפואה כולו עובר לאחרונה לרפואב שהוא חותר מניעתית מאשר פולשנית והטרנד הזה לו פוסח גם על תחום רפואת השיניים.
 203. 97./136. recently
  97./136. לאחרונה
 204. 97./136. _a. I recently read a newspaper article about a dentist.
  97./136. _a. לאחרונה קראתי בעיתון מאמר על רופאת\רופא שיניים
 205. 97./136. _b. The robbery was recent; it happened yesterday.
  97./136. _b. השוד היה לאחרונה , זה התרחש אתמול
 206. 98./136. preventive
  98./136. מניעתית
 207. 98./136. _a. Exercise and eating healthy are preventative ways against sickness
  98./136. _a. להתאמן בחדר כושר ולאכול בריא, הם דרכים למניעת מחלה
 208. 98./136. _b. Flouride prevents cavities.
  98./136. _b. פלואוריד מונע עששת.
 209. 99./136. to prevent
  99./136. למונע
 210. 99./136. _a. Exercising and eating healthy are the best ways to prevent disease.
  99./136. _a. להתאמן בחדר כושר ולאכול בריא הן הדרכים הטובות ביותר למנוע מחלה
 211. 100./136. that; than
  100./136. מאשר 
 212. 100./136. _a. it is easier to do a task the first time slow and correct rather than do it twice
  100./136. _a. יותר קל לעשות משימה פעם ראשון לאט לאט ונכון מאשר פעמיים
 213. 100./136. _b. It is better to put an implant than a bridge for a tooth.
  100./136. _b. יותר טוב להוסיף השתל\שתל מאשר גשר כאן
 214. 101./136. taskף mission, assignment, task
  101./136. משימה
 215. 101./136. _a. it is easier to do a task the first time slow and correct rather than do it twice
  101./136. _a. יותר קל לעשות משימה פעם ראשון לאת לאת ונכון מאשר פעמיים.
 216. 101./136. _b. The agent had a secret mission.
  101./136. _b. לסוכן הייתה משימה סודית
 217. 102./136. invasive
  102./136. פולשנית ; פּוֹלְשָׁנִי
 218. 102./136. _a. during the invasive surgery, the surgeon accidently cut the artery.
  102./136. _a. במשך הניתוח הפולשני , המנתח חתך העורק במקרה
 219. 102./136. _b. The guard performed an invasive search
  102./136. _b. השומר ביצעו חיפוש פולשני
 220. 103./136. accidentally
  103./136. במקרה
 221. 103./136. _a. sometimes, falling in love is an accident.
  103./136. _a. לפעמים, ההתאהבות היא במקרה
 222. 103./136. _b. He accidentally fell in love.
  103./136. _b. במקרה הוא התאהב
 223. 104./136. Skip/to go over פוסח is archaic; use קפצתי or דילגתי
  104./136. פוסח 
 224. 104./136. _a. I skipped class because I didn't have time to attend.
  104./136. _a. דילגתי כתה כי לא היה לי זמן להשתתף\להגיע
 225. 104./136. _b. the angel skipped over our house.
  104./136. _b. המלאך פסח על ביתנו
 226. 105./136. area, range, zone ; discipline, field (of endeavor, knowledge) ; limit, domain
  105./136. תחום 
 227. 105./136. _a. I want to be a dentist, but specialize in the field of gums.
  105./136. _a. אני רוצה להיות רופא שיניים, אך להִתְמַחָה בתחום של חניכיים.
 228. 106./136. Today, caries treatment using caulking is considered obsolete and the trend is to look at another in the mouth and teeth, to treat tooth decay as a treatable illness and not just deal with guys who are the symptoms of the disease
  106./136. כיום טיפול בעששת באמצעות סתימת חורים נחשב מיושן והמגמה היא להתבונן אחרת במצב הפה והשיניים, להתייחס לעששת כאל מחלה הניתנת לטיפול ולא רק לטפל בחורים שהם הסימפטומים של המחלה
 229. 107./136. caries
  107./136. בעששת
 230. 107./136. _a. Caries is a disease that affects 90% of the population
  107./136. _a. עששת היא מחלה המשפיעה על תשעים אחוז מהאוכלוסיה
 231. 107./136. _b. Dentists call it caries, but people call it cavities.
  107./136. _b. רופאי שיניים קוראים לה עששת, אך אנשים קוראים לה חורים
 232. 108./136. affects
  108./136. משפיע
 233. 108./136. _a. Caries is a disease that affects 90% of the population
  108./136. _a. עששת היא מחלה המשפיעה על תשעים אחוז מהאוכלוסיה
 234. 108./136. _b. Your words do not effect me.
  108./136. _b. המילים שלך לא משפיע לי
 235. 109./136. currently, presently, nowadays
  109./136. כיום 
 236. 109./136. _a. Nowadays, everybody owns a pelephone, even little kids
  109./136. _a. כיום, כולם בעלי פלאפון, אפילו פעוטות\תינוקות
 237. 110./136. grammar ayno fxp part16 http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80446317#post80446317
  110./136. GrammarAynoFxpPart16Http://Www.Fxp.Co.Il/Showthread.Php?P=80446317#Post80446317
 238. 111./136. You do not have permission
  111./136. אינך רשאי
 239. 112./136. They went to the party although nobody was there
  112./136.  הם הלכו למסיבה, אף על פי שלא היה שם אף אחד
 240. 113./136. He isn't able to study unless it's really quiet.
  113./136. הוא אינו יכול ללמוד אלא אם שקט מאוד
 241. 114./136. My parents aren't at work. They're home
  114./136. ההורים שלי אינם בעבודה . הם בבית
 242. 115./136. You have passed the exam. Aren't you happy?
  115./136. אתה עברת את המבחן? אינך שמח
 243. 116./136. I am not against you
  116./136. אינני נגדך or אינני נגדך or אני איני נגדך or איני נגדך
 244. 117./136. Stop imagining things which don't exist
  117./136. הפסק לדמיין דברים שאינם קיימים! (it's an imperative form)
 245. 118./136. fxp part11 conservative http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=79696110#post79696110
  118./136. FxpPart11ConservativeHttp://Www.Fxp.Co.Il/Showthread.Php?P=79696110#Post79696110
 246. 119./136. conservative
  119./136. שַׁמְרָנִי 
 247. 119./136. _a. They are so conservative, they do not rip toilet paper on shabbat
  119./136. _a. הם כל כך שמרניים שהם לא קרועים ניר טואלט בשבת
 248. 119./136. _b. He chose conservative treatment
  119./136. _b. הוא בחר את הטיפול השמרני - הוא ילך חדר כושר במקום הניתוח.
 249. 119./136. _c. Can I try conservative treatment before turninglower undescended testicle surgery
  119./136. _c. האם ניתן לנסות טיפול שמרני לפני שפונים לניתוח להורדת אשך טמיר
 250. 120./136. conciliating, reaching a compromise ; (mathematics) averaging ; (engineering) interception
  120./136. מִצּוּעַ --
 251. 120./136. _a. I don’t know if the arabs and israelis can reach a compromise
  120./136. _a. לא יודע אם הערבים וישראלים יכולים להגיע לפשרה
 252. 120./136. _b. I'll compromise - I choose the movie and you choose the restaurant.
  120./136. _b. אני אתפשר איתך - אני אחליט את הסרט ואת(ה) תחליט(י) איזו מסעדה
 253. 120./136. _c. And Le Fur directed his mind centering
  120./136. _c. ופור יים ללה בכלו מצוע.
 254. 121./136. average
  121./136. ממצוע
 255. 121./136. _a. The average between 5 and 7 is 6.
  121./136. _a. הממצוע בין חמש ושבע הוא שש.
 256. 121./136. _b. The average person stands one and a half meters.
  121./136. _b. האדם הממוצע עומד אחד וחצי מטר.
 257. 121./136. _c. This rate will be introduced as part of the way to calculate the average
  121./136. _c. במסגרת שיעור זה נכיר את הדרך לחישוב ממוצע
 258. 122./136. to postpone, to defer ; to reject, to rebuff ; to veto, to turn down ; to oust, to push aside, to spurn ; to jilt ; to cast aside ; to override ; to repel ; (physics) to displace ; (medicine) to reject
  122./136. דָּחָה לדחות
 259. 122./136. _a. The President rejected the suggestion of his adviser.
  122./136. _a. הנשיא דחה את ההצעה של היועץ שלו.
 260. 122./136. _b. The girl rejected him and he feels rejected.
  122./136. _b. הילדה דחתה אותו והוא מרגיש דחה.
 261. 122./136. _c. Supreme Court rejects Katsav's request to postpone
  122./136. _c. בית המשפט העליון דחה את בקשת משה קצב לדחות
 262. 123./136. to earn ; to profit ; to benefit, to gain
  123./136. להרוויח הִרְוִיחַ
 263. 123./136. _a. Everybody wants to earn money
  123./136. _a. כולם רוצים להרוויח כסף.
 264. 123./136. _b. Investing in real estate will earn you money
  123./136. _b. השקעה בנדל"ן תרוויח לך כסף
 265. 123./136. _c. Let's make easy money online:
  123./136. _c. בואו להרוויח כסף קל באינטרנט:
 266. 124./136. fellow-man, other person; apart from, other than, beside, save;; the word "זולת" is more used on strangers,
  124./136. הזולת זוּלָת
 267. 124./136. _a. He dresses in black all the time - he dresses differently than everybody.
  124./136. _a. הוא מתלבש בשחור כל הזמן - הוא מתלבש שונה מזולת.
 268. 124./136. _b. After the toddler yelled at mom, the parents ?put him ASIDE? Away from his other brothers.
  124./136. _b. אחרי הפעוט צעק על אמו, הוריו שמו אותו בצד הרחק מאחיו
 269. 124./136. _c. Infant assimilates into itself of the important parts orfunctions other than myself
  124./136. _c. התינוק מטמיע לתוך עצמו חלקים חשובים של זולת עצמי או פונקציות
 270. 125./136. to estimate ; to appraise, to evaluate ; to appreciate, to value, to respect ; to assume
  125./136. הֶעֱרִיךְ 
 271. 125./136. _a. The real estae will appreciate in value
  125./136. _a. הנדל"ן יעריך בעורך.
 272. 125./136. _b. I appreciate your advice and I will follow it.
  125./136. _b. אני מעריך את העצה שלך ואני אעבור אותה
 273. 125./136. _c.  Bank of Russia estimated the value of Facebookfor 76 billion
  125./136. _c. בנק רוסי העריך את שווי פייסבוק ב-76 מיליארד דולר
 274. 126./136. slow, dawdling, deliberate ; prolonged, drawn out
  126./136. איטי אִטִּי
 275. 126./136. _a. The passenger screamed, Slow the car down!
  126./136. _a. הנוסע צעק, האט את המכונית!
 276. 126./136. _b. The turtle is much slower than the rabbit
  126./136. _b. הצב ממש איטי לעומת הארנבת or הצב איטי יותר לעומת הארנבת
 277. 126./136. _c. Terribly slow computer
  126./136. _c. המחשב אטי להחריד
 278. 127./136. to decry, to despise, to degrade, to hold cheap, to discount ; (colloquial) to neglect one's work, to take one's work lightly
  127./136. מזלזל זִלְזֵל
 279. 127./136. _a. The company degrades the value of their competition's product
  127./136. _a. הארגון מזלזל בערך של היוצר של התחרות
 280. 127./136. _c. Science Slightly big H"mftz theory "by GeorgeGamow
  127./136. _c. המדע זלזל בתיאורית ה"מפץ הגדול" של ג'ורג' גמוב 
 281. 128./136. end, last, farthest ; extremist, fanatical, radical ; extreme
  128./136. קיצוני קִיצוֹנִי
 282. 128./136. _a. The extremist blew a bomb up in the animal laboratory
  128./136. _a. הקיצוני פצץ פצצה במעבדה של חיות
 283. 128./136. _b. The decision to use atomic weapons is an extreme decision.
  128./136. _b. החליטה להשתמש בנשק אטומי היא חליטה קיצונית.
 284. 128./136. _c. Extremism and radicalism are terms used to indicate an ideology which advocates a deep changein society or the regime
  128./136. _c. קיצוניות ורדיקליזם הם מונחים המשמשים לציון אידאולוגיה שדוגלת בשינוי עמוק בחברה או במשטר
 285. 129./136. liberal 
  129./136. לִיבֶּרָל
 286. 129./136. _a. There is a debate between conservative and liberals on the environment.
  129./136. _a. יש דיון בין שמרנים וליברלים על הסביבה
 287. 130./136. arrive early ; to bring forward (an appointment, event) ; to precede ; to do something earlier than usual
  130./136. להקדים הִקְדִּים ..לחשוב קדימה
 288. 130./136. _a. I thought ahead and bought even more food because there is a chance we might need extra
  130./136. _a. חשבתי להקדים ולכן קניתי עוד יותר אוכל כי יש הזדמנות שנצרכו נוסף
 289. 130./136. _b. like chess, you must think ahead.
  130./136. _b. כמו המשחק של שחמט, מוכרח לחשוב קדימה
 290. 130./136. _c. Ministry of Transport asked the residents of Tel - Aviv area ahead of the departure bus stations
  130./136. _c. במשרד התחבורה ביקשו מתושבי תל-אביב והסביבה להקדים את יציאתם לתחנות האוטובוס
 291. 131./136. disappointed
  131./136. מְאֻכְזָב  מאוכזב
 292. 131./136. _a. After I got a low score on the exam, I was disappointed with myself
  131./136. _a. אחרי שקיבלתי ציון נמוך במבחן הייתי מאוכזב מעצמי
 293. 131./136. _b. You must do the job! Do not disappoint everybody
  131./136. _b. אתה חייב לעשות את המשימה! אל תאכזב את כולם
 294. 131./136. _c. Rabbi, I feel I'm letting everyone down
  131./136. _c. הרב,אני מרגיש שאני מאכזב את כולם
 295. 132./136. to stab, to prick ; (colloquial) to annoy, to irritate, to get someone's goat
  132./136. לדקור דָּקַר
 296. 132./136. _a. The murderer stabbed the victim
  132./136. _a. הרצח דקר את הקרבן
 297. 132./136. _c. The deceased approached murder, stabbed him in the chest, he continued to stab the deceased was not armed, even after the first stab as credit andleaned over the victim.
  132./136. _c. הרצח קרב למנוח, דקר אותו בחזה, המשיך לדקור את המנוח שלא היה חמוש אף לאחר הדקירה הראשונה ואף רכן מעליו כאשראת הקורבן.
 298. 133./136. to decide, to rule ; to determine, to set ; to declare, to announce, to state, to assert ; to make (an appointment) ; to affix
  133./136. קָבַע 
 299. 133./136. _a. The kind made mordechai the General of the army.
  133./136. _a. המלך קבע את המרדכי להיות הגנרל של הצבא.
 300. 133./136. _b. The president has rules that the economy has recovered.,
  133./136. _b. הנשיא של ארה"ב קבע שהכלכלה התאוששה
 301. 134./136. to declare, to acknowledge by formal statement
  134./136. הצהרת הִצְהִיר
 302. 135./136. compromise
  135./136. לפשרה פְּשָׁרָה להגיע לפשרה/ אני אתפשר איתך
 303. 135./136. _a. I don’t know if the arabs and israelis can reach a compromise
  135./136. _a. לא יודע שהערבים וישראלים יכולים להגיע לפשרה
 304. 135./136. _b. I'll compromise - I choose the movie and you choose the restaurant.
  135./136. _b. אני אתפשר איתך - אני אחליט הסרט ואת תחליט המסעדה.
 305. 136./136. to bother, to irritate, to annoy... bothersome, troublesome, annoying, irksome ; (biblical) (used as a noun) oppressor, tyrant
  136./136. הֵצִיק .. מֵצִיק
 306. 136./136. _a. the bothersome bug flies into my eye.
  136./136. _a. החרק המציק עף לעיני.
 307. 136./136. _c. The bug annoyed me
  136./136. _c. הזבוב מציק לי

Card Set Information

Author:
jsvlad
ID:
99805
Filename:
FxpPart4to11ishV1.txt
Updated:
2011-09-05 06:33:56
Tags:
01 136 Fxp Part5 Chatter http www fxp co il showthread php 79117503 post79117503 jsv
Folders:

Description:
01./136. Fxp Part5 Chatter http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=79117503#post79117503 jsv
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview